Kristendom och Världsreligionerna upplägg och mål SYFTE Genom

advertisement
Kristendom och Världsreligionerna
upplägg och mål
SYFTE
Genom att fördjupa sig ytterligare kring kristendomens inriktningar och tankar, samt
att studera de övriga världsreligionerna kommer eleven att öka sin förmåga att…
- analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar
och bruk inom dessa,
- söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas
relevans och trovärdighet.
MÅL
Eleven ska kunna jämföra de 5 världsreligionerna vad gäller gudar, heliga
byggnader, platser och gestalter samt tankar om livet efter döden.
Eleven ska i stora drag veta religionernas utbredning och antalet anhängare i
världen.
Eleven ska också förstå att kristendomen är indelad i många olika inriktningar –
protestantism, katolicism, ortodox samt frikyrkor och känna till något om skillnaderna
mellan de 3 huvudinriktningarna.
Elevens förmåga att samla in och sammanställa fakta samt genomföra en muntlig
presentation ska förbättras genom grupparbete om en världsreligion.
Moment ur Lgr 11 centrala innehåll som behandlas:
-
Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen
och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism. (re)
-
Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de
andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och
andra urkunder. (re)
-
Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i
religioner och andra livsåskådningar. (re)
-
Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och
grupptillhörighet. (re)
-
Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter,
arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska
språkliga drag. (sv)
-
Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. (sv)
-
Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom
intervjuer och via sökmotorer på Internet. (sv)
-
Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade
från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera
och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en
presentation. (sv)
-
Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till
text. (bd)
HUR
Studier av Religion och Liv och instuderingsuppgifter.
Genomgångar av faktahäfte kring varje världsreligion.
Eget faktainsamlande inom ramen för grupparbete om en världsreligion.
Filmer
Kunskapskontroll
Egen bildframställning och design av en informationsaffisch om en världsreligion.
Skriftligt prov
Muntlig redovisning
NÄR
vt-12 (ca 15 veckor)
VAD
Eleven har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler
som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra resonemang om likheter
och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala
tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan också föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang
och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett
sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder
då olika typer av källor på ett fungerande sätt samt för resonemang om
informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av
källor och för då resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller beskrivningar, egna formuleringar och användning
av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra muntliga redogörelser med
fungerande inledning, innehåll och avslutning och anpassning till syfte och
mottagare.
Lycka till, Andreas
Download