Patientinformation protein S

advertisement
Koagulationsmottagningen Malmö
Patientinformation protein S-brist
Att bilda blodproppar tillhör en av våra folksjukdomar. Det kan finnas många olika orsaker bakom
uppkomsten av blodpropp. Under senare år har man funnit olika ärftliga rubbningar (anlag) som
ökar risken för att bilda blodproppar hos en drabbad individ. Det är då vanligt att flera individer i
familjen/släkten bär på anlaget.
Protein S-brist är exempel på en ärftlig rubbning som medför att blodet har något ökad förmåga att
levra sig (koagulera). Tillsammans med andra yttre faktorer kända för att ge ökad risk för blodpropp
(p-pillerbehandling, graviditet, långvarig immobilisering, stillasittande vid längre resor, stora
kirurgiska ingrepp) synes protein S-brist bidra till ökad risk för blodproppar.
Blodpropparna är oftast lokaliserade till benen och är i allmänhet ganska beskedliga. Vid större
blodproppar kan man dock få kvarstående besvär även efter det att behandling genomförts. I
sällsynta fall kan blodproppen i akutskedet lossna och flyta med blodströmmen till lungorna vilket
är en allvarlig komplikation. Om man har protein S-brist och haft blodpropp kan det därför vara
motiverat med långvarig behandling med blodförtunnande medicinering. Även om man inte haft
blodpropp, men har detta anlag, kan det ibland vara motiverat med förebyggande behandling i
samband med risksituationer som beskrivits ovan.
Eftersom protein S-brist är ärftlig kan det vara motiverat att de närmaste anhöriga låter testa sig. I
första hand gäller detta barn, syskon och föräldrar. Vi rekommenderar att de anhöriga i
förekommande fall tar kontakt med sin egen läkare alternativt uppsöker närmaste vårdcentral och
berättar om att protein S-brist föreligger i släkten och att man gärna vill bli testad.
Om du har undersökts utan att ha haft blodpropp själv t ex p g a en släktutredning,
transplantationsutredning eller upprepade missfall kontakta din läkare för att diskutera vad resultatet
innebär för dig.
Koagulationsmottagningen
Malmö 2016-04-01
Postadress: 205 02 Malmö
Besöksadress i Malmö: Jan Waldenströms gata 14
Telefon (växel): Malmö: 040-33 10 00
Internet: www.skane.se/sus
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards