Den 5/6 2008 - Studentportalen

Tentamen i Samhällsorientering i grundskolans tidigare år A, 7,5 h | kodnummer:
Uppsala universitet
Kulturgeografiska institutionen
Den 5/6 2008
Skrivningstid 14-18
Sal: GIMO/sal 1
Lärare: John Östh (0768-192213), Kjell Haraldsson, Jan Amcoff, Zara Bergsten och
Ann Grubbström.
Betyg: U/G/VG, för betyget VG krävs minst 21 poäng av 28 möjliga poäng, för G krävs minst
14 poäng.
Anvisningar: Ta
ett nytt blad för varje ny fråga och skriv
kodnummer på alla inlämnade blad. Tänk på att skriva tydligt!
Inga hjälpmedel är tillåtna.
LYCKA TILL!
Fråga 1 (4 poäng)
Råmaterial, energi, arbetskraft, marknad och transportmöjligheter är lokaliseringsfaktorer som
vanligtvis anses viktiga när beslut skall tas om var en viss verksamhet skall bedrivas. Redogör
koncist för varje faktors betydelse/roll och ge exempel på verksamheter som är särskilt
beroende av att vara lokaliserade nära råmaterialkällor, energiproduktion etc.
Fråga 2 (4 poäng)
Länders karaktärsdrag varierar i termer av form, storlek, läge och koncentration till ett
kärnområde. Getis, Getis och Fellman menar att detta påverkar länders förutsättningar att
fungera väl. Vilka karaktärsdrag medverkar/motverkar ett lands förutsättningar att vara stabilt
och fungera bra.
Fråga 3 (4 poäng)
En stads (t ex Uppsalas) centrala delar är mer exploaterade (bebyggelsen är tätare och högre)
och härbärgerar vissa typer av verksamheter (t ex klädbutiker och advokatkontor) i högre
utsträckning än dess utkanter (där vi istället finner t ex möbelvaruhus och småhusbebyggelse).
Ta hjälp av ett lämpligt teoretiskt resonemang för att förklara logiken i denna ”stadens inre
struktur”. D v s förklara varför t ex möbelvaruhusen ligger i stadens utkanter och
advokatkontoren i centrum. Varför är det inte tvärtom?
VÄND BLAD
Fråga 4 (4 poäng)
Nederbörd kan antingen bildas konvektivt eller orografiskt. Dessa två ord beskriver vilka
processer som ligger bakom bildandet av moln och därefter nederbörd. Jag vill att du
kortfattat beskriver hur konvektiva och orografiska moln och nederbörd/regn bildas. Enligt
väderprognoserna för torsdag den 5/6 skall det vara varmt och soligt ute. Under dessa
förutsättningar kan det bildas moln och regn lokalt; vilken av de båda processerna (konvektiva
eller orografiska) är det som kan bilda moln och nederbörd?
Fråga 5 (4 poäng)
I den så kallade bergartscykeln visas hur bergarter kan förändras över tid och komma att
tillhöra tre olika grupper av bergarter. Jag vill att du besvarar tre delfrågor kring bergarter:
1. Vilka är de tre bergartstyperna
2. Ge exempel på tre olika bergarter, en för vardera bergart (ex. basalt är en XXX bergart
- basalt får ej användas i ditt exempel)
3. Ge praktiska exempel på hur du skulle kunna undervisa barn i åk. 5 om bergarter.
Fråga 6 (4 poäng)
Rita en världskarta där alla kontinenter finns utsatta (även Antarktis). På kartan skall du även
placera ekvatorn och vändkretsarna. Kartan skall vara normalt orienterad och cylindriskt
projicerad. Förklara med text vad orientering och projektion innebär.
Fråga 7 (4 poäng)
I den karta du ritade till fråga 7, fick du i uppdrag att sätta ut ekvator och vändkrets. Jag vill
att du dels förklarar vad ekvator och vändkrets innebär, dels att du för ett resonemang (rita
gärna även på kartan från fråga 7) om varför det är viktigt att lära barn hur kontinenter och
länder ligger placerade på vår jord och i förhållande till ekvator och vändkretsar.
TREVLIG SOMMAR ÖNSKAR VI PÅ KULTURGEOGRAFEN!!