SBK/PLANBESKRIVNING v 2

advertisement
datum
diarienummer
2015-09-29
2015-699
ÄDp 5439
SAMRÅDSHANDLING
PLANBESKRIVNING
Ändring av detaljplan för del av fastigheten Mjödet 11
i Kirseberg i Malmö
INLEDNING
DETALJPLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att i en befintlig 4-våningsbyggnad i
fastigheten Mjödet 11, förutom bostäder, även kunna inrymma kontor.
SAMMANFATTNING AV PLANFÖRSLAGET
Planändringen möjliggör att, förutom de befintliga bostäderna, även kontor möjliggörs i den befintliga västra 4–våningsbyggnaden på fastigheten Mjödet 11. Tio lägenheter kommer att tas bort och ersättas med kontorslokaler. Tillkommande antal
kvadratmeter BTA för verksamheter är cirka 850 kvm.
I södra delen av fastigheten Mjödet 11 finns idag Individ- och Familjeomsorgen för
Malmö Stads stadsområdesförvaltning Norr, som bedriver sin verksamhet på plan 1
och 2. Plan 3 och 4 i den västra 4-vån byggnaden har inrymt små lägenheter som
hyrts ut för särskilt boende. Den verksamheten har nu upphört. Individ- och Familjeomsorgen har ett utökat behov av kontor.
Planförslaget är upprättat i enlighet med översiktsplanen.
PLANHANDLINGAR
Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, och denna planbeskrivning.
PLANFÖRFARANDE
Detaljplanens handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och
bygglagen. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för allmänheten.
V 150831
Avsikten är att detaljplanen ska antas av Stadsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktiges ställe i enlighet med 5 kap 27§ plan- och bygglagen.
1 (5)
PLANDATA
Planområdet ligger i södra delen av kvarteret Mjödet som avgränsas av Södra Bulltofta vägen i söder, av Torngatan i väster, Kirsebergs Torg i norr och Kirsebergsgången/Kirsebergsgatan i öster. Ändringen av detaljplanen gäller endast den västra 4våningsbyggnaden på fastigheten Mjödet 11.
Fastigheten ägs av Stenafastigheter
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan
som avses i 6 kap 11§ miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning
upprättats.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 ELLER 4 KAP MILJÖBALKEN
Planområdet berörs inte av något riksintresse enligt 3 eller 4 kapitlet miljöbalken.
ÖVERSIKTSPLAN
Kvarteret Mjödet redovisas i översiktsplanen som markanvändningen Blandad stad.
Det föreslagna ändamålet är förenligt med detta.
En fördjupad översiktplan för del av Kirseberg håller på att tas fram. Ett samrådsförslag har varit ute på samråd våren 2015. Planen belyser hur områdena mellan Värnhem och Kirseberg kring Kontinentalbanan/Simrishamnsbanan kan utvecklas till en
attraktiv stadsdel. Kvarteren Mjödet och övriga kvarter norr om S Bulltoftavägen
ligger alldeles intill området som den fördjupade översiktplanen behandlar.
GÄLLANDE DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER
Området är tidigare planlagt. Berörd gällande detaljplan är Pl 719 från 1965. Stadsplanen anger för de två 4 vån byggnaderna i södra delen av kvarteret användningen Bostadsändamål och för 2- våningsdelen där emellan Handels och garageändamål.
Pl 719 fortsättera att gälla, med det tillägg som föreliggande detaljplan innebär.
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BAKGRUND/HISTORIK
Fastigheten Mjödet 11 omfattar en stor del av kvarteret. Före 1965 fanns på den nu
aktuella fastigheten en stor fabriksbyggnad. I kvarteretet i övrigt finns, utmed Torngatan i västra delen ett tiotal små fastigheter rymmande några äldre gatuhus i 1 ½ plan
ett mindre flerbostadhus i 3 våningsplan från tidigt 1900–tal samt nyare radhus i tvåplanshus. Kvarterer ligger i backarna på Kirseberg, beläget i en – med Malmö mått kraftig lutning mot S Bulltoftavägen.
BEFINTLIG BEBYGGELSE
Fastigheten Mjödet 11 rymmer, utöver det nu aktuella fyravåningshuset, ytterligare ett
antal byggnadskroppar och ett garage. Den aktuella 4- våningsbyggnaden är via en
tvåplansdel, rymmande handel, service och garage, sammanbunden med ett parallellt
placerat fyravåningshus som mot öster gränsar till Kirsebergsgången, som är en smal
2 (5)
gångpassage som från Vattenverksvägen i söder leder norrut upp för sluttningen och
övergår i Kirsebergsgatan. Den aktuella fastigheten har byggnadskroppar som med
garageplan skär in i marken.
