Kemisk analys

advertisement
Bilaga 2a
Datum
Beteckning
2011-11- 14
10-3245-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Analysvariabel
Metod (Referens)
Mätprincip
Provtyp
Mätområde
Kemisk analys
Ammonium
Hach Lange LCK 304
Fotometri
1:1,2
0,05 – 2,5 mg/l
Ammoniumkväve
Hach Lange LCK 304
Fotometri
1:1,2
0,015 -2,0 mg/l
Alkalinitet
SS-EN ISO 9963-2,
utg. 1
Titrimetri
1:1,2
1 – 450 mg/l
Kemisk syreförbrukning
(CODMn)
Fd SS 028118-1 mod
Titrimetri
1:1,2
1 – 10mg/l
Färg
NS 4787, utg. 2
Våglängd 410 nm
Spektrofotometri
1:1,2
5 – 70 mg Pt/l
Konduktivitet
SS-EN 27 888-1
(temp. kompensering)
Elektrod
1:1,2,3,4
1 – 2000 mS/m
Nitrit
Hach Lange LCK 341
Fotometri
1:1, 2
0,05 – 2,0 mg//l
Nitritkväve
Hach Lange LCK 341
Fotometri
1:1, 2
0,015 – 0,6 mg/l
Lukt
SLV 1990-01-01
Metod 1
Sensorisk
1:1, 2
pH
SS 02 8122
Elektrod
1:1, 2
3 – 11 pH-enheter
Turbiditet
ISO 7027, 1999
Nefelometri
1:1, 2
0,05 – 20 FNU
Fluorid
SS-EN ISO 10 3041:2009
IC
1:1, 2
0,1 –3 mg/l
Klorid
SS-EN ISO 10 3041:2009
IC
1:1, 2
1 – 125 mg/l
Sulfat
SS-EN ISO 10 3041:2009
IC
1:1, 2
1 – 100 mg/l
Nitrat
SS-EN ISO 10 3041:2009
IC
1:1, 2
0,2 – 20 mg/l
Nitratkväve
Beräkning
1:1, 2
0,1 -4,5 mg/l
Kalcium, Ca
SS-EN ISO 14 911
IC
1:1, 2
1 – 100 mg/l
Magnesium, Mg
SS-EN ISO 14 911
IC
1:1, 2
1 – 40 mg/l
1 (3)
Bilaga 2a
Datum
Beteckning
2011-11- 14
10-3245-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Analysvariabel
Metod (Referens)
Mätprincip
Provtyp
Mätområde
Natrium
SS-EN ISO 14 911
IC
1:1, 2
1 – 125 mg/l
Kalium
SS-EN ISO 14 911
IC
1:1, 2
1 – 25 mg/l
Totalhårdhet
Beräkning
från Ca + Mg
1:1, 2
0,4 – 23 °dH
Totalhårdhet (Ca)
Beräkning
från Ca + Mg
1:1, 2
3 – 165 mg/l
Odlingsbara mikroorganismer
22° C, 3 dygn
SS-EN ISO 6222, utg. 1
1: 2
Heterotrofa bakterier 35 ° C, 2
dygn
SS-EN ISO 6222, utg. 1,
mod
1: 1
Långsamväxande bakterier
22o C, 7 dygn
SS-EN ISO 6222, utg. 1,
mod.
1:2
Koliforma bakterier MF
SS 02 81 67, utg. 2
1:1, 2
Escherichia coli
SS 02 81 67, utg. 2, mod.
SS-EN ISO 93081/AC:2008
Colilert - 18 Quanti-Tray,
IDEXX
1:1, 2
Escherichia coli
Colilert - 18 Quanti-Tray,
IDEXX
1:1, 2, 3
Presumtiva Clostridium
perfringens
ISO/CD 6461-2,
2002-12-20
1:1, 2
Aktinomyceter MF
SS 02 82 12, utg. 1
1: 2
Pseudomonas aeruginosa MF
SS-EN ISO 16266:2008
1:1, 2
Intestinala enterokocker MF
SS-EN ISO 7899-1, utg. 1
1:1, 2, 3
Mikrosvampar MF
SS 02 81 92, utg. 1
1: 2
Odlingstekniker
SS-EN ISO 8199:2007
Mikrobiologi
Koliforma bakterier
2 (3)
1:1, 2
Bilaga 2a
Datum
Beteckning
2011-11- 14
10-3245-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Analysvariabel
Metod (Referens)
Mätprincip
Provtyp
Mätområde
Förändringar är markerade med fetstil
Förklaringar
1
Provtyper
1
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
Vatten
Sötvatten/Bassängbad
Dricksvatten
Havsvatten/Brackvatten
Avloppsvatten/Lakvatten
Slam/Sediment
2
Mätområde
Mätområde avser metodens arbetsområde vid analys. Vid högre halter kan eventuellt provet spädas ner till aktuellt
arbetsområde.
3 (3)
Download