1418
Nr 466
Förordning
om ändring av bilagan till förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina
Given i N'dendal den 18 juni 1998
—————
P' föredragning av undervisninsministern
ändras del I av den förteckning som utgör bilaga till förordningen den 18 mars 1994 om
humanistiska och naturvetenskapliga examina (221/1994), s 'dan den lyder i förordning
315/1997, som följer:
Förteckning
över omr'den, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten
ordnar fördjupade studier inom ramen för den utbildning som leder till filosofie
magisterexamen
I Humanistiska examina
HU
Omr'det för filosofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omr'det för finska spr'ket och därmed
besläktade spr'k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omr'det för klassiska spr'k och
antikens kulturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omr'det för kommunikationsvetenskaper . . .
Omr'det för litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omr'det för logopedi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omr'det för nordiska spr'k . . . . . . . . . . . . . .
Omr'det för utomeuropeiska spr'k
och kulturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Engelsk filologi, engelska . . . . . . . . . . . . . . . .
Etnologi, folkdiktsforskning, folkloristik, traditionsforksning . . . . . . . . . . . . . . .
Finlands, Finlands och Skandinaviens,
nordisk, allmän historia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Germansk filologi, tyska . . . . . . . . . . . . . . . . .
Musikfostran och -terapi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Religionshistoria, religionsvetenskap . . . . . . .
Romansk filologi, franska . . . . . . . . . . . . . . . .
Ryska spr'ket och litteraturen, ryska,
slavisk filologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allmän spr'kvetenskap . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arkeologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datalingvistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ekonomisk historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JoU
JU
UU
TU
x
x
&U
VU
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
&A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nr 466
HU
Etnomusikologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fonetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Idé- och lärdomshistoria . . . . . . . . . . . . . . . .
Italiensk filologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Italienska spr'ket och kulturen . . . . . . . . . . .
Kognitionsvetenskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Konstfostran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konsthistoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Kulturantropologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Kulturhistoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Musikvetenskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Psykologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Spansk filologi, spanska . . . . . . . . . . . . . . . . x
Teatervetenskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Tillämpad spr'kvetenskap . . . . . . . . . . . . . . .
——————————————
———
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1998.
1419
JoU
JU
UU
TU
&U
VU
&A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
&tgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter f'r vidtas innan den träder
i kraft.
N'dendal den 18 juni 1998
Republikens President
MARTTI AHTISAARI
Undervisningsminister Olli-Pekka Heinonen