Hela fastigheten rymmer 108 lägenheter (i tre huskroppar - två är fyra våningar höga en är sju våningar hög) och 9 074 kvm verksamheter. I det aktuella huset finns 22
lägenheter.
På fastigheten finns 184 parkeringsplatser, av dessa är 157 garageplatser varav cirka 70
platser som inte är uthyrda, därutöver 27 markparkeringsplatser varav 3 platser som
inte är uthyrda. Det finns idag möjligheter att parkera på de omgivande gatorna varför
det är svårt att konstatera om det finns ett verkligt överskott.
KOLLEKTIVTRAFIK
Kvarteret Mjödet har i närområdet god tillgång till kollektivtrafik. Ca 100 meter norr
om kvarteret trafikerar busslinje 4 Vattenverksvägen med hållplats vid Kirsebergstorget. Några hundra meter väster om kvarteret, på Lundavägen, trafikerar lokaltrafikens
linjerna 4 , 31 och 34 dels linjer i Skånetrafiken 130, 132 samt 172 med hållplats vid
korsningen med Vattenverksvägen.
TRAFIK
Södra Bulltoftavägen, som är huvudgata, belägen alldeles söder om fastigheten, trafikeras av cirka 3 000 fordon per dygn. Gatan leder mot väster fram till cirkulationsplatsen med Hornsgatan/ Nobelvägen och mot öster fram till Beijers Park där den byter
namn till Vattenverksvägen. Utmed Södra Bulltoftavägen finns en separat dubbelriktad cykelbana. Öster om kvarteret Mjödet går nord-sydligt Kirseberggången som leder
upp till centrumdelen av Kirseberg
TEKNISK INFRASTRUKTUR
Befintlig infrastuktur i form av ledningar och liknande påverkas inte av planändringen.
PLANFÖRSLAG
Planändringen innebär att, förutom de befintliga bostäderna, även kontor möjliggörs i
den befintliga västra 4–våningsbyggnaden på fastigheten Mjödet 11. Det som är aktuellt är att tio lägenheter tas bort och ersättas med kontorslokaler. Tillkommande
antal kvadratmeter BTA för verksamheter blir då cirka 850 kvm.
TRAFIK
PARKERING
I det befintliga parkeringsgaraget, under fastigheten, finns ett stort överkott på parkeringsplatser. Med utgångspunkt i dagens 108 lägenheter och 9000 kvm verksamhet
blir parkeringsbehovet ca 130 platser, högt räknat. Slutsatsen blir då att det finns ett
teoretiskt överskott på parkeringsplatser. Den förändrade användning från bostäder
till kontor kräver ungefär samma antal parkeringsplatser.
ANGÖRING
Det finns goda möjligheter att på fastighetsmarken söder om den aktuella byggnaden,
angöra med bil, korttidsparkera samt ge plats för cykelparkering.
3 (5)
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Den tekniska infrastrukturen påveraks inte av planförslaget.
PLANKARTANS BESTÄMMELSER
I tillhörande plankarta beskrivs under till rubriken GRÄNSER att för det aktuella
bostadshuset utökas användningen till att förutom bostäder även tillåta användningen
kontor.
GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN
ORGANISATORISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Fastighetägaren ansvarar för genomförandet.
TIDPLAN
Samråd sker i början av oktober, granskning i november och planen beräknas kunna
antas i stadbyggnadsnämnden i december månad 2015.
TEKNISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Den tekniska infrastrukturen påverkas inte av planförslaget
EKONOMISKA GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Kostnaden för utarbetandet av detaljplanen regleras i taxa för stadsbyggnadskontorets
verksamhet, reviderad av kommunfullmäktige 2013-04-23 och gällande fr.om. 201305-02. Kostnaden består av en startavgift och en planavgift. Kostnaderna regleras i
startavtal respektive planavtal.
DETALJPLANENS KONSEKVENSER
STADSUTVECKLING
Genom detaljplanen ges stadsområdesdelsförvaltning Norr möjlighet att utveckla
verksamheten i kvarteret.
STADSBILD
Påverkas inte av planändringen.
TRAFIKKONSEKVENSER
Att ersätta ett tiotal lägenheter med 850 kvm verksamheter påverkar vare sig trafiksituationen kring fastigheten eller behovet av antal parkeringsplatser.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden som är 5 år, gäller endast de nya detaljplanebestämmelserna i
denna ÄDp och gäller från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga
kraft.
4 (5)
MEDVERKANDE
Ändringen av detaljplanen har handlagts av stadsbyggnadskontoret.
Josephine Nellerup
Planchef
Stellan Westerberg
Planhandläggare
5 (5)
Download