Gemensam plan 2015 - landstingsgemensamt

advertisement
Gemensam plan 2015 landstingsgemensamt
• Respektive avdelnings uppdrag
• Fördelar de särskilda uppdragen från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören
• Redovisar gemensamma aktiviteter och samordnande avdelning
• Avdelningarnas löpande arbete regleras i respektive avdelning aktivitetsplan
Gemensam plan 2015 landstingsgemensamt
• Vision:
– Staben bidrar till att nå landstingets vision genom att fungera som ett samordnat
proaktivt strategiskt beslutsstöd samtidigt som avdelningarna har
funktionsansvar för sina respektive områden
• Övergripande mål
– Samverkan och samordning
– Effektivitet
– Kunskapsstyrning
– Sammanhållen och Prioriterad utveckling
• Prioriterade områden
– Ledning och styrning
– Processer
– Samverkan och kommunikation
Uppföljning och rapportering
• Landstingsdirektörens rapport
– Aktiviteter, händelser och uppdrag som inte rapporteras i månadsrapporter
• Månadsrapporter
– Uppföljning av landstingsstyrelsens plan respektive divisionsplaner
– Verksamheten regional utveckling har en månadsrapport fr o m 2015 (inte
avdelningen)
– Gemensamma planen för staben följs upp dels inom staben och rapporteras i
förekommande fall i LD-rapporten
• Uppföljning av beställning
– Uppföljning av beställning vårdval, division Länssjukvård, division Närsjukvård
Ekonomi
• Alla verksamheter i landstinget ska spara 1,6 procent 2015
– Innebär 2 mkr för LD-stab och LD-uppdrag
– Dvs
• Omkostnadsramen minskad jämfört med 2014
• Vissa befattningar inte återbesatta
Särskilda uppdrag
• Ekonomi i balans (4 mars, 27 maj)
• Strategier
– Verksamhetsstrategi (4 mars)
– Bättre liv för sjuka äldre (4 mars)
– Patientsäkerhet (4 mars)
– Kunskapsstyrning (4 mars)
– Invånartjänster (27 maj)
– Läkemedel (27 maj)
– Transporter (27 maj)
– Internationell strategi (27 maj)
– Mänskliga rättigheter (30 sept)
– Förbättringsarbete och innovationer (30 sept)
– Verksamhetsutveckling med MT/IT (30 sept)
Särskilda uppdrag
• Strategier
– Digitalt bevarande (28 okt)
– Utbildning (28 okt)
– Principer och avgifter för hjälpmedel (28 okt)
• Samarbetsformer försörjningsfrågor
• System/metod för insamling av kunskap och analys av förtroende för landstingets
verksamheter förutom vården
Gemensamma aktiviteter
• Aktiviteter under respektive perspektiv
Download