Företagsekonomi B Ekonomi- och Verksamhetsstyrning Skriftligt

advertisement
Företagsekonomi B
Ekonomi- och Verksamhetsstyrning
Skriftligt prov, 16 oktober 2009
Skrivtid:
Tillåtna hjälpmedel:
kl 14-17 (3 timmar)
Miniräknare (dock inte i mobiltelefon)
Detta skriftliga prov omfattar 16 frågor och kan maximalt ge 40 studieenheter (SE). För
godkänt krävs 20 SE. Maximalt antal studieenheter du kan erhålla för dina svar framgår av
varje fråga.
Besvara frågorna på den särskilda svarsblanketten (sid 7-13) som skall tas loss från det
skriftliga provet och lämnas in separat.
Vid rättningen beaktas enbart dina svar på svarsblanketten. När resultatet anslagits kan du
åberopa din bifogade "kladdlösning” om du anser att rena slarvfel påverkat din lösning. En
förutsättning för att en omprövning skall göras är att du lämnat in din ”kladdlösning”
hophäftad med svarsblanketten. Den slutliga bedömningen av eventuella slarvfel görs av
rättande lärare.
Kom ihåg att skriva namn och personnummer på alla sidor av den ”kladdlösning” du
eventuellt lämnar in.
Lösningsförslag anslås på kurshemsidan (Studentportalen) senast måndag 19 okt kl 13.00.
Resultaten anslås senast fredag 30 okt. Tid och plats för utkvittering av skrivningen meddelas
via kurshemsidan i anslutning till att resultaten anslås.
Du får behålla denna tentamensdel (sid 1-6) med frågor!
Lycka till!
Fråga 1 (10 SE)
Nedan finns 20 påståenden. Markera med kryss på svarsblanketten om påståendet är Sant eller
Falskt. Varje korrekt svar ger 0,5 SE och varje felaktigt 0,5 SE i avdrag. Ej besvarade
påståenden ger 0 SE. Lägsta poäng som kan erhållas på uppgiften är 0 SE.
1
2
3
4
5
6
Ange om nedanstående påståenden, enligt Ax, Johansson och Kullvén, är sanna
eller falska
Ej återvinningsbara kostnader (”sunk costs”) är kostnader för redan anskaffade resurser
som inte kan påverkas (falla bort) oavsett vilken beslutssituation företaget befinner sig i
En produktkalkyl är en sammanställning av intäkter och kostnader för ett visst
kalkylobjekt i en viss kalkylsituation
Budgetlöst företagande förknippas ofta med Handelsbanken.
En utgångspunkt för intressentmodellen är att företaget inte har relationer med sin
omvärld
Endast fysiska produkter kan ingå i benchmarking
7
Ett vanligt antagande vid resultatplanering är att såld volym är lika med producerad
volym
(Faktisk Volym - Kritisk volym)/Faktisk volym = Säkerhetsmarginal
8
Hur den interna redovisningen utformas finns reglerat i Årsredovisningslagen
9
Idén om intellektuellt kapital kan endast tillämpas i tjänsteföretag
10 Kalkylmässig avskrivning är en del av kapitalkostnaden i en produktkalkyl
11 Kund- och medarbetarrelaterade mått kan aldrig vara finansiella
12 Periodiseringar förekommer inte i samband med upprättande av resultatbudgetar
13 Processtyrning är en metodik för att förbättra företagets processer och aktiviteter i syfte
att öka kundvärde
14 Reviderade budgetar är sådana som revisorerna godkänt
15 Rörliga kostnader är fasta per styck
16 Självkostnad kan definieras som alla de kostnader som förs till en order
17 Självkostnadskalkylering lämpar sig bäst i beslutssituationer med kort tidshorisont
18 När ett balanserat styrkort ska utformas är utgångspunkten företagets vision och strategi
19 Tjänster är immateriella vilket betyder att de saknar ekonomiskt värde
20 Täckningsbidrag per styck/Pris per styck = Täckningsgrad
Fråga 2 (4 SE, 1 SE per pålägg + 1 SE om samtliga tre är korrekta)
I ett företag tillämpas ABC-kalkylering som underlag för prissättning. Företaget tillverkar 100
olika typer av produkter. Din uppgift är att räkna ut nedanstående pålägg för en enhet av
produkt 34.
