Studieanvisningar inför prov i kemi 1 NA13fm 150331

advertisement
Studieanvisningar inför prov i kemi 1 NA13fm 150331
Läs i första hand era anteckningar!!
Läs era laborationsinstruktioner.
Aggregationsformer och övergångar
Materia
Grundämnen (kunna egenskaper hos dem som ni kommit i kontakt med på lektion)
Masstal och atomnummer, isotoper
Atommassa, beräkna från naturlig förekomst av isotoper
Atomens uppbyggnad, protoner, elektroner och neutroner
Excitation, lågfärger, spektra och spektrallinjer
Periodiska systemets uppbyggnad; grupper och perioder
Alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, halogener, ädelgaser
Valenselektroner, hur man beräknar hur många ett grundämne har
Elektronfördelning för grundämnena 1-20
Periodiska systemets uppbyggnad; grupper och perioder, likheter och skillnader
Jonbindning, skriva jonföreningars formler (tex. AlCl3)
Jonföreningars namn och egenskaper
Atomjoner, sammansatta joner (CO32-, SO42-, NO3-, OH-)
Metallbindning, metallegenskaper
Kovalent bindning, molekylföreningar, skriva elektronformler
Kunna förutsäga molekylers form från deras elektronformel
Polär kovalent bindning, elektronegativitet, dipoler (ni får en tabell med elektronegativiteter)
Inter- och intramolekylära bindningar
Vilka bindningar som bryts vid förändringar i aggregationstillstånd.
Polär och opolära ämnen
Vilka bindningar som styr ämnens löslighet
Fällningar och fällningsreaktioner (ni får en tabell med svårlösliga salter)
Skriva och balansera olika typer av reaktionsformler (förbränning, fällningar)
Beräkningar med massa, substansmängd och molmassa.
Räkna med mol, massa och molmassa utifrån reaktionsformler. Beräkningar med överskott.
Beräkningar med koncentration, mol och volym. Spädning av lösningar
Räkna med mol och koncentration utifrån reaktionsformler.
Syror, definition,
Skriva reaktionsformler för protolys, syrors reaktioner med metaller.
Kunna formel för HCl, H2SO4, CH3COOH, HNO3, H2CO3, NH3
Skillnad mellan starka och svaga syror och baser-protolysgrad och pH.
Baser, definition, protolys
Känna till några vanliga syror och baser i vår vardag
Indikatorer
Beräkningar med pH och [H3O+]
Skriva reaktionsformler för neutralisation
Laborativa tekniker:
Undersöka lågfärger
Skilja mellan metall och icke-metall
Separation av fasta och flytande ämnen
Påvisa vätgas
Påvisa jonföreningar, molekylföreningar
Påvisa kloridjoner, sulfatjoner, karbonatjoner
Påvisa vätgas och syrgas
Destillation
Påvisa hydroxidjoner, oxoniumjoner
Mäta pH
Nytt. Har varit med förut
Download