Sociala risker och sociala geografier - LUCRAM

advertisement
Sociala risker och sociala geografier
resultat från tre forskningsprojekt
Nicklas Guldåker ([email protected]), Lunds Universitet
Forskningsprojekt 1. ORSA – områdesbaserad risk‐ och sårbarhetsanalys
2. Anlagda bränder – sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder
3. Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering
‐ Bostadsbränder i storstadsområden – rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden.
‐ Integrated Data Visualisation and Decision Making Solutions to Forecast and Manage Complex Urban Challenges
Samverkansprojekt
Fyra pilot‐
kommuner
Vägledning
Geografiskt arbetssätt ‐ Kartor, GIS och analys
Stöd i processer med risk‐
och sårbarhetsanalyser
Förvaltningsövergripande
Kompletterar arbetsprocesser
Delregionala perspektiv
Riskövergripande
Exempelanalyser
Kommuner
Tema trafik
Tema brott – exempel 1
Tema brott ‐ exempel 2
Tema ‐ elavbrott
Tematiska faktablad ‐ framsida
Tematiska faktablad ‐ baksida
Anlagda bränder – sociala förändringsprocesser och förebyggande åtgärder
Anlagda bränder I Malmö 1998‐2009 1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
All fires
Intentional structural fires
Intentional outdoor fires
[email protected]
Anlagda bränder
Anlagda bränder (2007‐2008), konflikter och sociala levnadsvillkor, Malmö
Konflikter 2007‐2013
Sociala risker, civilsamhällets omvandling och strategisk riskhantering
Relationer mellan grundläggande förmågor, skyddsvärt och sociala riskområden
Sociala risker och relaterade brister, några exempel
Relationen mellan sociala risk‐ och skyddsfaktorer, social stress, och sociala risker
Levnadsförhållanden
Social stigmatisering – utpekande av sociala grupper
Territoriell stigmatisering ‐ utpekande av
Bostadsområden
Otrygga uppväxtförhållanden
Strukturella förhållanden och livsvillkor
God ekonomi
Tillhör majoritetsbefolkning
Social, ekonomisk och politisk inkludering
Strukturella förhållanden och livsvillkor
Ekonomiska skillnader/klyftor i samhället
Strukturella förhållanden och livsvillkor
Trygga uppväxtförhållanden
Trygg boendemiljö
God levnadsstandard
Personbundna riskfaktorer
Alienation – känsla av främlingskap, att inte tillhöra
samhället
Ohälsosamma levnadsvanor
Personbundna riskfaktorer
Social kompetens och problemlösningsförmåga
God utbildning
Känsla av inkludering
Några resultat:
• Ökad enklavisering av bostadsområden för att stänga ute problem
• Lokala kriminella nätverk står för otrygghet (60 st. enl. Rikskriminalpolisen)
• Normalisering av förväntade händelser
• Mental enklavisering och känsla av övergivenhet – boende och inblandade aktörer ej gemensamma mål
• Projekt – enskilda resultat men slutar när pengarna/projekten tar slut – ad hoc‐åtgärder
• Fördjupningsstudier i Helsingborg och Malmö – oftast negativ bild felaktig – tecken på mångsidighet och initiativkraft i olika bostadsområden – socialt starka nätverk – starkt civilsamhälle vid sidan om negativa händelser och utvecklingar (bränder, drogmissbruk, sociala konflikter, gängbildningar etc) ‐ samverkan mellan flera aktörer och gemensamt fokus på att lyfta områden har gett resultat‐ tendenser på civilsamhällets motståndskraft
Några slutsatser från tre forskningsprojekt: •
Områdesbaserade arbetssätt ‐ en plattform mot förbättrad kommunikation mellan olika samhällsaktörer t.ex. inom/mellan förvaltningar, mellan myndigheter, mellan olika myndigheter och medborgargrupper m.fl. •
Mixade vetenskapliga angreppssätt för att analysera differentierade (sociala) riskbilder i städer – från geografiskt övergripande geostatistiska till lokala kvalitativa studier av civilsamhället, socialt kapitalt och kollektiv förmåga
•
Områdesbaserade risk‐ och sårbarhetsanalyser kan med fördel
integreras i olika kommunala processer, planeringsprocessen – t.ex. översiktsplaneprocessen och arbete med trygghet och säkerhet.
•
Områdesbaserade arbetssätt förenar och öppnar upp för lokal till regional samverkan, Orsa regional exempel, Sociala risker lokalt exempel. Fokus på individen (boende) och civilsamhället vad gäller inflytande och behov.
•
Dialogiska arbetssätt viktiga – där olika kommunala förvaltningar i samverkan med andra myndigheter och medborgare utvecklar gemensamma risk‐ och sårbarhetsanalyser samt förslag på åtgärder. Kartor och systematiska arbetssätt kring sociala risker viktiga verktyg. ”Viktigt att stödja nätverk for lokal risk‐ och krishantering är att prioritera arbetet med att utveckla områdesbaserade trygghets‐ och brottsförebyggande program där boende och civilsamhälle ingår som centrala aktörer” (Ek m.fl. sid 184).
Några aktuella referenser för nedladdning:
•
ORSA – lansstyrelsen.se/skane alt. LUP
•
Anlagda bränder del 1 och 2 – Brandforsk.se
•
Sociala risker – mah.se (Malmö University Publications in Urban Studies
MAPIUS)
•
Stadens skavsår - mah.se (MAPIUS)
•
Det är inte stenarna som gör ont – mah.se (MAPIUS)
•
Bränder, skadegörelse, grannskap och socialt kapital (MAPIUS)
•
Att laga revor i samhällsväven – om social utsatthet och sociala risker i
den postindustriella staden (MAPIUS)
•
Spatio-temporal patterns of intentional fires, social stress and socioeconomic determinants: A case study of Malmö, Sweden (Fire Safety
Journal)
Tack!
[email protected]
Download