Kemisk analys

advertisement
Bilaga 2a
Datum
Beteckning
2010-11-11
09-3985-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Analysvariabel
Metod (Referens)
Mätprincip
Provtyp
Mätområde
Kemisk analys
Ammonium
Dr Lange LCK 304
Fotometri
1:1,2
0,02 – 2,5 mg/l
Alkalinitet
SS-EN ISO 9963-2,
utg. 1
Titrimetri
1:1,2
1 – 450 mg/l
Kemisk syreförbrukning
(COD-Mn)
F.d. SS 028118, utg. 1
Titrimetri
1:1,2
1 – 10mg/l
Färg
NS 4787, utg. 2
Våglängd 410 nm
Spektrofotometri
1:1,2
5 – 70 mg Pt/l
Konduktivitet
SS-EN 27 888, utg. 1
(temp. kompensering)
Elektrod
1:1,2,3
1 – 2000 mS/m
Nitrit
Dr Lange LCK 341
Fotometri
1:1, 2
0,05 – 2,0 mg//l
Lukt
SLV 900101, metod 2
Sensorisk
1:1, 2
pH
SS 028122, utg. 2 mod.
Elektrod
1:1, 2
3 – 11 pH-enheter
Turbiditet
ISO 7027:1999
Nefelometri
1:1, 2
0,05 – 20 FNU
Fluorid
F.d. SS EN ISO 10304,
utg. 1
IC
1:1, 2
0,1 –3 mg/l
Klorid
F.d. SS EN ISO 10304,
utg. 1
IC
1:1, 2
1 – 125 mg/l
Sulfat
F.d. SS EN ISO 10304,
utg. 1
IC
1:1, 2
1 – 100 mg/l
Nitrat, NO3
F.d. SS EN ISO 10304,
utg. 1
IC
1:1, 2
1 – 20 mg/l
Kalcium, Ca
SS EN ISO 14911
IC
1:1, 2
1 – 100 mg/l
Magnesium, Mg
SS EN ISO 14911
IC
1:1, 2
1 – 40 mg/l
Natrium
SS EN ISO 14911
IC
1:1, 2
1 – 125 mg/l
Kalium
SS EN ISO 14911
IC
1:1, 2
1 – 25 mg/l
Totalhårdhet
Beräkning
från Ca + Mg
1:1, 2
0,4 – 23 dH
mg/l
1 (3)
Bilaga 2a
Datum
Beteckning
2010-11-11
09-3985-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Analysvariabel
Totalhårdhet (Ca)
Metod (Referens)
Mätprincip
Provtyp
Beräkning
från Ca + Mg
1:1, 2
Odlingsbara mikroorganismer
22° C, 3 dygn
35 ° C, 2 dygn
SS-EN ISO 6222, utg. 1
1:1, 2
Långsam växande bakterier
22o C, 7 dygn
SS-EN ISO 6222, utg. 1,
mod.
1:2
Koliforma bakterier
Metod MF
SS 02 81 67, utg. 2
1:1, 2
Escherichia coli
Metod MF
SS 02 81 67, utg. 2, mod.
1:1, 2, 3
Koliforma bakterier
Colilert - 18 Quanti-Tray,
IDEXX
1:1, 2
Escherichia coli
Colilert - 18 Quanti-Tray,
IDEXX
1:1, 2, 3
Presumtiva Clostridium
perfringens
ISO/CD 6461-2,
2002-12-20, mod
1:1, 2
Aktinomyceter
MF
SS 028212, utg. 1
1:1, 2
Presumtiva Pseudomonas
aeruginosa
MF
Intestinala enterokocker
MF
SS-EN ISO 16266:2008
1:1, 2
SS-EN ISO 7899-1, utg. 1
1:1, 2, 3
Mikrosvampar
MF
SS 02 81 92, utg. 1
1:1, 2
Heterotrofa bakterier
35o C, 2 dygn
SS-EN ISO6222, utg. 1,
mod
1:1
Odlingstekniker
SS-EN ISO 8199:2007
Mikrobiologi
Förändringar är markerade med fetstil
2 (3)
Mätområde
3 – 165 mg/l
Bilaga 2a
Datum
Beteckning
2010-11-11
09-3985-51.1632
Ackrediteringens omfattning
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland
Analysvariabel
Metod (Referens)
Mätprincip
Provtyp
Mätområde
Förklaringar
1
Provtyper
1
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
Vatten
Sötvatten/Bassängbad
Dricksvatten
Havsvatten/Brackvatten
Avloppsvatten/Lakvatten
Slam/Sediment
2
Mätområde
Mätområde avser metodens arbetsområde vid analys. Vid högre halter kan eventuellt provet spädas ner till
aktuellt arbetsområde.
3 (3)
Download