Barry Setterfields teori

advertisement
Barry Setterfields teori
Målet skall vara att låta data leda till teori
www.setterfield.or
g Setterfields teori
1
Lars-Erik Molin 2012-09-30
Översikt
Teorin inbegriper och förklarar
Mätningar som visar att ljushastigheten minskat
Hur ljus från avlägsna galaxer hunnit hit på under 10000 år
Att universum kan vara under 10000 år men ändå dateras till 13 miljarder år
Varför radioaktiva dateringar skenbart visar höga åldrar
En observerad kvantisering av rödförskjutningen
Att mörk materia inte behövs
Att jorden bildades före solen
Varför de inre planeterna innehåller tyngre grundämnen och de yttre lättare
Setterfields teori
2
Biografi
Barry John Setterfield föddes 1942-04-15 i Northam Australien
Han undervisade i astronomi 1966-1971
1979 uppmärksammade han att det fanns dokumenterade mätningar om att
ljushastigheten hade minskat
Han blev intresserad och har nu forskat i ämnet sedan dess
Tillsammans med Trevor Norman presenterade han1987 en första rapport i ämnet
"The Atomic Constants, Light and Time"
Teorin har sedan utvecklats och resulterat i ett antal rapporter under de senaste åren
Den är känd under begreppet 'cDK' (c decay = avtagande ljushastighet)
Setterfields teori
3
Fem
anomalier
eller observationer som strider mot vedertagen praxis
Ljushastigheten har minskat
Plancks konstant har ökat
Elektronens vilomassa har ökat
Atomklockan har saktat ned
Rödförskjutningen är kvantiserad
Alla dessa fenomen kan visas bero på att ZPE har ökat.
ZPE = Zero Point Energy, nollpunktsenergi
Setterfields teori
4
Zero-Point Energy ( ZPE)
Vakuum har en gång ansetts vara tomt och innehållslöst.
I slutet av 1800-talet började man inse att så inte är fallet.
Om man evakuerar en behållare helt och kyler den till absoluta nollpunkten
kommer den ändå att innehålla energi som går att påvisa teoretiskt och
experimentellt.
Denna energi kallar man nollpunktsenergi ZPE ( Zero-Point Energy) .
Det handlar om mycket stora mängder energi.
Antag att det i vår galax finns mer än 100 miljarder stjärnor och vidare antar att
dessa strålar som vår sol.
Den mängd energi som då avges under en miljon år är grovt vad som finns i en
kubikcentimeter av rymden.
Denna vakuumenergitäthet (Vacuum Energi Density) betecknas här U.
Setterfields teori
5
Casimireffekten
Om man placerar två oladdade metallplattor några mikrometer från varandra i vakuum kan
man mäta att de dras mot varandra.
Detta kan förklaras med att ZPE minskar mellan plattorna då endast vågor som har multiplar
av halva våglängden finns mellan plattorna. Det innebär också att ljushastigheten lokalt blir
något större mellan plattorna än utanför.
Setterfields teori
6
Hur har ZPE varierat?
Vid begynnelsen spändes universum ut till sin storlek.
Detta skapade en spänning som alstrade Planck Partikel Pairs (PPP).
Denna PPP-'gas' som fyllde kosmos var extremt turbolent.
Antalet PPP ökade sedan ytterligare tills all turbolent energi hade
omvandlats till PPP.
Efter att expansionen och PPP-turbolensen lugnat sig fortsätter PPP att
rekombineras och avge sin energi i form av elektromagnetisk strålning
som adderas till ZPE.
U~
(1 – T2)1/2 / (1 + T) där T=1 vid start och T=0 vid
rödskiftsfunktionens slut.
Nu återstår bara en oscillation av ZPEs styrka pga en oscillation av det
statiska universums storlek.
Setterfields teori
7
Hur c och z varierat
Ljushastigheten c
Rödförskjutningen z
Setterfields teori
8
ZPE och naturkonstanterna
Inom fysiken talar man om ett tjugotal naturkonstanter, konstanter som är
oföränderliga och lika i hela universum.
