energi- och klimatprincip för ansvarsfulla

Swedbank Robur Miljö- och etikanalys
Energi- och klimatprincip för
ansvarsfulla investeringar
I analys av bolag för investering i Swedbank Roburs ansvarsfulla investeringar
gäller följande ställningstaganden kring energislag och åtgärder.
Värdering av energislag
Bolagen bör prioritera att satsa på energieffektiva
lösningar och energisparande oavsett energislag.
Dessutom bör bolagen prioritera en utveckling mot
förnyelsebara energislag eftersom utvecklingen bör gå
mot långsiktigt hållbara lösningar för energifrågan. Vi
vill dock se en hållbar produktion och användning av
förnyelsebar energi. Icke-fossila energislag bör prioriteras eftersom vi vill se en utveckling bort ifrån fossila
energislag som i dagsläget är helt dominerade globalt.
Vi är tveksamma inför kärnkraften som en kortsiktig
lösning av klimatförändringarna trots att den är kolfri.
Vi tar dock inte definitiv ställning mot något energislag
utan väljer att prioritera företag med stort inslag av
förnyelsebar energi i sin bränslemix samt de företag
som tydligt ökar sin andel förnyelsebar energi.
Värdering av energiåtgärder
Vi rekommenderar att bolagen vidtar sina energiåtgärder enligt följande prioritering:
2. Strategi, målsättning, styrnings- och
uppföljningssystem
Upprättande av klimatstrategi med mål för minskade utsläpp och konkret handlingsplan för att
reducera energi- och klimatrelaterad miljömässig
och social påverkan. Prioritera att spara energi
och arbeta för en övergång till förnyelsebar energi.
Upprätta interna styrmedel, uppföljningssystem och
resultatredovisning.
3. Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder ser vi inte som en långsiktigt hållbar lösning, men kan i ett övergångsskede
användas som ett komplement till ovanstående
åtgärder. Åtgärder som innebär investering i projekt
för energieffektivisering eller satsning på förnyelsebar energi föredras. Annars värderas kompensationsåtgärderna från fall till fall och med hjälp av
extern expertis.
Januari 2010
1. Kartläggning och värdering
Kartläggning av energiförbrukning och klimatpåverkan och värdering av de miljömässiga och sociala
effekterna. Kartläggningen bör inkludera hela värdekedjan med tillverkning i leverantörsled och i egen
verksamhet, miljöpåverkan under användning och
transporter/resor. Identifiering av potential för sparåtgärder och övergång till förnyelsebara bränslen
bör ligga i fokus.
www.swedbankrobur.se