Strängnäs Kommun

advertisement
Samhällsbyggnadskontoret
SAMRÅDSHANDLING
2010-10-22
1(3)
Dnr PBN/2008-214
Genomförandebeskrivning
”
Tillhörande detaljplan för:
Gripsholm 4:1 och 4:124,
Tredje Backe Etapp 2,
Strängnäs Kommun
INLEDNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett
samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell
ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av
detaljplanen. Planområdet är tänkt att innehålla ungefär
64 tomter för friliggande villor. Därutöver finns det 2
alternativ. Alternativ 1 tillåter maximalt 4800 kvm BTA för
flerbostadshus, parhus och radhus. Alternativ 2 tillåter
2900 kvm BTA för flerbostadshus, parhus och radhus samt
800 kvm BTA skolverksamhet.
ORGANISATORISKA
FRÅGOR
Planen hanteras med normalt planförfarande.
Tidplan
November – december 2010
Samråd
Mars – april 2011
Utställning
Juni – juli 2011
Antagande, KS/KF
Augusti 2011
Laga kraft
www.strangnas.se
Genomförandebeskrivning
SAMRÅDSHANDLING
Gripsholm 4:1 och 4:124,
Tredje Backe Etapp 2,
Strängnäs Kommun
2010-10-22
2(3)
Dnr PBN/2008-214
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det detaljplanen vunnit
laga kraft. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.
Huvudmannaskap
För allmänna platser inom detaljplanen gäller kommunalt
huvudmannaskap. Det innebär att kommunen inom
planområdet ska ansvara för utbyggnad, drift och skötsel
av allmänna platser.
Ansvarsfördelning
Genomförandet av anläggningar på kvartersmark inom
denna detaljplan kommer att regleras i det
exploateringsavtal som kommer att tecknas mellan
kommunen och byggherren inom detaljplaneområdet.
Kommunen ansvarar för anordnande av allmänna platser
enligt detaljplanens innehåll. SEVAB Vatten ansvarar för
framdragning av vatten och avlopp till tomtgränser.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA
FRÅGOR
Berörda fastigheter
Gripsholm 4:124, Gripsholm 4:1. Både fastigheterna är i
privat ägo.
Fastighetsbildning
Planen förutsätter att fastighetsbildning sker inom
området. Exploatören kommer att stå kostnaderna för
erforderlig fastighetsbildning. Detta kommer att regleras i
kommande exploateringsavtal.
Gemensamhetsanläggningar
För fastigheters gemensamma behov kommer
gemensamhetsanläggningar att bildas.
Lantmäteriförrättning krävs för att fastställa
förvaltningsform samt vilka fastigheter som kommer att ha
del i anläggningarna och hur stora andelstalen blir för
respektive fastighet.
Genomförandebeskrivning
SAMRÅDSHANDLING
Gripsholm 4:1 och 4:124,
Tredje Backe Etapp 2,
Strängnäs Kommun
2010-10-22
3(3)
Dnr PBN/2008-214
EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Exploatören, bekostar framtagandet av detaljplanen enligt
ett planavtal som tecknats med kommunen.
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Det åligger byggherren/fastighetsägaren att utföra
erforderlig grundundersökning som denne anser lämplig
med hänsyn tagen till den planerade bebyggelsens art och
utformning.
VA
Detaljplaneområdet ska anslutas till kommunalt VA.
Anläggnings- och anslutningsavgift ska erläggas av
fastighetsägaren enligt vid varje anslutningstillfälle
gällande taxa.
Dagvatten
Dagvatten ska i största möjligaste mån omhändertas lokalt
inom den egna fastigheten. Vid anslutning till det
kommunala dagvattennätet ska anläggnings- och
anslutningsavgift erläggas av fastighetsägaren enligt vid
varje anslutningstillfälle gällande taxa. Lösning på
dagvattenhantering i området samverkas med SEVAB
Vatten.
El, tele mm
Varje fastighetsägare ansvarar för att fastigheten ansluts
till el, tele och bredband mm.
MEDVERKANDE
TJÄNSTEMAN
Genomförandebeskrivningen är utarbetad i samarbete
med mark- och exploateringsingenjör Jacob Karlsson.
Marie Jonsson
Gunilla Östling
Tf. samhällsbyggnadschef
Planingenjör
Download