Slides - IDA.LiU.se

advertisement
Personlig integritet och säkerhet
TDDD82
Elin Palm
Universitetslektor
Centrum för tillämpad etik
Kursmål för etikmomentet
Etik:
• beskriva några grundläggande normativa etiska
teorier, principer och begrepp.
• kunna tillämpa grundläggande normativa etiska
teorier, principer och begrepp på
samhällsrelaterade informationsteknologiska fall
på ett tillfredsställande sätt.
• kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över
samhällsrelaterade frågor som rör användningen
av informationsteknologi, särskilt med avseende
på frågor som rör prioritering, säkerhet och risk.
Etik relaterat till andra kursmål
Mobila System:
• utforma tekniska lösningar för mobila nät för att uppfylla
kraven i ett givet scenario
• förklara och kritiskt jämföra nätarkitekturer, protokoll och
tjänster för mobila nät
För vart och ett av dessa mål är det viktigt att fundera över
etiska aspekter.
- Ett krav är att lösningarna ska vara etiskt försvarbara och att
potentiella negativa konsekvenser analyserats i ett tidigt
skede.
- En viktig aspekt vid kritisk jämförelse är systemets påverkan
på den personliga integriteten.
Etik relaterat till andra kursmål
Informationssäkerhet:
• analysera en situation eller tillämpning ur ett
informationssäkerhetsperspektiv samt utforma och utvärdera passande
åtgärder som tar hänsyn till risker och hot.
• förstå hur säker identifiering och autentisering kan implementeras i en
distribuerad arkitektur.
För vart och ett av dessa mål är det viktigt att fundera över etiska aspekter.
- Hur ska säkerhet vägas mot integritet?
- I vilken utsträckning påverkas den personliga integriteten. Finns det sätt
att undvika eller i alla fall minimera integritetsintrång? (insamling,
överföring, lagring av information)
Även om ni beskriver lösningar under olika rubriker i er slutliga rapport, är det
viktigt att etisk reflektion integreras i utvecklingen av systemet snarare än att
det blir ett ”utanpåverk”.
Projekttermin - Etik
• Övergripande frågeställning: är krishanteringssystem X
önskvärt?
• Frågor om risk och säkerhet har etisk karaktär. Vilka risker
innebär dataöverföring mellan klient - server, klient - klient
– aktör? Vilka säkerhetskrav bör ställas på ett
krishanteringssystem utifrån ett etiskt perspektiv?
• Eftersom ett mobilt krishanteringssystem har potential att
påverka många människor i en sårbar situation är det
viktigt att göra en explicit etisk bedömning av projektet.
Personlig integritet, autonomi och valfrihet är etiska
aspekter som bör beaktas vid systemets utformande.
• Den etiska analysen ska presenteras i projektets
slutrapport.
Informationsäkerhet
Informationsäkerheten allt viktigare i och med
en ökad digitalisering av informationshantering.
(1) autenticitet,
(2) integritet och
(3) tillgänglighet
Rätt information till rätt person vid rätt tidpunkt
Informationssäkerhet
”Förmågan att upprätthålla önskad sekretess
(konfidentialitet), riktighet och tillgänglighet avseende
information och informationstillgångar”
(Krisberedskapsmyndigheten, 2006:8).
Vårdens informationshantering måste präglas av hög
säkerhet, varför det ställs krav på kontroller av flera slag:
åtkomst, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet” (Konferens
Informationssäkerhet, Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB, 2015).
Hot mot informationstillgångar
Hot kan vara:
- interna eller extern.
- o/avsiktliga
- orsakade av människan, tekniken och naturen
Tillgängligheten till informationen kan begränsas av:
- fysiska skador som brand, stöld, strömavbrott mm.
- skadlig kod och belastningsattacker Denial of Service (DoS)- attacker.
Sekretessen hotas av obehörig tillgång, t ex trafikavlyssning
Integriteten hotas av att system eller applikationer inte håller tillräckligt hög
klass. Integritetsintrång kan även uppkomma om användningen av ett system
som rymmer personkänslig information ändras, t ex COSMIC Jönköping och
Landstinget i Östergötland.
Journalsystemet Cosmic I
Hemsjukvård Region Jönköping > kommunerna i Jönköping.
Kommunernas sjuk- och undersköterskor bereds tillgång till
läkemedelslistorna i regionens huvudjournalsystem Cosmic av
patientsäkerhetsskäl. De kan söka information om läkemedel
gällande alla patienter inom Region Jönköping, inte bara
patienterna i hemsjukvården, vilket är ett brott mot
patientdatalagen, enligt ett beslut från Datainspektionen (DI).
DI: Integritetskränkande och för mycket information
Vårdpersonalens direktåtkomst till Region Jönköpings
huvudjournalsyste, är en särskilt integritetskänslig form av
elektroniskt utlämnande av personuppgifter.
Journalsystemet Cosmic II
Landstinget i Östergötland:
(1) Säkerhetsklassningar för journaler inom psykiatrin
begränsar åtkomst utifrån behörighet.
