Fråga 18 - Studentportalen

advertisement
Tentamen i företagsekonomi för diverse civilingenjörsprogram, den 20 oktober 2010.
Skrivningstid: 5 timmar.
Hjälpmedel: Miniräknare.
Instruktioner:
1. Dina svar lämnas på svarsblanketten som finns sist i skrivningen. Kladdar får (och
bör) lämnas in. Dessa rättas ej men det går att hänvisa till dessa vid eventuella
gränsfall. Rena räknefel kan då ge poäng om korrekta uppställningar finns. Med
gränsfall avses att någon ligger en poäng från betyget (G). I denna skrivning avses de
som får nio poäng. Skriv namn på alla papper som lämnas in.
2. Häfta ihop alla inlämnade papper med svarsblanketten överst.
3. Skattesatsen för företagets skatter beräknas genomgående vara 30 procent.
Påläggsmomsen är 25 procent.
4. Om du anser någon uppgift vara oklar, gör egna antaganden och redovisa dessa
tydligt.
Betygsgränser: För betyget 3 fordras 50 procent av maxpoängen, för betyget 4 fordras 65
procent av maxpoängen och för betyget 5 fordras minst 80 procent av maxpoängen.
Erforderlig poäng är (10, 13 respektive 16p)
Varje uppgift ger 1 poäng.
Resultat: Anslås senast 10 arbetsdagar efter tentamensdatum på kursens hemsida och i
företagsekonomiska institutionens resultatpärm utanför expeditionen. Lösningarna till
skrivningen finns på kursens hemsida dagen efter skrivningsdatum.
Skrivningsansvarig: Bengt Öström kommer till skrivningslokalen.
Mail: [email protected]
Lycka till!
Fråga 1
I ett företag har följande ändringar inträffat i balansräkningen från ett år till ett annat (kkr):
Summa tillgångar har minskat med 1 000 och summa skulder (främmande kapital) har
minskat med 800. Ägaren har under perioden gjort ett ägaruttag (utdelning) med 500. Vilket
resultat redovisade företaget för perioden? Svara i kkr.
Fråga 2
För att ta fram ett resultat för ett visst verksamhetsår finns följande något osystematiska
underlag i kkr för ett handelsföretag:
Ägarinsättning
Lokalhyra
Inbetalt från kunder
Banklån
Telefon, el etc.
Amortering av banklån
Annonskostnader
Räntekostnad
Diverse kostnader
Datorinköp
Avskrivningar
Inköp av varor
Ägaruttag (utdelning)
Minskade kundfordringar
Lagerökning
130
60
330
100
40
30
20
10
10
20
10
150
40
30
20
Vilket resultat har företaget? Bortse från skatt. Svara i kkr.
Gemensam text till frågorna 3-6
Följande uppgifter är hämtade från ett företags bokslut för år 09:
Resultaträkning för år 09 kkr)
Försäljning
+ 5200
Kostnad sålda varor
- 2600
Lönekostnad
-800
Övriga rörelsekostnader
-500
Årets avskrivning
-600
Räntekostnad
-200
Skattekostnad
-150
Årets Resultat
+350
Balansräkningar
Inventarier
Lager
Kundfordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
Eget kapital
Räntebärande långfristiga lån
Leverantörsskulder
Summa Eget kapital och skulder
091231
2 600
400
500
500
4 000
1 600
1 900
500
4 000
090101
2 300
300
450
350
3 400
1 400
1 700
300
3 400
Fråga 3
Hur stora var inbetalningarna från kunderna i kkr under år 09?
Fråga 4
Till vilket belopp i kkr uppgår ”kassaflöde från löpande verksamhet” (efter ändring av
rörelsekapital) i kassaflödesanalysen för år 09? Ange rätt tecken framför beloppet.
Fråga 5
Till vilket belopp i kkr uppgår ”kassaflöde från finansieringsverksamheten” i
kassaflödesanalysen för år 09? Ange rätt tecken framför beloppet.
Fråga 6
Hur lång är kredittiden från leverantörerna vid årets slut? Svara i hela dagar och räkna med
360 dagar på ett år. Justera för mervärdesskatt.
Gemensam text till frågorna 7-8
Industriföretaget AB Holmstasladden som är verksam inom jordbrukssektorn, har för det
kommande året budgeterat följande produktkalkyler i kr per styck för företagets två
produkter:
Produkt
A
Direkt materialkostnad
Direkt lönekostnad
Tillverkningsomkostnader (fasta)
Tillverkningskostnad
Administrations och förs.omk. (fasta)
Självkostnad
Försäljningspris kr/st
Budgeterade tillverknings- och
förs.volymer
Produkt
B
400
300
900
1 600
600
2 200
2 600
800
200
1 400
2 400
900
3 300
3 400
16 000 st
8 000 st
Fråga 7
Anta att företaget har ledig kapacitet. Hur skulle företagets resultat påverkas om man
tillverkade och sålde 300 stycken fler av produkt B? Ange rätt tecken.