De totala indirekta tillverkningskostnaderna på 1 700 tkr fördelas med följande
kostnadsdrivare:
1. 500 tkr med antal arbetstimmar
2. 1 200 tkr med antal maskinuppstarter
De totala indirekta administrations- och försäljningsomkostnaderna (Affo) på 1 200 tkr
fördelas med kostnadsdrivaren
3. Antal produktgrupper
Kännetecknande för produktgrupp 34 är:
Budgeterad tillverkningsvolym: 1 000 stycken
Budgeterad försäljningsvolym: 1 200 stycken
Antal budgeterade arbetstimmar för att tillverka produkt 34: 0,5 timmar per styck
Produkten tillverkas i serier om 100 stycken
För företaget som helhet gäller:
Totalt antal budgeterade arbetstimmar: 10 000 stycken
Totalt antal maskinuppstarter för produktion utöver produktgrupp 34: 110 stycken
Fråga: Hur stora blir de pålägg (i kr/st) som läggs på en enhet av produkt 34 enligt de tre
ovanstående fördelningsgrunderna (kostnadsdrivarna)?
Fråga 3 (3 SE)
Företaget Turkisk Yoghurt köper in råvaror till sin tillverkning för 2 500 000 kr varje år. Till
vilket belopp uppgår företagets genomsnittliga leverantörsskulder under följande
förutsättningar (räkna med 360 dagar som ett år).
a) Företaget köper in alla råvaror med 30 dagars kredit. (1SE)
b) Företaget köper in för 1 000 000 kr till 15 dagars kredit, för 500 000 kr till 20 dagars kredit,
för 750 000 kr till 25 dagars kredit och för 250 000 kontant. (2SE)
Avrunda dina svar, för både alternativ a och b, till närmaste tusental.
Fråga 4 (max 3 SE, 1 SE per rätt svar)
I en artikel av Stefan Tengblad undersöks effekter av aktieägares ökade makt på VD:ars
arbete. Redogör kortfattat för de tre slutsatser Tengblad kommer fram till. Använd högst en
mening per slutsats i ditt svar.
Fråga 5 (max 3 SE, 1 SE per rätt svar)
På en föreläsning beskrev Karin Brunsson ett antal principiella skillnader mellan Taylors och
Fayols syn på management. Redogör kortfattat för tre sådana skillnader.
Fråga 6 (3 SE)
Företaget Kaskelot producerar skålar i björkträ. För var och en av dessa har företaget beräknat
att det kommer att åtgå 5,6 kg material och att varje kg material har ett pris på 10 kronor. Det
visar sig att det i verkligheten har gått åt 5,4 kg material till ett pris av 12 kr per kg.
a) Beräkna prisavvikelsen per styck (1SE)
b) Beräkna kvantitetsavvikelsen per styck (1SE)
c) Beräkna hela avvikelsen per styck (1SE)
OBS! Av svaret skall framgå, förutom framräknad avvikelse, om avvikelsen är positiv (+)
eller negativ (-).
Fråga 7 (max 2 SE, 1 SE per rätt svar)
Hanne Nørreklit riktar i sin artikel kritik mot det balanserade styrkortet. Kritiken fokuseras
kring två huvudsakliga aspekter. Vilka? Svara med max en mening per aspekt.
Fråga 8 (2 SE)
En artikel i kurslitteraturen för fram alternativa beskrivningar av ekonomistyrning under
rubriker som Accounting as a language, Accounting as mythology, Accounting as rationale,
Accounting as imagery, och Accounting as experimentation. Ett centralt tema i artikeln är att
principal-agent modellen över ekonomistyrning är starkt förenklad och delvis felaktig.
Författaren radar upp en mängd organisatoriska omständigheter för att bevisa sin tes, och drar
sedan slutsatsen att ekonomistyrning istället kan analyseras som en organisatorisk artefakt.
Vem är författaren? Ange en av nedanstående sju författare. (2 SE)
a) Barnard, C. (1982)
b) Bendix, R. (1947)
c) Hayes, D.C. (1983)
d) Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (1992)
e) Lind, J. (2001)
f) Wallander, J. (1999)
g) Miller, P. & O’Leary, T. (1987)
Fråga 9 (max 2 SE, 1 SE per rätt svar)
I kurslitteraturen och på Arne Sjöbloms föreläsning tydliggörs att budgetering kan ha negativa
konsekvenser för en verksamhet. Beskriv två sådana negativa konsekvenser. Använd högst en
mening per konsekvens i ditt svar.
Fråga 10 (max 2 SE, 1 SE per rätt svar)
I de powerpoint Tina Sandvik från Nordea använde vid sin gästföreläsning nämndes att
Nordea skall köra “mitt i vägen” för att kunna accelerera sig ur den aktuella ekonomiska
krisen. Ange två av de sätt som Nordea, enligt Tina Sandvik, ska använda sig av för att lyckas
med denna ”styrning”.
