Förändringar i anslag i tilläggsbudgeten

2008/09
mnr: Fi303
pnr: s33001
Motion till riksdagen
2008/09:Fi303
av Mona Sahlin m.fl. (s)
Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten
för 2008
Förslag till riksdagsbeslut
1.
Riksdagen anvisar följande ändringar i tabell A med anledning av regeringens förslag till förändringar på tilläggsbudget 2 för 2008:
Tabell A. Förändringar mot bakgrund av regeringens förslag
Avvikelse från
proposition
Anslag
(tusental kronor)
Utg.omr. 1, 90:5
Regeringskansliet m.m.
Utg.omr. 4, 4:1
Polisorganisationen
10 000
Utg.omr. 9, 13:9
Bidrag till psykiatri
825
Utg.omr. 17, 28:33
Forum för levande historia
2.
–12 500
1 500
Riksdagen anvisar därutöver följande förändringar i tabell B i förslaget
till tilläggsbudget 2 för 2008:
Tabell B. Övriga förslag på tilläggsbudget 2 för 2008
Avvikelse från
proposition
Anslag
(tusental kronor)
Utg.omr. 13, 22:3
Köp av arbetsmarknadsutbildning
övriga kostnader
Utg.omr. 24, 26:2
Verket för innovationssystem: Forskning
och utveckling
och
250 000
250 000
1
2008/09 :Fi303
Förändringar i anslag i tilläggsbudgeten
Kommentar till anslag 90:5 Regeringskansliet m.m. Regeringen avsätter 25 miljoner kronor för att förbereda Transportstyrelsens verksamhet. Det är inte
rimligt att avsätta denna volym till en myndighet som ännu inte skapats.
Kommentar till anslag 4:1 Polisorganisationen. Regeringen sparar 4 miljoner
inom polisorganisationen. Samtidigt visar länspolismyndigheterna underskott
och civilanställda sägs upp. Ett resurstillskott är nödvändigt redan under
innevarande år.
Kommentar till anslag 3:1 Bidrag till psykiatri. Vi avvisar besparingen inom
psykiatrin.
Kommentar till anslag 28:33 Forum för levande historia. Regeringen minskar
anslaget till Forum för levande historia. Det är olyckligt. Sverige behöver en
medveten politik för att motverka fördomar och intolerans.
Motivering
Kommentar till Program för att möta varsel inom industrin och tjänstesektorn
(utgiftsområde 14). I ljuset av den mycket bekymmersamma ekonomiska
utvecklingen med en snabbt försvagad arbetsmarknad för stora delar av det
svenska näringslivet så behöver breda insatser genomföras. Programmet ska
påbörjas omedelbart och fortsätta under nästa år. Programmet ska innehålla
investeringar i till exempel särskilda utbildnings-, forsknings- och
utvecklingsinsatser i samarbete med näringslivet. 250 miljoner kronor avsätts
till Arbetsförmedlingen.
Kommentar till Program för att möta varsel inom industrin och tjänstesektorn
(utgiftsområde 24). I ljuset av den mycket bekymmersamma ekonomiska
utvecklingen med en snabbt försvagad arbetsmarknad för stora delar av det
svenska näringslivet behöver breda insatser genomföras. Programmet ska
påbörjas omedelbart och fortsätta under nästa år. Programmet ska innehålla
investeringar i till exempel särskilda utbildnings-, forsknings- och
utvecklingsinsatser i samarbete med näringslivet. 250 miljoner kronor avsätts
till Vinnova.
2
2 0 0 8 / 0 9 : Fi 3 0 3
Stockholm den 7 oktober 2008
Mona Sahlin (s)
Sven-Erik Österberg (s)
Leif Jakobsson (s)
Kristina Zakrisson (s)
Tone Tingsgård (s)
Berit Andnor (s)
Thomas Östros (s)
Lars Johansson (s)
Thomas Bodström (s)
Carina Moberg (s)
Urban Ahlin (s)
Anders Karlsson (s)
Veronica Palm (s)
Ylva Johansson (s)
Margareta Israelsson (s)
Marie Granlund (s)
Ibrahim Baylan (s)
Anders Ygeman (s)
Tomas Eneroth (s)
Berit Högman (s)
Susanne Eberstein (s)
3