Fråga 8
Anta även här att företaget har ledig kapacitet. Företaget får en förfrågan från en kund som är
villig att köpa 2 400 st av produkt A. Kunden är villig att betala högst 1 440 kr per styck för
en produkt A. Företaget får på grund av ordern en viss fast omställningskostnad på 240 kkr då
kunden kräver en viss designändring av produkten. Vilket är det lägsta försäljningspris per/st
av produkten A som företaget kan erbjuda kunden utan att drabbas av förlust?
Fråga 9
I ett handelsföretag har man under året sålt varor för 8 mkr. Täckningsgraden uppgick till 20 %
och företaget redovisade en vinst på 700 kkr. För det kommande året räknar man med att de fasta
omkostnaderna minskar med 30% och att täckningsgraden blir oförändrad.
Anta i denna fråga att försäljningen blir oförändrad nästa år. Vilket resultat kommer företaget
då att ha nästa år? Ange rätt tecken framför beloppet.
Gemensam text till frågorna 10 - 12
I ett företag överväger man att investera i en ny produktionsutrustning som skall medföra
kostnadsbesparingar i tillverkningsavdelningen. Kalkylunderlaget enligt nedan:
Grundinvestering
Kostnadsbesparingar per år
Ekonomisk livslängd
Kalkylränta
2 400 kkr
1 000 kkr
3 år
10 %
Fråga 10
Vilken pay-back tid har investeringen? Svara i år med en decimal.
Fråga 11
Hur stora måste vid en nuvärdeskalkyl de årliga kostnadsbesparingarna minst vara för att
investeringen ska vara lönsam? Avrunda till jämt tusental.
Fråga 12
Anta i denna fråga att inflationen i genomsnitt är 3 % och att uppgifterna ovan är uttryckta
reala termer. Hur stor blir den nominella kalkylräntan? Du måste använda formel för att få
exakt ränta. Svara i procent med en decimal.
Fråga 13
I ett företag har man ett genomsnittligt sysselsatt kapital på 7 000 kkr och en vinstmarginal på
10 %. Vilken försäljning krävs i kkr för att få en räntabilitet på sysselsatt kapital på 15 %?
Fråga 14
I ett företag finns följande data i kr hämtat från räkenskaperna:
Resultaträkning år 3
Resultat före bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Skatt
Resultat
2 000 000
125 000
- 595 000
1 530 000
Den 31/12 år 3 uppgick de obeskattade reserver till 700 000 kr. Hur stora var de obeskattade
reserverna den 1/1 år 3?
Fråga 15
I ett företag har den analytiska avdelningen tagit fram följande underlag för ett visst år.
Räntabilitet på eget kapital före skatt = 30 %
Räntabiliteten på sysselsatt kapital = 25 %
Skuldsättningsgrad = 0,25 ggr
Hur stor var låneräntan i %?
Fråga 16
Per 31/12 2008 har ett företag ett aktiekapital på 10 000 tkr. Vid bolagsstämman under år
2009 beslutas om en fondemission enligt förhållandet 1:4. Antalet nya aktier vid
fondemissionen var 50 000 stycken. Efter genomförd fondemission uppgår aktiernas
kvotvärde till 80 kr. Med vilket belopp i kkr ökade företagets aktiekapital genom
fondemissionen?
Gemensam text till frågorna 17-20
Ange vilket (vilka) konton (med belopp) som debiteras respektive krediteras i
handelsföretaget Holmstas hundfoder.
Fråga 17
Företaget får en faktura från en varuleverantör på 20 000 kr exklusive moms.
Fråga 18
Företaget säljer varor på kredit till en kund för 10 000 kr inklusive moms. Inköpspriset
(inklusive moms) för de sålda varorna var 5 000 kr. Företaget redovisar kostnad för sålda
varor direkt i samband med försäljningen.
Fråga 19
Företaget får lämna en kreditnota till kunden ovan på 1000 kr exklusive moms.
Fråga 20
Företaget får en hyra (förutbetald intäkt) på 24 000 kr insatt på sitt postgiro i mars. Hyran
avser april, maj och juni. Bokför affärshändelsen i maj.
Svarsblankett för skrivning i företagsekonomi, 20/10 2010.
Namn: _________________________________________ P - nr:_____________________
Poäng:__________
Uppgift nr
Betyg:_______________
Ditt svar
För lärare
1
_____________________________________
_________
2
_____________________________________
_________
3
_____________________________________
_________
4
_____________________________________
_________
5
_____________________________________
_________
6
_____________________________________
_________
7
_____________________________________
_________
8
_____________________________________
_________
9
_____________________________________
_________
10
_____________________________________
_________
11
_____________________________________
_________
12
_____________________________________
_________
13
_____________________________________
_________
14
_____________________________________
_________
15
_____________________________________
_________
16
_____________________________________
_________
17
Konto
_________
Debet
Kredit
18
Konto
_________
Debet
Kredit
19
Konto
_________
Debet
Kredit
20
Konto
_________
Debet
Kredit
Download