Fråga 11 (1 SE)
Följande gäller för ett företag som endast tillverkar en produkt:
Budgeterade fasta kostnader: 630 000 kr
Budgeterade rörliga kostnader: 500 kr/st
Budgeterat försäljningspris: 1 200 kr/st
Vilken är den kritiska volymen, d v s volymen vid den kritiska punkten?
Fråga 12 (1 SE)
Kvantitet utflöde / Kvantitet inflöde = ???
Vilket begrepp passar in på frågetecknens plats?
Fråga 13 (1 SE)
Fördelning av ekonomiskt ansvar är ett centralt styrmedel enligt Ax, Johansson och Kullvén.
Ange två av de fyra huvudslagen av ekonomiskt ansvar.
Fråga 14 (1 SE)
Standardkostnader består av två grundläggande komponenter. Vilka? Båda måste anges för att
erhålla studieenheter på frågan.
Fråga 15 (1 SE)
Enligt författarna Ax, Johansson och Kullvén definieras Intellektuellt kapital som
Marknadsvärde (d.v.s. antal aktier x aktiekursen) minus ???. Vilket begrepp passar in på
frågetecknens plats?
Fråga 16 (1 SE)
I de powerpoint underlag som Martin Rogberg använde vid sin gästföreläsning nämndes
begreppet ambidextorus vilket betyder, enligt Rogberg, att vara ”två-hänt”. Exemplifiera, ur
organisatorisk synvinkel, vad Rogberg menade med att en organisation skall vara ”två-hänt”.
Detta var det skriftliga provets sista fråga
Ekonomi- och verksamhetsstyrning
Skriftligt prov, 16 oktober 2009
Lösningsförslag
Fråga 1 (10 SE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ange om nedanstående påståenden, enligt Ax, Johansson och
Kullvén, är sanna eller falska
Ej återvinningsbara kostnader (”sunk costs”) är kostnader för redan
anskaffade resurser som inte kan påverkas (falla bort) oavsett vilken
beslutssituation företaget befinner sig i
En produktkalkyl är en sammanställning av intäkter och kostnader för ett
visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation
Budgetlöst företagande förknippas ofta med Handelsbanken
En utgångspunkt för intressentmodellen är att företaget inte har relationer
med sin omvärld
Endast fysiska produkter kan ingå i benchmarking
Ett vanligt antagande vid resultatplanering är att såld volym är lika med
producerad volym
(Faktisk Volym - Kritisk volym)/Faktisk volym = Säkerhetsmarginal
Hur den interna redovisningen utformas finns reglerat i
Årsredovisningslagen
Idén om intellektuellt kapital kan endast tillämpas i tjänsteföretag
Kalkylmässig avskrivning är en del av kapitalkostnaden i en
produktkalkyl
Kund- och medarbetarrelaterade mått kan aldrig vara finansiella
Periodiseringar förekommer inte i samband med upprättande av
resultatbudgetar
Processtyrning är en metodik för att förbättra företagets processer och
aktiviteter i syfte att öka kundvärde
Reviderade budgetar är sådana som revisorerna godkänt
Rörliga kostnader är fasta per styck
Självkostnad kan definieras som alla de kostnader som förs till en order.
Självkostnadskalkylering lämpar sig bäst i beslutssituationer med kort
tidshorisont
När ett balanserat styrkort ska utformas är utgångspunkten företagets
vision och strategi
Tjänster är immateriella vilket betyder att de saknar ekonomiskt värde
Täckningsbidrag per styck/Pris per styck = Täckningsgrad
Sant Falskt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
OBS! Fråga 1:7 är justerad utifrån den information Lars Frimansson lämnade i
tentamenslokalen
Fråga 2 (4 SE, 1SE per pålägg + 1SE om samtliga tre är korrekta)
Pålägg baserat på påläggsgrund ”antal arbetstimmar”:
500 kkr/10 000 tim = 50 kr/tim
34: 0.5 x 50 = 25 kr/st
Pålägg baserat på påläggsgrund ”antal maskinuppstarter”:
1 200 kkr/110 + 1 000/100 = 10 kkr per uppstart
Produktgrupp 34: 10 x 10 kkr = 100 kkr
34: 100 kkr/1 000 = 100 kr/st
Pålägg baserat på påläggsgrund ”antal produktgrupper”:
1 200 kkr/100 = 12 kkr per produktgrupp
Produktgrupp 34: 12 kkr
34: 12 kkr/1 200 = 10 kr/st
Fråga 3 (3 SE)
Först beräknas erhållen genomsnittlig kredittid i dagar som är = (dagar i kredittid x del av
inköp)/totala inköp. Därefter beräknas genomsnittliga leverantörsskulder som = erhållen
genomsnittlig kredittid i dagar x (inköp/360 dagar).
a) Genomsnittlig kredittid i dagar = ((30 x 2 500 000)/2 500 000) = 30 dagar.
