Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola 2005

Molin, Andreas (M Sc, Energi- & miljöteknik, Mälardalens Högskola 2001)
Antagen till forskarutbildningen augusti 2008
Projekttitel (P3:3): "Lågenergihus i Sverige"
Projektbeskrivning: Fyrtio procent av Sveriges energianvändning sker i bostadssektorn. För
att nå en hållbar utveckling krävs hushållning med material och energi under byggnation och
användning av bostäder. Olika energislag påverkar miljön i olika grad. Olika energislag har
förutsättning att användas till olika ändamål. Att göra skillnad på olika energislag och deras
tillämpning kan påvisa möjligheter till energieffektiviseringar. Exergi är ett mått som
beskriver potentialen till arbete i en energiform. Genom att analysera en byggnads
exergianvändning kan möjligheter till effektiviseringar framträda som inte framträder i den
traditionella energianalysen. Hushållning med energi innebär efffektiviering med bibehållen
eller förbättrad inomhuskomfort. I projektet kommer ett verktyg för samtidig värdering av
energianvändning, exergiförbrukning samt byggnadsenergi att tas fram. Olika
byggnadsåtgärder som studerar byggnadsmaterialen och olika system för uppvärming, kyla
och ventilation kommer att beaktas. Målsättningen är att minska koldioxidutsläpp och
primärenergi härrörande från hela byggnadens livscykel. Verktyget ska användas för att
påvisa effektiviseringspotentialer på olika platser i byggnadens livscykel samt påvisa var
åtgärderna bör sättas in för att få största effekt i befintliga och nya byggnader.
Publikationer:
Haraldsson, K., Molin, A., Alvfors, P. (2005) Cold Climate Thermal Management for Fuel
Cells using Phase Change Materials, Paper III in doctoral thesis 2005 Haraldsson, K. On
Direct Hydrogen Fuel Cell Vehicles- Modelling and Demonstration, Royal Institute of
Technology, Stockholm, Sweden
Internationella samarbeten (t. ex utbytestermin):
Länk till avdelningens personliga hemsida:
http://www.iei.liu.se/energi/personal/molin-andreas