Vissa av dem är dock inte oföränderliga då styrkan av ZPE (U) ingår som faktor
i dem:
ε0 ~ U
μ0 ~ U
c ~ 1/U
h~U
e ~ 1/U1/2
m ~ U2
G ~ 1/U2
Den elektriska konstanten
Den magnetiska konstanten
Ljushastigheten
Planck's konstant
Elementarladdningen
Vilomassor
Gravitationskonstanten
U-invariant:
Ω
Impedansen i vakuum
α
Finstrukturkonstanten
R∞
Rydbergskonstanten
Setterfields teori
9
Den elektriska konstanten
Permittivitet (ε) är en fysikalisk storhet som beskriver hur ett elektriskt
fält påverkar och påverkas av ett elektriskt isolerande material och är
bestämd efter ett materials förmåga att polariseras i förhållande till dess
fält.
Permittivitetstalet (εr) för ett material är den dimensionslösa storheten
relativ permittivitet, som även kallas (relativ) dielektrisk konstant.
Den elektriska konstanten (ε0) är permittivteten för vakuum med
(nu)värdet
ε0 = 8,85x10-12 F/m
ε = εr ε0
Setterfields teori
10
Den magnetiska konstanten
Permeabilitet (μ) är en fysikalisk storhet som förbinder mekaniska och
elektromagnetiska enheter med varandra
Permeabilitetstalet (μr) för ett material är den dimensionslösa
storheten relativ permeabilitet
Den magnetiska konstanten (μ0) är permeabiliteten för vakuum
Inom SI-systemet är dess (nu)värde definierat till
μ0 = 4π×10−7 H/m
μ = μr μ0
Setterfields teori
11
Ljushastigheten
Ljushastigheten c bestäms av den elektriska konstanten och den magnetiska konstanten
genom
c² = 1/(ε0 μ0)
Setterfields teori
12
Plancks konstant
Setterfields teori
13
Elektronens
vilomassa
Setterfields teori
14
Metoder för c-mätningar
Observation av Jupiters månar
Årlig aberration
Roterande tandhjul
Roterande prismor, speglar
Setterfields teori
15
Observation av Jupiters månar
Dansken Ole Roemer kom 1676 fram till att c var ändlig.
Han studerade hur Jupiters måne Io förmörkades och såg att observationerna
försköts när avståndet mellan Jorden och Jupiter ändrades.
Man saknade då noggranna uppgifter om jordbanans diameter vilket krävdes för
att kunna beräkna c noggrant. Senare har man kunnat utgående från hans
mätdata komma fram till ett värde på c = 317000 km/s.
Dock är Io's bana ostabil och man kan inte med noggrannhet beräkna hur den var
när det begav sig.
Mätningar med denna metod finns till år 1900.
Setterfields teori
16
Årlig aberration
James Bradley noterade att riktningen till vissa stjärnor ändrades något beroende på
Jordens rörelse i sin bana runt solen.
Vinkeln ges av jordens hastighet vinkelrät mot riktningen till stjärnan jämförd med
ljusets hastighet.
Då man vet att jordens banhastighet är 30 km/sek, är förhållandet 1:10 000 eller
0,005° = 20 bågsekunder.
Genom att mäta upp denna aberration kunde man med kännedom om jordens
hastighet beräkna c.
Mätningar med denna metod finns från 1726 till 1945.
Setterfields teori
17
Roterande tandhjul
Fizeau använde ett roterande tandhjul för att hacka en ljusstråle som sedan
reflekterades i en spegel på avståndet 8633 m.
Man såg att det reflekterade ljuset förmörkades för vissa varvtal och kunde
därav beräkna c.
Mätningar med denna metod finns från 1849 till 1902.
Setterfields teori
18
Roterande speglar, prismor
Leon Foucault använde en apparat med roterande speglar.
Senare användes också roterande prismor.
Mätningar med denna metod finns från 1882 till 1932.
Setterfields teori
19
cDK-historia
1676 uppmättes c till 317000 km/s (Roemer).
Till mitten på 1900-talet minskade värdet på c för att plana ut kring 1960.
Mätningar finns redovisade i dokumentet 'History of the Speed of Light Experiments'.
c definierades 1983 till exakt 299 792 458 m/s. Om c ändras ändras också metern...
