Rapport nr 21540726-001 Nordanstigs Vatten AB

Rapport nr 21540726-001
Kund
Nordanstigs Vatten AB
Box 189
851 03 SUNDSVALL
Avser
Dricksvatten hos användare, ej avhärdat
Anläggning: Extraprov
-: -: -
Provinformation
Ankomstdatum
Ankomsttid
Rapportdatum
Provtagare
Provtagningsdatum
Provtagningstid
Temperatur vid provtagning
Provtagningsplats
Övriga uppgifter
Temperatur vid ankomst
Ansättningsdatum
Enligt uppgift - klor, total
2014-04-28
22:00
2014-05-05
TA
2014-04-28
10:00
6.1
Sörfjärden Ny brunn råvatten grund
2
20140428
-
Resultat
Metod
SS-EN ISO 6222:1999 mod.
SS-EN ISO 6222:1999
SS 02 81 67-2, mod SS-EN
SS 02 81 67 utg 2 MF
Bedömning/utlåtande:
Parameter
Långsamväxande bakterier
Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d
E coli
Koliforma bakterier 35°C
Bedömning/utlåtande kemi
Ej bedömt
Resultat
70
51
<1
<1
Enhet
cfu/ml
cfu/ml
cfu/100ml
cfu/100ml
Bedömning/utlåtande mikrobiologi
Tjänligt
Kommentar
_______________________________________________________________________________________________
TJÄNLIGT
Bedömningen har utförts enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLV FS 2001:30) o
ch avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt gällande lagstiftning. För mer informatio
n, se www.alcontrol.se
_______________________________________________________________________________________________
Umeå, 2014-05-05
Melker Häggbom-Klingberg
Rapporten genererad från @MIS. Orginal rapport med ev ackrediteringlogo återfinns hos
rapportmottagaren.
Sida 1