Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07

advertisement
2008-06-03
Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07
Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder)
Vetenskapsområde
Kod
Ämne
HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
1101 Religionsvetenskap/teologi
Häri ingår (exempel):
Bibelvetenskap/exegetik
Islamologi
1111 Filosofiämnen
Häri ingår (exempel):
Logik
Praktisk filosofi
1112 Arkeologiämnen
Häri ingår (exempel):
Historisk osteologi
1113 Historieämnen
Häri ingår (exempel):
Agrarhistoria
Ekonomisk historia
Idé- och lärdomshistoria
1114 Etnologi
Häri ingår (exempel):
Kulturantropologi
1115 Historiska kulturer
Häri ingår (exempel):
Altaistik
Antikens kultur- och samhällsliv
Assyriologi
1121 Estetiska ämnen
Häri ingår (exempel):
Bebyggelseforskning
Dansvetenskap
Filmvetenskap
Konstvetenskap
1131 Nordiska språk
Häri ingår (exempel):
Svenska
1132 Övriga germanska språk
1133 Romanska språk
1134 Finsk-ugriska språk
1135 Slaviska språk
1136 Klassiska språk
Häri ingår (exempel):
Klassisk grekiska
1137 Övriga språk
Häri ingår (exempel):
Sanskrit
1138 Teckenspråk
1139 Lingvistikämnen
Häri ingår (exempel):
Allmän språkvetenskap
Datorlingvistik
1199 Övrig humaniora och religionsvetenskap
Sidan 1 av 6
Judaistik
Religionsbeteendevetenskap
Tros- och livsåskådningsvetenskap
Teoretisk filosofi
Vetenskapsteori
Kyrkohistoria
Teknikhistoria
Vetenskapshistoria
Nordisk historisk och nutida folklivsforskning
Bysantinologi
Egyptologi
Övriga historiska kulturer
Litteraturvetenskap
Musikvetenskap
Retorik
Teatervetenskap
Latin
Fonetik
Tvåspråkighetsforskning
2008-06-02
Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07
Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder)
Vetenskapsområde
Kod
Ämne
RÄTTSVETENSKAP/JURIDIK
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
1201 Offentlig rätt
Häri ingår (exempel):
Förvaltningsrätt
Konstitutionell rätt
1202 Processrätt
Häri ingår (exempel):
Civilprocess
Straffprocess
Förvaltningsprocess
Skiljemannarätt
1203 Straffrätt
1204 Finansrätt
1205 Civilrätt
Häri ingår (exempel):
Allmän avtalsrätt
Arbetsrätt
Bolagsrätt
Försäkringsrätt
Immaterialrätt
Sakrätt
1205 Civilrätt (forts.)
Skadeståndsrätt
Speciell avtalsrätt
1209 Övrig rätt
Häri ingår (exempel):
Allmän rättslära
EU-rätt
Folkrätt
Internationell privat- och processrätt
Komparativrätt
Marknads- och konkurrensrätt
Sidan 2 av 6
vetenskapsområde 01
2008-06-02
Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07
Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder)
Vetenskapsområde
Kod
Ämne
SAMHÄLLSVETENSKAP
vet.omr 01
vetenskapsområde 01
1311 Pedagogik
Häri ingår (exempel):
Didaktik inkl ämnesdidaktik
Idrottspedagogik
Musikpedagogik
Vårdpedagogik
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
1312
1313
1314
1315
1316
vet.omr 01
vet.omr 01
1317
1318
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
vet.omr 01
1319
1321
1322
1323
1331
1332
1391
1399
Psykologi
Socialantropologi/etnografi
Socialt arbete
Kriminologi
Sociologi
Häri ingår (exempel):
Socialpsykologi
Demografi
Statsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Freds- och konfliktforskning
Pedagogiskt arbete
Företagsekonomi
