Skicka data till SPOR
Stockholm 17 mars 2017
Linda Engblom
Christina Nilsson
Roger Svensson
Status
TEST 21 sjukhus
PROD 31 sjukhus
Rapportkörningar senaste året
0
Stockholms Läns Landsting
Landstinget Sörmland
Landstinget Dalarna
Region Skåne
Allmänna vårdgivaren /…
Västmanlands Läns Landsting
Landstinget i Östergötland
Region Kronoberg
Västra Götalandsregionen
Landstinget Gävleborg
Landstinget i Värmland
Region Halland
Landstinget i Kalmar Län
500
1000
1500
2000
>10 000
rapportkörningar
SPORs Publika rapporter
Publika rapporter
399
på ett halvår
Rapportkörningar senaste året
0
spr_gardagens_utfall
spr_processdata
spr_postoperativ_smarta
spr_sena_strykningar
spr_who_checklist
spr_alder_operationsfrekvens
spr_hoftfraktur
spr_avvikelser_komplikationer
spr_mortalitet_vanligaste
spr_ifyllnadsgrad
spr_akutprioritering
spr_postop_avvikelser_komplikationer
spr_vanligaste_operationerna
spr_mortalitet_ingreppsspecifik
spr_processdata_vecka
spr_ombokningar_strykningar
spr_funktionsbedomning_asa
spr_mortalitet_asa_alder
spr_akutprioritering_utfall
spr_postoperativt_illamaende
spr_antibiotikaprofylax
spr_excel_export
spr_variabelinformation
200
400
600
800
1000
1200
Excel rapport release Jan 2017
Rapportkörningar senaste året
Organisationsnivå
Vårdgiv
are
25% Op.
enhet
23%
Sjukhus
52%
Specifik klinik
Valt
14%
Alla
86%
Specifik operationskod
Valt
14%
Alla
86%
Urval på kön i rapport
När man vill veta mer
”Då jag tyckte vi hade relativt mycket komplikationer i
vår rapport för Centraloperation, 88,6 %
så gjorde jag ett uttag ur excel för att se om jag förstod
vad detta stod för.
Då ser jag att då vi registrerar A0 så har de i 84,3 % en
grad 1 i svårighetsgrad.”
Mars 2017
Excel-rapporten
Excelrapporten har 6 flikar
1. Förklaring flikar
2. Förklaring variabler
3. Anmälan Operation Postop
4. Planeringar störningar
5. Perop AvvikelserKomplikationer
6. Postop AvvikelserKomplikationer
Flik 1- Förklaring flikar
Flik 2- Förklaring variabler
Flik 3- Anmälan Operation Postop
1 rad per operation
(behandlingsnummer)
Flik 4- Planeringar Störningar
1 rad per planering
( ≥1 per operation/behandlingsnummer)
Flik 5- Perop AvvikelserKomplikationer
1 rad per perop avv/kompl
( ≥1 per utförd operation/behandlingsnr)
Flik 6- Postop AvvikelserKomplikationer
1 rad per postop avv/kompl
( ≥1 per utförd operation/behandlingsnr
patient på postop/UVA)
Längst till höger- Beräknade variabler
Excel-rapporten datastruktur
Anmälan,
operation,
postop
Planeringar
Peroperativa
avvikelser och
komplikationer
Postoperativa
avvikelser och
komplikationer
1 rad per
behandlingsnummer
1 rad per
planering/
störning
1 rad per perop
avvikelse/
komplikation
1 rad per postop
avvikelse/
komplikation
1 patient kan
ha flera rader
dvs minst en
rad per behnr.
dvs minst en
rad per behnr
utförd operation
dvs minst en
rad per behnr för
utförd operation,
patient på
postop/ UVA
Rapporter på planeringsdata
 Går i dagsläget inte att lita 100% på
 Pga felaktig data
TEST
PRODUKTION
Planeringsdata
Medelant
Andel
Förvaltning
planering utförda
Landstinget Dalarna
1,20
85%
Landstinget Gävleborg
1,16
85%
Landstinget i Kalmar L..
1,03
71%
Landstinget i Värmland
1,28
90%
Landstinget Sörmland
1,19
100%
Region Halland
1,05
85%
Region Kronoberg
1,02
100%
Skånevård Kryh
1,25
76%
Region Östergötland
1,00
92%
Norrtälje Sjukhus
1,15
100%
Danderyds Sjukhus
1,27
88%
Karolinska Universitets..
1,09
98%
Södertälje Sjukhus AB
1,30
90%
Västmanlands Läns Lan..
1,25
87%
Skaraborgssjukhus
1,18
95%
Aleris Specialistvård M.
1,00
93%
Capio S:t Görans Sju…
1,00
100%
Landstinget Västernorrl..
1,19
66%
Skånes universitetssjuk..
1,15
77%
NU-Sjukvården
1,14
68%
Södra Älvsborgs Sjukh..
1,20
80%
Sahlgrenska Universit..
1,00
93%
Plan.
opstart/
Andel
Andel
Tidpkt
avförda (av pattid
störnin. strukna)
start
Op.plan.