Setterfields teori
20
E = mc2
E~1
Energin
c ~ 1/U
Ljushastigheten
m ~ U2
Vilomassan
Observationer visar att hur massa uppträder på atomnivå är olikt hur massa
uppträder makroskopiskt (storskaligt).
Mätningar visar att massa mätt på atomnivå är proportionell mot 1/c2. Massa
mätt på en makroskopisk skala är relaterad till total energi och därmed
tidsinvariant.
Setterfields teori
21
Radioaktivt sönderfall
Alfasönderfall, betasönderfall och elektroninfångning
λ* ~ c ~ 1/τ ~ 1/U
Där
λ* = sönderfallskonstanten
τ = halveringstiden
Setterfields teori
22
Blev Adam solbränd?
Blev inte Adam grillad när det radioaktiva sönderfallet var mycket snabbare än idag?
Då energitätheten var motsvarande lägre var strålningens intensitet som idag.
Strålningens energitäthet
εE2/4π = μH2/4π = ρ
ρ ~ 1/c ~ U
Strålningens intensitet
I = ρc ~ 1
Adam klarade sig alltså med vanlig solkräm
Setterfields teori
23
Klockor, dateringar
Man använder sig av två typer av klockor.
Den dynamiska klockan går i den takt som ges av hur jorden roterar kring
solen. Denna klockas hastighet har inte ändrats.
Den atomistiska klockan går i en hastighet som är proportionell mot
ljushastigheten (c). Har då denna varit högre så har denna klocka gått
snabbare.
Man kan förena universums dynamiska ålder sedan 5810 BC att svara mot
den atomistiska åldern 13 miljarder år.
Dateringar som använder radioaktivt sönderfall använder den atomistiska
klockan eftersom hastigheten för radioaktivt sönderfall är proportionell mot c.
Setterfields teori
24
Omräkning mellan klockorna
Följande formler (Excel) fungerar inom intervallet 5810 BC - 3122 BC
dynamisk tid motsvarande 12310 - 10 miljoner år atomistisk tid.
Begrepp:
YBC
År F Kr (dynamisk tid)
Ta
Atomistisk tid i miljoner år
Från dynamisk tid till atomistisk tid:
T = (YBC-3122)/2688
Ta = 4784,6*(arcsin(T)-rot(1-T*T)+1) + 10
Från atomistisk tid till dynamisk tid:
Här blir det lite trickigare då man först behöver lösa ekvationen m a p T.
YBC = 3122 + 2688*T
Från 3122 BC dynamisk tid till nutid finns några få hållpunkter
Setterfields teori
25
Rödförskjutning
Spektrum av ljus som kommer från avlägsna galaxer visar sig
förskjutet mot rött, ju mer dess avlägsnare källan är.
Detta beror dels på den faktiska hastigheten som källan har
relativt mottagaren (dopplereffekten) men huvuddelen beror på att
ZPE har ökat under ljusets resa.
När ZPE ökar blir elektronbanornas radie mindre och avgivet ljus
skiftas mot blått.
Setterfields teori
26
Kvantiserad
rödförskjutning
ZPE-delen av rödförskjutningen är kvantiserad dvs den ändras i steg
medan ZPE ändras steglöst.
Denna kvantisering kan förklaras med att elektronbanornas radier endast
kan ändras i steg.
r = r0/N2
där N är rödskiftkvantnumret vars aktuella värde Na är 224816
Rödförskjutningen för kvantnummer Nb = (Na2/Nb2 – 1) * 299792 km/s
Antal hopp
Nb
Rödförskjutning (km/s)
1
224815
2,667
2
224814
5,334
3
224813
8,001
Setterfields teori
27
Kvantiseringens utbredning
Avståndet till det närmaste kvanthoppet är ca 10 miljoner ljusår
Setterfields teori
28
Närzonen
Avståndet till det sista rödskifthoppet 3122 BC är ca 10 miljoner ljusår. Detta
är utanför vår lokala galaxgrupp.
Vid detta hopp var ljushastigheten ca 1,78 miljoner gånger dagens värde.
Därefter till 2800 BC finns inga mätvärden.
Efter ca 2800 BC finns några hållpunkter som kommit fram från egyptisk
datering och senare även från jämförelser av C14-mätningar med historiska
datum.