(2) Vid övergången till Cosmic hävdar ansvariga för
införandet av systemet att dessa säkerhetsklassningar
inte är förenliga med det nya systemet.
(3) Införandet innebär att vårdpersonal får bred åtkomst
till känslig personspecifik information.
 Patienter som samtyckt till att information om dem
lagras på vissa villkor skyddas inte längre av det
sekretess-system som de samtyckt under.
 Påverkar förtroendet vårdgivare - patient
Att bedöma informationssäkerhet
 Bedömning och hantering av informationssäkerhetsrisker är
en utmaning för informationssamhället.
 Förståelse krävs för teknikens förutsättningar och för den
kontext inom vilken tekniken ska användas.
 Informationssäkerhet innebär inte bara att de tekniska
förutsättningarna för informationshantering är säkra.
Säkerhetsproblem kan uppstå i samspelet människor och
tekniska system.
 Enligt MSB (2006b) förbättras informationssäkerheten
kontinuerligt, främst inom det tekniska området, men
individers säkerhetsmedvetande och agerande behöver
stärkas.
Informationsöverföring – stora mängder
personspecifik eller personrelaterad information
hanteras elektroniskt (samlas in, lagras,
vidarebefordras, samkörs…).
• Etisk relevans?
Personlig integritet
”Rätten att få sin personliga egenart och inre
sfär respekterad och att inte utsättas för
personligen störande ingrepp”.
[Nationalencyklopedin]
Dimensioner av personlig integritet
•
•
•
•
Informationsrelaterad integritet
Territoriell/rumslig integritet
Fysisk integritet
Beslutsrelaterad integritet
Informationsrelaterad integritet
Skydd för information som:
(1) är personspecifik. Personuppgifter rör en ”identifierbar
person”- en person som kan identifieras in/direkt mha
hänvisning till ett ID-nummer eller till faktorer som är
specifika för hennes fysiska, fysiologiska, mentala [... ]
identitet (95/46/EG).
(2) vanligtvis anses som känslig men som inte med
nödvändighet är stigmatiserande t ex religiös tillhörighet.
(3) är uppenbart känslig och/eller socialt stigmatiserande t ex.
journaldata.
(4) blir känslig om den samkörs och kombineras t ex m ha
”datamining-program”.
Territoriell integritet
• kontroll över en ”personlig sfär”.
• möjlighet att dra sig undan till ett område
där man kan förvänta sig att få vara för sig
själv, ha personliga tillhörigheter i fred etc.
• kan men måste inte handla om egendom
och/eller fysiskt avskilda/isolerade platser.
Ex. integritet i det offentliga – Lex Caroline
(Europadomstolen).
Varför är personlig integritet viktig?
Beate Rössler:
• Individen behöver ha ett visst mått av
kontroll över aspekter av henne själv för
att kunna agera autonomt d.v.s för att
kunna identifiera och agera efter en
självständigt utstavad livsplan.
• P.i = nödvändig förutsättning för
autonomi.
Beate Rössler
”Den personliga integriteten är den
rumsliga och intellektuella sfär som
medger individer möjligheten att
bestämma över saker som berör dem, att
kontrollera vem som har tillgång till
information om dem själva samt att
etablera och utveckla vissa typer av
relationer” (Rössler, 2005:44).
Beate Rössler
Individen bör kunna:
a) kontrollera direkt sensorisk information och
data i register för att kunna styra hur andra
uppfattar oss och påverka relationer till andra
individer (grad av förtrolighet).
b) dra sig undan observation för att inte
konstant påverkas av andras uppfattning om
henne. Viktigt för att hon ska kunna definiera sig
själv, sina livsmål etc.
Varför är PI viktig?
Priscilla Regan:
”Although central for personal autonomy,
privacy is not only an individual interest. A more
fruitful way of protecting privacy is to frame it as
a collective good”.
People have a shared interest in privacy and
privacy is socially valuable” (Regan, 1995:213).
Varför är PI viktig?
Helen Nissenbaum:
• avfärdar dikotomin: offentligt - privat
• Integritetskänslighet är kontextuellt betingad
- förändras över tid, varierar mellan kulturer, situationer
och personer.
- -Vad som upplevs som integritetskänsligt beror på om
jag själv har bestämt mig för att delge andra
information om mig.
• Delgivning styrs av normer i olika situationer.
Överföring och datamining bryter ofta mot dessa
normer.
Sammanfattning:
• PI behövs för att vi ska kunna forma och agera
i enlighet med våra livsplaner.
• Utan skydd för PI ändras sannolikt vår
självförståelse och vårt agerande.
• Genom att skydda PI säkrar vi det mer
fundamentala värdet autonomi.
• Personlig integritet = kontextuellt betingat
• Individuellt OCH kollektivt intresse.
Informationssäkerhet:
informationsskydd
• Säkerhet och integritet i konflikt?
Biometrisk information används för att göra
ID/igenkänningsprocedurer säkrare t ex i
genkänning av person/användare mha
fingeravtryck, irisskanning, röst- eller
ansiktsigenkänning.