28%
54%
90%
25%
36%
94%
2%
0%
90%
26%
38%
95%
15%
0%
83%
15%
1%
15%
100%
2%
0%
100%
19%
46%
54%
8%
0%
64%
13%
2%
87%
100%
21%
40%
79%
100%
7%
3%
92%
21%
39%
78%
100%
19%
7%
89%
100%
14%
5%
96%
38%
7%
0%
100%
0%
0%
16%
34%
72%
100%
12%
16%
82%
12%
3%
74%
100%
16%
17%
91%
20%
7%
3%
100%
Se planeringsdata i Excel-rapporten
1 planering
0 störning
1 planering
1 störning
Otillräcklig
data
Annan data
vid strykning
Felmappat
Stryker
fel
planering
Förekommande fel
 Skickar alltid en rad per behandling, inkl.störning
 Otillräcklig data (för att kunna bedöma)
 Annan data vid strykning (kan ge fel i rapporter)
○
Ex planerad optid start skickas bara för strykningar
 Felmappat, skickar fel data för en variabel
 Stryker fel planering
Vi undersöker, SPOR kommer kontakta de berörda
Vägen till produktion
4.
PROD
1.
Medlemskap
2.
Komma
in i test
(organisationsstuktur
blankett)
3.
TEST
Skicka
korrekt
data
i korrekt
form
Skicka
data till
SPORs
databas
Kör
rapporter
Läs detta först
TEST
Se till att teknikern läser detta
TEST
Mappa variabler (op.plan. mot SPOR)
Skicka enligt schemat (webbservice)
Kontrollera att ni har gjort rätt
TEST
Validering av data = kör rapporter
Vid problem
1. Läs dokumentationen på hemsidan
2. Fråga er IT-avdelning
3. Fråga den/de som gjort er exportmodulen
4. Fråga UCR
Dags för produktion?
TEST
UCR godkänner och lägger upp i produktion
Om ni gjort alla punkter, går det ganska snabbt
När skall vad skickas in?
Anmälda
Anmälda
operationer
med en
planering
Planerade
Minst en
planering
Vid störning
skicka alla
rader varje
gång
(inte inom
samma dag)
Utförda
Postop/UVA
Skicka när
operationen
genomförts
Skicka när
operationen
genomförts för
de som varit
på postop
Andel av SPORs variabler som skickas
0%
Sörmland förvaltning
Södertälje Sjukhus AB
Skånes universitessjukvård (TEST)
Skånevård Kryh
Norrtälje Sjukhus
Västmanlands sjukhus
Linköping
Värmlands förvaltning
Danderyds Sjukhus
Hälso- och sjukvård dalarna
Norrköping, vir
Södra Älvborgs sjukhus (TEST)
Hallands sjukhus
Gävleborg Hälo och sjukvårdsnämnd
Skaraborgs
Kronoberg Hälso- och sjukvårdsvämnd
Specialistvården Västernorrland (TEST)
Sahlgrenska Univ.sjh (TEST)
Kalmar Län Hälso och sjukvårdsförvaltning
Karolinska Universitetssjukhuset
NU-sjukvården (TEST)
Capio S:t Görans sjukhus (TEST)
20%
40%
60%
80%
100%
3 versioner av SPOR
Skåne
Östergötland
Sörmland
Halland
SPOR 1.0
Postop avv/kompl (A)
Stängs 2017-12-31
SPOR 2.0
Postop avv/kompl (U)
Stängs 2017-12-31
SPOR 3.0
Postop avv/kompl (U)
Fler variabler
En skattkista
>750 000
registeringar
Fylls upp med data
för medicinsk / vård- forskning
och kvalitetsutveckling
Hål i skattkistans botten?
Manuellt borttagna
Automatiskt borttagna
0
2000
4000
6000
8000
Sörmland förvaltning
Gävleborg Hälso- och…
Kalmar Län Hälso- och…
Universitetssjukhuset i Linköping
onoberg Hälso- och sjukvårdsnämnd
Hallands sjukhus
Hälso- och sjukvård Dalarna
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Danderyds Sjukhus AB
Södertälje sjukhus AB
Skånevård Kryh
Vi börjar lägga
undan korrupta
i ett speciellt
hörn av SPOR
Visar SPOR alla operationer i Sverige?
Op.plan
system
SPOR
Felmeddelande
Fellistan
Operationer
Insända
SPORs
databas
Bortfallsanalys
Bra
datakvalitet
10 i topp Rapportkörningar senaste året
0
Hans Gren
Peter Spetz
Camilla Göras
Björn Holmström
Gunnar Enlund
Leif Lindholm
Sara Lyckner
Inger Moen
Gunnar Lindberg
Inger Mattson
200
400
600
800
1000
Skicka data till SPOR
Vad?
När?
Var?
Hur?
Alla
uppdaterade
operationer
Varje
Dygn
Till
SPOR 3.0
Webbservice
Tack för er uppmärksamhet
Frågor?