En pryls elförbrukning från början till slut

7 En produkts livscykel
En pryls elförbrukning
från början till slut
Olika prylar i ditt hem drar olika mycket el, och används olika ofta.
Ett kylskåp står på dygnet runt, medan mobilen bara laddas när batteriet
tagit slut. Dessutom går det ju åt energi även när prylen ska produceras
och så småningom slängas och återvinnas.
För att kunna bedöma hur stor miljöpåverkan
en produkt har under hela dess ”livstid”
använder man verktyget livscykelanalys
(LCA). I den tar man med allt från utvinning
av råmaterial som används i produktionen,
tillverkning och transporter, påverkan under
användningsfasen, till när produkten kastas.
Man tittar bland annat på hur mycket
material och energi som gått åt i de olika
faserna, vilka transporter som behövs och
om produkten kan återvinnas eller inte –
och räknar ut vilken miljöpåverkan allt detta
för med sig. På så sätt kan man enklare
jämföra olika prylar med varandra. En pryl
som drar väldigt lite eller ingen el alls när
du använder den hemma kan ju till exempel
ha förbrukat väldigt mycket energi när den
tillverkades.
7 En produkts livscykel
Produktens livscykel
Inflöde
1. Utvinning av råmaterial
Utflöde
2. Förädling av råmaterial
3. Tillverkning/Produktion
Material
4. Transporter
Energi
5. Användning
Luft-, mark- och
vattenutsläpp
Fast avfall
6. Underhåll
7. Återvinning/
Återanvändning
8. Avfallshantering
Exempel på aktiviteter som kan
ingå i en produkts livscykel.
Diskussionsfrågor
• Titta på den schematiska bilden av en produkts livscykel. I vilka faser tror du
att det går åt lite energi, och i vilka mycket energi, för tre olika prylar du använder
i vardagen: kylskåp, mobiltelefon och tröja.