Kulturgeografi, ekonomisk geografi
Nationalekonomi
Informatik, data- och systemvetenskap
Statistik
Biblioteks- och informationsvetenskap
Övrig samhällsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Medie- och kommunikationsvetenskap
Områdesstudier (språk ingår ej)
Sidan 3 av 6
2008-06-02
Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07
Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder)
Vetenskapsområde
Kod
Ämne
MATEMATIK
vet.omr 03
vet.omr 03
vet.omr 03
vetenskapsområde 03
1401 Algebra, geometri och analys
Häri ingår (exempel):
Matematisk logik
1402 Tillämpad matematik
Häri ingår (exempel):
Matematisk statistik
Numerisk analys
Optimeringslära
Teoretisk datalogi
1409 Övrig matematik
NATURVETENSKAP
vet.omr 03
vet.omr 03
vet.omr 03
vet.omr 03
1500 Fysik
Häri ingår (exempel):
Elementarpartikelfysik
Kärnfysik
Atom- och molekylfysik
1510 Kemi
Häri ingår (exempel):
Teoretisk kemi
Fysikalisk kemi
Analytisk kemi
Molekylär biofysik
Oorganisk kemi
vetenskapsområde 03
Kondenserade materiens fysik
Astronomi och astrofysik
Geokosmofysik och plasmafysik
Övrig fysik
Organisk kemi
Biokemi
Miljökemi
Övrig kemi
1520 Biologi
Häri ingår (exempel):
Terrestisk, limnisk och marin ekologi
Häri ingår (exempel):
Beteendeekologi
Etologi
Cell- och molekylärbiologi
Häri ingår (exempel):
Immunologi
Molekylär genetik
Neurobiologi
Övrig biologi
Organismbiologi
Häri ingår (exempel):
Mikrobiologi
Systematik och fylogeni
Utvecklingsbiologi
Växtfysiologi
Zoofysiologi
1530 Geovetenskap
Häri ingår (exempel):
Endogen geovetenskap
Häri ingår (exempel):
Berggrundsgeologi och petrologi
Fasta jordens fysik
Mineralvetenskap
Exogen geovetenskap
Häri ingår (exempel):
Exogen geokemi
Historisk geologi och paleontologi
Kvartärgeologi
Naturgeografi
Sedimentologi
Atmosfärs- och hydrosfärsvetenskap
Häri ingår (exempel):
Hydrologi
Klimatologi
Meteorologi
Oceanografi
Övrig geovetenskap
Sidan 4 av 6
2008-06-02
Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07
Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder)
Vetenskapsområde
vet.omr 04
vet.omr 04
Kod
Ämne
TEKNIKVETENSKAP
vetenskapsområde 04
1600 Informationsteknik
Häri ingår (exempel):
Datavetenskap
Häri ingår (exempel):
Datalogi
Kognitionsvetenskap
Programvaruteknik
Reglerteknik
Telekommunikation
Signalbehandling
Bildanalys
Datorteknik
Systemteknik
Övrig informationsteknik
Sidan 5 av 6
2008-06-02
Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07
Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder)
Vetenskapsområde
Kod
Ämne
ÖVRIGA FORSKNINGSOMRÅDEN
vet.omr 06
vet.omr 06
vet.omr 06
vet.omr 06
vet.omr 06
vet.omr 06
vet.omr 06
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2370
vet.omr 06
vet.omr 06
vet.omr 06
vet.omr 06
vet.omr 06
2380
2390
2410
2420
2430
vetenskapsområde 06
Barn
Hushålls- och kostvetenskap
Hälso- och sjukvård i samhället
Kommunikation mellan människor
Teknik och social förändring
Vatten i natur och samhälle
Vårdvetenskap
Häri ingår (exempel):
Arbetsterapi
Medicinsk laboratorievetenskap
Omvårdnad
Sjukgymnastik/fysioterapi
Social omsorg/socialpedagogik
Vetenskapsteori med inriktning mot vård- och omsorgsområdet.
Etnicitet
Genus
Kulturarv och kulturproduktion
Idrott
Äldre och åldrande
Sidan 6 av 6
Download