Kultur o bildning

advertisement
Förvaltningen Kultur och bildning

Anna Söderbäck – kulturdirektör
4 enheter + staben





Kulturenheten
Länsbibliotek Uppsala
Wiks folkhögskola med Uppsala folkhögskola
Wiks slott
Staben
Staben





Att leda, stödja och samordna
Att kommunicera
Att samverka
Regional kulturplan
Folkbildning
Bilden: öppen samverkan
med civilsamhället i
kulturplanearbetet
Kulturenheten





Kulturstrateger
Konsulenter och pedagoger för dans, konst, film
Projektledare konst
Konstnärlig gestaltning
1 %-regeln
Bilden: Kannan i Psykiatrins hus
Länsbibliotek Uppsala

Regional biblioteksverksamhet
Wiks folkhögskola


Estetiska linjer (internat på Wik: konst, skriv, teater,
musik)
Allmänna linjer (dagfolkhögskola, Uppsala
folkhögskola, Ulleråker)
Wiks slott


Konferens och övernattning
Självbärande och intäktsfinansierat
De 2 viktigaste utmaningarna

1. Organisationsförändringar


Den regionala kulturens roll i en regionkommun?
2. Minskade bidragsandelar

Regional kulturplan: Urholkning av statsbidragen till
regional kulturverksamhet


Svårigheter att genomföra den regionala kulturplanen med
svaga statsbidrag och svaga landstingsanslag
Folkbildningen: Urholkning av statsbidrag till folkhögskolor

Minskande bidrag, nya uppdrag. Kan komma att kräva nya
strategier för folkbildningen framöver
Download