• Biometriska spår kan stärka säkrare inloggning
men biometrisk information rör den fysiska
integriteten och är intimt knuten till
personspecifika uppgifter varför den ställer krav
på säkerheten kring biometriska spår.
Integritet vs säkerhet
• ”Privatliv” (2010) Torbjörn Tännsjö
- samhällets intresse av att övervaka medborgare vs
medborgarnas rätt till privatliv och integritet > förespråkar
ökad öppenhet hos båda parter (polis, militär, SÄPO bör få
hemligstämpla information i max fem år).
- ”Symmertrisk genomskinlighet” medborgare – storebror.
- Statlig övervakning av medborgare: registrering av gener,
sjukhusjournaler, bankinformation och skatteuppgifter mm
bör vara öppet för insyn. Samtidigt, bör medborgare ha
motsvarande insyn i statens förehavanden. Annars kan
öppenheten utnyttjas av staten på ett otillbörligt sätt.
- Viktigt att balansera integritet – säkerhet!
Integritetsskydd
• I Europa: otillåtet att förmedla
personspecifik data till tredje part i annat
syfte än det som ursprungligen avsetts
utan datasubjektets uttryckliga
medgivande.
• I Sverige: Personuppgiftslagen (PuL) anno
1973. Särskild lag skyddar genetisk
information (2006).
Datainspektionen
E-förvaltning och personuppgiftslagen
• Kommuner och myndigheter utvecklar e-tjänster och
inför elektroniska ärendehanteringssystem samtidigt
som informationsutbytet inom och mellan
kommuner/myndigheter ökar
• En ökad datoriserad behandling av personuppgifter
ökar risken för att personuppgifter behandlas i strid
med personuppgiftslagen (PuL).
> Behov för integritetsskydd och kontrollmekanismer.
Privacy Impact Assessment (PIA)
1) Kartlägg informationsflödet i ett system/inom
en organisation. Identifiera integritetskänsliga
aspekter.
2) Kontrollera att lagstiftning och principer som
skyddar pi respekteras.
3) Analysera hur systemet påverkar den
personliga integriteten mha en riskbedömning
och utvärdera vilka möjligheter som finns för att
hantera de identifierade riskerna.
Privacy by Design (PbD)
– Ann Cavoukian
• Inbyggd integritet – idén att det är möjligt att bygga in mekanismer i ITsystem för integritetsskydd.
• Utveckling av tekniska system är ofta komplicerade processer där hänsyn
måste tas till olika typer av krav t ex skydd för personlig integritet.
• Grundläggande principer inom integritetsskydd är att:
(1) inte samla in mer information än vad som behövs,
(2) Inte lagra längre än man behöver och
(3) inte använda den till något annat än vad man samlade in den för.
(4) informera om hur uppgifterna ska behandlas,
(5) begära samtycke och
(6) tillåta insyn i den vidare hanteringen är också led i integritetsskyddet.
Datainspektionen (DI)
Integritetsfrågor ska påverka systemets hela livscykel – från förstudie och
kravställning via design och utveckling till användning och avveckling.
Personuppgiftsansvar
• Den som bestämmer över hanteringen av personuppgifter har ansvar för
att personuppgiftslagen följs - se till att det IT-stöd som används inte
medför integritetsrisker och därför måste tydliga krav formuleras till
leverantören av IT-stödet.
• Även om en leverantör av IT-produkter normalt inte är JURIDISKT ansvarig
för de eventuella integritetsproblem som uppstår i samband med
användningen av produkten är det viktigt att den har de nödvändiga
funktionerna för integritetsskydd (Datainspektionen).
Sätt att att minska integritetsriskerna
a) Inventera vilken information som är nödvändig – sålla
bort information som inte måste samlas in, överföras,
lagras..
b) Använd uppgifter som endast indirekt pekar ut en
individ,
c) Bedöm informationens karaktär. Undvik uppenbart
känslig information - använd endast uppgifter som är
mindre känsliga,
d) Ersätt namn, till exempel mha pseudonymer,
e) Undvik att rutinmässigt använda personnummer som
fält i databaser.
”Contextual integrity”
• 1) Informationsflödets sammanhang kontext,
• 2) Avsändarens/mottagarens roll
• 3) Typ av information
• 4) Överföringsprincipen, ”The principle of
transmission”
Etisk teknikvärdering
Identifiera etiska problem på ett tidigt stadium!
• Philip Brey – grävande etik – 4 värden
• Helen Nissenbaum – kontextberoende
integritet
• PuL
• Datainspektionen
• Ann Cavoukian, Privacy Commissioner, CA.
Risker med det system ni utvecklar?
• Inventera: vilken typ av information hanteras
(samlas in, lagras, överförs)? Kan den tänkas vara
integritetskänslig? Motivera varför! Finns det
direktiv som skyddar information i den specifika
kontexten?
• Hur kan användare tänkas nyttja systemet? Vilka
möjligheter har användare att skydda
informationssystemen och informationen?
• Hur, om alls, kan integritetsintrång undvikas, eller
reduceras? Visa vilka åtgärder som gjorts för att
minimera integritetsintrång.
Download