Handlingsplan
Planeras
Genomförd
Så omsätter vi den länsövergripande samverkansöverenskommelsen i praktiskt arbete
2013- 2016
Tidsmått
Pågår
Påbörjad
2013
Mål
God
kännedom om
samverkans
ök. i kommun
och
landstingspsykiatri
Handl. planen
ska vara ett
”levande
dokument”
Ökade
kunskaper/leg
itimitet till
psykiatriområdet i den
regionala
strukturen
Åtgärder
Nov
Dec
Implementering, uppföljning och struktur för samverkan
2014
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Besök på alla
orter. Info till
medarbetare om
samverkansök.
och om SIP
Rapport om
arbetet i
1) Länsstyrgruppen
2) Region Dalarna
3) Psykiatrins
specialitetsgrupp
Gemensam
strategi i Region
Dalarna för
finansiering finns
framtagen.
Psykiatrins dag
genomförs på
Region Dalarna
- Länsstyrgrupp
- RD
-länsstyrgru
pp
-Psyk.
Spec
grupp
- RD
-Länsstyrgrupp
-Länsstyrgrup
p
- Länsstyrgrupp
-Psyk.
Spec
grupp
- RD
-Länsstyrgrupp
- Länsstyrgrupp
-Länsstyrgrupp
Klart!
Genomförs
1
Utbildning och implementering Vård och stödsamordning enligt Integrerad psykiatri
Planeras
Genomförd
Mål
Pågår
Påbörjad
Åtgärder
2013
Nov
SIP ska erbjudas
till alla som har ett
samordningsbehov
Informera
medarbetare
Informationsmaterial
VoS1 ska erbjudas
personer med
allvarlig psykisk
sjukdom och
komplexa behov
som har behov av
samordning.
Enkät
2014
Dec
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Forts 2015
Utbildning 7,5hp
>
Utbildning 30hp
Inspirationsdag
Handledarutb.
Handledning
>
Rutin för
metodhandledningen
VoS ska erbjudas
till alla som vårdas
med öppen
psykiatrisk
tvångsvård och
öppen
rättspsykiatrisk
vård
1
Utbildnings -
>
projekt
Vård och stödsamordnare/Case Manager
2
Specifika ansvarsområden
Planeras
Genomförd
Mål
Pågår
Påbörjad
Aktiviteter 2013
Nov
Att Anhörigutbildning2
genomförs i
samverkan på alla
Dalaorter.
Uppmärksamma
Barn som
anhöriga
Öka kunskapen
om kognitiva
hjälpmedel hos
medarbetare
samt klarlägga
kostnadsansvar.
Att
brukare/patienter
som önskar
arbete erbjuds
stöd enligt IPS3
2
3
2014
Dec
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Forts 2015
1) ta fram material
2 )ta fram ett
förslag på hur
utbildningen kan
genomföras
3) Anordna
utbildningsdagar
Barn som
Anhöriga
Arbetsgrupp:
IPS
implementerad i
minst en Dala
kommun
Avser utbildning till anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
Individual Placement and Support
3
Utvecklade former för ökad delaktighet och inflytande
Planeras
Genomförd
Mål
Pågår
Påbörjad
Aktiviteter
2013
Nov
Ökad delaktighet i vård
och behandling för
individen
Utbildningsdagar i Delat
beslutsfattande
Brukarrevisioner
genomförs på enheter
Brukarrevisionsutbildning
Brukarstyrd utvärdering
av Vård och
stödsamordningsprojektet
Arbetsgrupp ur
erfarenhetspanelen
Gör en brukarstyrd
utvärdering
Ökat brukarinflytande
hitta former för att ta
tillvara kunskap hos
själverfarna.
Dialog med Nätverket för
psykisk hälsa
2014
Dec
Jan
Feb
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Forts 2015
Avslutas
4