Genomsnittliga leverantörsskulder = 30 x(2 500 000/360) = 208 333 kr
Företagets genomsnittliga leverantörsskulder uppgår till 208 333 kr (avrundat 208 000 kr)
b) Genomsnittlig kredittid i dagar = ((15 x 1 000 000)/2 500 000) + ((20 x 500 000)/2
500 000) + ((25 x 750 000)/2 500 000) + ((0 x 250 000)/2 500 000) = 6 + 4 + 7,5 + 0 = 17,5
dagar.
Genomsnittliga leverantörsskulder = 17,5 x(2 500 000/360) = 121 528 kr
Företagets genomsnittliga leverantörsskulder uppgår till 121 528 kr (avrundat 122 000 kr)
Fråga 4, 3SE (1 SE per rätt svar). Använd max en mening per slutsats i ditt svar.
Tengblads tre slutsatser är finns på s. 599. Huvuddragen är:
1) VD:ar har blivit mer mottagliga för förväntningar från den finansiella marknadens
aktörer
2) VD:ar måste göra egna tolkningar om vilka förväntningar som är viktiga att anpassa
sig efter.
3) Förväntningsnivån skapar ett ganska hårt klimat i företagen.
Fråga 5 (3 SE, 1 SE per rätt svar). Redogör kortfattat för tre skillnader.
Några exempel på centrala skillnader mellan Taylor / Fayol:
1) bottom up / top down
2) specialisering / generalisering
3) flera chefer / en chef
4) närhet / distans
5) standardisering / hierarki
Fråga 6 (3 SE). Av svaret skall framgå, förutom framräknad avvikelse, om avvikelsen är
positiv (+) eller negativ (-).
a) Prisavvikelse per st = Verklig kvantitet x (Standardpris - Verkligt pris)
Prisavvikelse per st = 5,4 x (10-12) = - 10,80 kr per styck.
b) Kvantitetsavvikelse per st = Standardpris (Standardkvantitet - Verklig kvantitet)
Kvantitetsavvikelse per st = 10 x (5,6-5,4) = + 2,00 kr per styck.
c) Hela avvikelsen per st = Standardpris x Standardkvantitet – Verkligt pris x Verklig
kvantitet
Hela avvikelsen per st = 10 x 5,6 - 12 x 5,4 = 56 – 64,8 = - 8,80 kr per styck.
Fråga 7 (2 SE, 1 SE per rätt svar). Svara med max en mening per aspekt.
1) Orsakssambanden mellan perspektiven är inte kausala
2) Det länkar inte strategi till verksamhetsnära mått, vilket omöjliggör strategisk styrning.
Fråga 8 (2 SE). Vem är författaren?
Hayes, D.C. (1983)
Fråga 9 ( 2SE, 1 SE per rätt svar). Svara med max en mening per negativ konsekvens.
Några exempel på negativa konsekvenser av budgetering:
1) Svårt att sätta sig in i budgetregler
2) Kalenderdriven utan hänsyn till verksamheten
a. När budgeten är klar har verkligheten förändrats
3) Budgetprocessen är resurskrävande
a. Tar tid, engagemang
b. För rutinmässig, detaljerat
c. Ger manipulationsmöjligheter
4) Ej alltid bra att jämföra med sig själv som standard
Fråga 10 (2 SE, 1 SE per rätt svar)
Tina Sandviks tre skäl/argument för att Nordea skall köra “mitt i vägen” för att kunna
accelerera sig ur den aktuella ekonomiska krisen.
- Vi ska fokusera på att behålla vår AA rating som en av få banker I Europa – styrkeposition
- Vi ska fortsätta att supportera våra existerande “kärn” kunder – även under regniga dagar
- ….och vi ska dra nytta av vår starka position på marknaden och ta in nya, bra kunder
Fråga 11 (1 SE)
Volymen vid den kritiska punkten?
Svar: X*1 200 = X*500 + 630 000 ger kritisk volym: 900 stycken
Fråga 12 (1 SE)
Svar: Produktivitet
Fråga 13 (1 SE)
Lönsamhetsansvar, Resultatansvar, Intäkts- eller bidragsansvar samt Kostnadsansvar
Fråga 14 (1 SE).
Standardpris och standardkvantitet
Fråga 15 (1 SE)
Alla begrepp som beskriver redovisat eget kapital. Exempelvis: Bokfört värde, Tillgångar
minus skulder eller Nettotillgångar.
Fråga 16 (1 SE)
Att vara ”två-hänt”: Konsten att organisera för kortsiktig effektivitet och långsiktig utveckling
Download