Etik en introduktion

advertisement
”MoS”
Människa och samhälle
Etik, en introduktion
Måndagen 31 augusti 2009
Gunilla Nordenram
[email protected]
“För att ha framgång i sin profession
behöver man ha passion för det man
arbetar med”
P-G Gyllenhammar
Sommarkväll i TV 2010
KI:s studenter
Ulla Holm 1996:
Medicinsk utbildning ledde till:
-mera cynism
- mindre humanism
- mindre empati
- mindre holism
- utan istället
en biologisk organinriktad syn
Hur påverkas vi av vår utbildning?
Ruth Purtilo. Vård, vårdare,vårdad. Interaktion mellan vårdpersonal och patient.
Karolinska Institutets 4:de mål:
”Att utveckla förmågan till ett
empatiskt förhållningssätt till
patienter och anhöriga, där
medicinetiska avväganden finns
med i alla beslut.”
“Hjärnan har ett belöningssystem som
gynnar gruppen”
Professor Martin Ingvar
Belöning
- att bli bekräftad
- att tillhöra gruppen
Samarbete gynnar gruppens överlevnad
Samarbete förutsätter empati
Ur ett evulotionärt perspektiv har empati varit en
viktig egenskap för överlevnad
Vårdmötet
Ett bra vårdmöte förutsätter
en god samarbetsförmåga
Tandvård är ett teamarbete
Patienten
Patientanhöriga
Tandläkare
Tandsköterska
Tandhygienist
Tandtekniker
Servicefolk
Andra kontaktytor
Chefer
Kollegor
Vårdpersonal
Tandvård är en
samhällsangelägenhet
Medborgare
Politiker
ETIK – vad är det?
Gott – Ont
Bra - Dåligt
MORAL- vad är det?
LAGEN
Rätt -Fel
Etik förutsätter en människosyn
En humanistisk människosyn innebär att en
människa betraktas som värdig och okränkbar
oberoende av hennes funktion,
oberoende av om hon är rik eller fattig,
frisk eller sjuk, gammal eller ung etc
Gott och ont
Rätt och fel
Varifrån kommer
insikten?
384-322
f. Kr.
”Redan de gamla grekerna”
Sokrates (470-300 f Kr)
Platon (427-347 f Kr)
Aristoteles (384-322 f Kr)
Hippokrates (400 f Kr)
Första regeln är att inte skada
Sundom bota
Ofta lindra
Alltid trösta
I will use treatment to help the sick
according to my ability and judgement
“ beprövad
erfarenhet”
”Vi har pluggat provsvar
symptom och diagnoser,
lärt olika behandlingar, prognoser.
Hur man botar och lindrar.
Men ingen har utbildat oss
i hur man tröstar”
Pia Dellson: Klinisk blick 1997
2000-talet
e.Kr.
400 f Kr………………….2000 e Kr
Utan etisk reflektion, utan moraliska handlingar…
CAVE (Varning): Nya metoder används på ett överentusiastiskt sätt,
på allt vidare indikationer och alltmer urskillningslöst…...
”Den goda vården”?
God vård skall bedrivas
i enlighet vetenskap och
beprövad erfarenhet
VÅRD
har etiska principer
VÅRD
har lagar och regler
Georgetown
Tom Beauchamp, James Childress
The principles of biomedical ethics
”Georgetown- mantrat”
Autonomiprincipen
Icke-skadaprincipen
Godhetsprincipen
Rättviseprincipen
Lagen
Behandling och vård skall
- vara sakkunning och omsorgsfull
- ske i samråd med patienten
- ges med respekt och omtanke
Tandvårdslagen 1 §
Tandvård är åtgärder för att förebygga, utreda
och behandla sjukdomar och skador i munnen
Tandvårdslagen 2 §
Målet för tandvården är en god tandhälsa och en
tandvård på lika villkor för hela befolkningen
Godhetsprincipen
Rättviseprincipen
Tandvårdslagen 3§
En god tandvård skall - vara av god kvalitet och lägga
särskild vikt vid förebyggande åtgärder
Godhetsprincipen och icke-skadaprincipen
- tillgodose patientens behov av trygghet i vården
och behandlingen
Godhetsprincipen
- vara lätt tillgänglig
Rättviseprincipen
- bygga på respekt för patientens självbestämmande
och integritet
Autonomiprincipen
Tandvårdslagen 3§
En god tandvård skall
- främja goda kontakter mellan patienten och
Respekt
tandvårdspersonalen
Vården och behandlingen skall så långt det är
möjligt utformas och genomföras i samråd med
patienten
Respekt
Patientens
integritet
Tandvårdslagen
En god tandvård skall vara av
god kvalitet och lägga särskild
vikt vid förebyggande åtgärder
Tillgodose patientens behov av trygghet
i vården och behandlingen
Bygga på respekt för patientens
självbestämmande och integritet
Tandvårdslagen
Tandvårdarens
integritet
Vården skall så långt
det är möjligt utformas
och genomföras i samråd
med patienten.
Båda har integritet
Tandvårdaren
Professionell
integritet
Patienten
Integritet
som person
PATERNALISM
Terapeuten
Kunskap
Ansvar
Beslut
Patienten
Vårdbehov
Beroende
Lydnad
Consensus
Terapeuten
Kunskap
Information
Förslag
Beslut
Patienten
Vårdbehov
Informerad
Önskemål
Samtycke
Avböjande
“Som läkare har jag ett ständigt
övertag över mina patienter.
Det gäller att inte utnyttja det.”
Pia Dellson: Klinisk blick 1997
”Aktörer”
God funktion
Full autonomi
Säkerställa sitt
människovärde
…sin integritet
”Svag aktör”
Dålig funktion - Sviktande autonomi
Kan inte själv säkerställa respekten för
sitt människovärde
……sin integritet
Autonomi/självbestämmande
INTEGRITET
livet
CORE
Patienten
CARE
Vård
CURE
Behandling
CURE
Behandling
Diagnos
Uppföljning
Recall
Behandlings
-åtgärder
Instruktioner
CARE
Vård
Hjälpa
Information
Omsorg
Träna
Välbefinnande
Förebygga
Stödja
“De som talar jagat
och håller mig kvar med ord
måste jag sätta mig ned hos
så de ser att jag inte flyr.”
Mindfullness
Pia Dellson: Klinisk blick 1997
CORE
Patienten
Autonomi
Empowerment
Livskvalitet
Integritet
Impact of sickness
Livsvärld
Livskvalitet
Oral livskvalitet är ett allmänt begrepp som avser
hur människans livsbetingelser avseende funktion och
socialt och psykologiskt välbefinnanade påverkas av
munhälsan
OHRQoL
Oral health related quality of life
Livsvärld avser de tankar och känslor med
vilket varje individ oreflekterat upplever sin
vardag och som är unik för varje person
CORE
Patienten
Läkekonst
CARE
Vård
CURE
Behandling
Vilka bild har man
i samhället av tandvård?
Hur uppfattas tandtekniker,
tandläkare och
tandhygienister?
Och vilken insats vi kan göra!!!
“Jag har återfått viljan att leva, glädjen. Jag såg inga
glädjeämnen, inget nöje (ingen mening) med att leva.
“Man känner sig socialt återfödd…
man blir en normal person igen”
“Hela min livkvalitet har förändrats enormt och jag
har fått tillbaka mitt självförtroende. Tack vare
det (nya tänder) är jag tillbaka i normalläge.
Ni kommer alla att kunna hjälpa
människor och jag önskar er alla
framgång och passion för
denna viktiga uppgift
Download