Tabell 1. Dricksvattenkvalitet i Nacka kommun i 2015 år

Tabell 1. Dricksvattenkvalitet i Nacka kommun i 2015 år, medelvärden av
normalkontroll i 17 provplatser, kemiska och mikrobiologiska provtagningar n=101
Provfakta
Enhet
Medelvärde
(±standardfel)
Gränsvärde A)
Analys av mikroorganismer,
Escherichia coli
cfu/100 ml
<1
påvisad
Koliforma bakterier, 35 oC
cfu/100 ml
<1
påvisad
Långsamväxande bakterier 7 d
cfu/ml
100,3 (±10);
5000
Odlingsbara mikroorganismer, 22°C 3d
cfu/ ml
2,01 (±0,2) 1)
10
13,25 (±0,94); 2)
20
≤5
15
20,8 (±2,07)
250
Ingen;3)
svag
8,22 (±0,82)
7,5 – 9,0
FNU
0,17 (±0,02)
0,5
Ammonium, NH4
mg/l
0,02 (±0,002)
0,5
Ammoniumkväve, NH4-N
mg/l
0,01(±0,001)
Aluminium, Al
mg/l
0,031 (±0,003) 4)
0,10
Järn, Fe
mg/l
0,022 (±0,002) 5)
0,10
Mangan, Mn
mg/l
<0,02
0,05
Fysikaliska egenskaper,
Temperatur vid provtagning
oC
Färg, Pt vid 405 nm
mg/l
Konduktivitet
mS/m
Lukt
pH vid 20oC
Turbiditet
Kemiska egenskaper,
Närsalter
Metaller i vatten bestämda med
ICP/AES
A)
Gränsvärde enligt gällande Dricksvattenkungörelse SLV FS 2001: 30 och ändringar LIVSFS 2005:10.
1)Undantag,
provtagning vid P13, den 2015-01-13;
provtagning vid P09, 2015-09-16,
3) Undantag, provtagning vid P06, 2015-11-18; Tjänligt med anmärkning;
4) Undantag, provtagning vid P10 och P04, 2015-07-22; Tjänligt med anmärkning;
5) Undantag, provtagning vid P13 Boo, 2015-07-22; Tjänligt med anmärkning;
2)Undantag,