2550 BC var c som nu för att gå till ett min 1700-1600 BC.
Omkring 500 BC var det som nu för att nå ett max omkring 500 – 800 AD för
att därefter nå ett min omkring 1970 AD
Setterfields teori
29
SN1987A
Den 23 februari 1987 sågs stjärnan Sk -69 202 bli en supernova som fick namnet SN1987A.
Efter 240 dagar lystes en gasring upp kring supernovan vilket ger ringens radie = 0,658 ljusår.
Ringens radie uppmättes till 0,808 bågsekunder.
Med enkel trigonometri kan avståndet jorden - SN1987A beräknas till 168000 ljusår.
Visar dessa observationer att ljushastigheten varit konstant de senaste 168000 åren?
Setterfields teori
30
Visar observationer av SN1987A att c
varit konstant de senaste 168000 åren?
JORDEN
SN1987A
c = f(t)
L-R
R
t = t0
c = cnow
Δt = 6 mån
t = t1
t = t2
R = 6 lm
L = 160000 ly
t=
t1
Från tiden t0 till tiden t1 har ljuset gått samma sträcka de båda vägarna. Efter
ytterligare 6 månader har ljuset som gått via ringen nått jorden.
Observationen påverkas bara av ljushastighetens värde de sista 6 månaderna.
SN1979A kan alltså inte användas som bevis på att c har varit konstant.
Setterfields teori
31
Plasma
Materia förekommer i fyra tillstånd
Fast form – Vätska – Gas – Plasma
Gas som upphettad så elektronerna lämnar atomkärnorna blir plasma
Plasma existerar i tre former beroende av strömstyrkan
1 Mörk
2 Glimmande (lysrör, norrsken)
3 Urladdning (el-svets, åskblixtar)
Plasma leder ström bättre än metall och påverkas starkt av elektriska
och magnetiska fält
Plasma utgör 99% av kosmos
Setterfields teori
32
Plasmats struktur
Plasmat är inte jämnt fördelat utan bildar trådar och plan.
Detta gäller från liten skala i labmiljö till hela kosmos.
Setterfields teori
33
Väte som gas /plasma
Vätgas övergår till plasma vid ca 5400 ° K
Setterfields teori
34
Hur länge pågick ökningen av ZPE?
Från början fanns inga neutrala atomer utan bara mycket het plasma och ZPE var svagt.
Ljus och annan EM-strålning spreds i plasmat som i en dimma.
Ljudhastigheten i detta plasma var 0,57 c.
När ZPE ökat och temperaturen avtagit till ca 5400 ° K kunde elektronerna hållas
kvar i banor runt atomkärnorna och ljus kunde passera.
Detta inträffade på morgonen den 1:a dagen dvs efter 12 timmar.
Dessa 5400 ° K kan nu ses som CMBR = 2,725 grader K
Detta innebär en rödförskjutning z = 5400/2,725 = 1981
Med T = z(z+2)/(z2+2z+2) och z=1981 fås
T = 0,999999490877 när ljuset kunde lysa ut ur plasmat
Med årets längd = 365,25 dagar fås det antal år Y som gick till rödskiftfunktionen slutade
Y = 0,5/(365,25* (1-T)) = 2688 år
Setterfields teori
35
Datering av några händelser
Septuagintatexten daterar skapelsen till 5810 BC.
Tre omtalade händelser:
1. Snöbollsjorden
2. Perm–Trias-utdöendet
3. K/T-utdöendet
Setterfields teori
36
Snöbollsjorden
Snöbollsjorden (kryogenium) dateras till för 840 miljoner år sedan.
te = 4,7846*109*[(arcsin(T) – (1/T2)1/2 + 1] +107
Detta ger
T = 0,16000 = Y / 2688
Y = 430 år dynamisk tid innan rödskiftfunktionen slutade
Händelsen inträffade alltså 2688 - 430 = 2258 år efter skapelsen vilket
sammanfaller väl med Noas flod.
Denna inträffade 2256 år efter skapelsen eller år 3554 BC enligt septuagintatexten.
Setterfields teori
37
Perm-Trias-utdöendet
Denna dateras till för 300 – 251 miljoner år sedan
299 miljoner atomår motsvarar 2530 AC eller 3280 BC
Detta inträffade vid tiden för händelsen med Babels torn
Setterfields teori
38
K/T-utdöendet
Krita/Tertiär-gränsen inträffade för 65 miljoner år sedan.
65 miljoner atomår motsvarar 2657 AC eller 3153 BC
Detta år föddes Peleg och han är känd för att under hans tid delades
jorden.
Setterfields teori
39
Big Bang-problem
Galaxer roterar mycket fortare än den mängd synlig materia de
innehåller tillåter.
Galaxkluster rör sig inte som de borde om bara synlig materia
funnes.
För att lösa problemet bör universums totala energi bestå av
5 % vanlig materia
25 % mörk materia
70 % mörk energi
Är mörk materia och energi nutidens motsvarighet till
medeltidens epicykler?
Setterfields teori
40
Plasmauniversum
Varje elektrisk ström omges av ett magnetfält.
Detta gäller även plasma. Det är dessa magnetfält som
håller ihop plasmat i trådar.
Magnetfälten är känsliga för störningar.
Det uppstår då ihopklämning av plasmat (pinch-effekt)
När den övre typen inträffar komprimeras materialet till
en boll och en galax/stjärna uppstår.
Setterfields teori
41
Uppkomst av galaxer
När plasmatrådar har parallellt löpande strömmar i samma riktning visar
experiment att det uppstår en rad bekanta astronomiska objekt. Vad
resultatet blir beror på var interaktionen upphör, vilket skede vi ser av det
ute i rymden, strömstyrkorna och antalet inblandade trådar.
System med upp till 12 trådar har studerats, men normalt handlar det om
två eller tre trådar.
Setterfields teori
42
Dubbel radiogalax Centaurus A
När två trådar dras mot varandra av sina magnetfält koncentreras plasmat.
I första skedet är resultatet en dubbel radiogalax.
Setterfields teori
43
Spiralgalax M81
Under bilden av M81 finns en
sekvens med bilder av Peretts
experiment med galaxformning.
Beräkningar visar att M81 bör ha
uppkommit på 4,27 dagar under
skapelseveckan.
Vår sol bör alltså börjat lysa upp
under den senare delen av dag 4.
Setterfields teori
44
Kvasarer
När trådarna fortsätter att närma sig varandra uppstår kvasarer och
aktiva galaxkärnor åtföljda av polar jets. Efterhand avtar ljusstyrkan
och jetstrålarna dör ut. Det som återstår i kärnan av vår galax är en
snurrande röngenstrålande skiva.
Setterfields teori
45
Rester av stjärna i Krabbnebulosan
Strukturen på galaxnivå återfinns även på stjärnnivå
Setterfields teori
46
Stjärna i plasma
Observera stjärnan i mitten på inklämningen
Setterfields teori
47
Skapelsen av solsystemet
Vissa plasmatrådar delar på sig så
de liknar en flerpolig kabel.
De hålls emellertid ihop av det
omgivande magnetfältet.
En klämning känns först av de yttre
deltrådarna som formar 'bollar' som
efterhand påverkas av gravitation
och dessa planeter börjar cirkla runt
kärnan i magnetfältets riktning.
Setterfields teori
48
Skapades jorden före solen?
Vartefter klämningen fortsätter inåt bildas fler planeter tills den
centrala, största tråden nås. Den blir inte bara en boll, den
lyser också upp under det starka trycket.
Solen har tänts.
Setterfields teori
49
Varför är planeterna olika?
Det sker en skiktning av ingående ämnen i plasmat efter hur lätt
dessa joniseras. De tyngre elementen, inklusive de radioaktiva,
joniseras lätt och hamnar i centrum på planeterna.
Denna sortering gäller även mellan planeterna där Merkurius har
i förhållande till sin storlek en tung kärna.
Setterfields teori
50
Slutord
Det är aldrig god vetenskap att blunda för avvikande data eller att en
grunda en slutsats på förutfattade åsikter.
För utförligare information hänvisas till www.setterfield.org
Det finns också länk till en aktuell föreläsning på 1,3 timmar med Barry
Setterfield på en sida från Creation outreach:
www.creationoutreach.com/id119.html
Setterfields teori
51
Download