Uppgift - Mittuniversitetet

advertisement
MITTUNIVERSITETET
Institutionen för samhällsvetenskap
Jonas Grettve
Tentamen
Företagsekonomi Gr (A)
Ekonomistyrning 6 hp
Datum: 2008-06-05
Tid: 5 timmar
Hjälpmedel: Miniräknare
F
Fx
E
D
C
B
A
0-45
46-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
Lycka till!
Temtamen i redovisning och ekonomistyrning, del ekonomistyrning 5 juni 2008
Mittuniversitetet
SHV-institutionen
Jonas Grettve
Vänligen skriv alla uträkningar och svar på tentamensformuläret. Om så behövsanvänd baksidorna.
Uppgift 1 (14p)
Sant eller falskt?
Sant
Falskt
Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och
dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål
()
()
Kalkylobjekt kan endast utgöras av fysiska varor, tex. Bananer
()
()
En produktkalkyl ger en förenklad bild av verkligheten
()
()
Direkta kostnader är identiska med fasta kostnader
()
()
Rörliga kostnaden/styck ändras med ändrad verksamhetsvolym
()
()
Fasta kostnaden/styck ändras med ändrad verksamhetsvolym
()
()
Täckningsgrad anger hur stor andel av ett pris som bidrar till att
täcka de rörliga kostnaderna
()
()
Halvfasta kostnader är kostnader som ökar språngvis
()
()
Ett normalt antagande vid resultatplanering är att kostnader är
proportionellt rörliga
()
()
En aktivitet utgörs av en arbetsuppgift eller ett arbetsmoment
()
()
ABC-kalkylen är en resursutnyttjandemodell
()
()
Det förekommer inga direkta kostnader i ABC-kalkylen
()
()
ABC-kalkylen ger alltid mer rättvisande produktkostnader
än påläggsmetoden
()
()
Suboptimering innebär t.ex. att egennyttan står i strid med
hela företaget
()
()
En kostnadsbaserad prissättning har nackdelen att den ger små
incitament till kostnadsminskningar för levererad enhet
()
()
En marknadsbaserad prissättning kräver att det finns ett likadant
företag som det egna att jämföra med
()
()
Uppgift 2 (10p)
Ett företag tillverkade och sålde under ett år 400 000 enheter av sin enda produkt till priset av
20 kr/styck. Följande uppgifter är beräknade vid denna volym:
Fast kostnad/styck
Rörlig styckkostnad
7 kr
9 kr
Nästa år planerar företaget att genomföra en rationalisering som skulle sänka de rörliga
kostnaderna per styck till 6 kr men samtidigt öka de totala fasta kostnaderna med 600 000 kr.
Vilken volym krävs för att uppnå samma totala årsvinst som tidigare?
Antag att de totala rörliga kostnaderna är direkt proportionella till volymen och att övriga
totala fasta kostnader samt priset är oförändrat.
Uträkning:
Svar: Det krävs att företaget tillverkar och säljer ……………stycken för att uppnå samma
vinst som tidigare.
Uppgift 3 (9p)
Ett cementgjuteri som tillverkar produkterna Apa, Berra och Ceasar har följande data:
Produkt
Apa
Berra
Ceasar
Ekvivalenttal
2
3
5
Volym
6000
2000
3000
Totalkostnad för produktionen är 66 000 kr
Vad är totalkostnad och styckkostnad för de tre produkterna utifrån en ekvivalentkalkyl?
Uträkning uppgift 3:
Svar:
Totalkostnaden för Apa är…….……för Berra………….. och för Ceasar………….kr
Styckkostnad för Apa är……..……för Berra……..…... och för Ceasar……….…..kr
Uppgift 4 (8p)
Ett företag har följande kostnader:
Bokföringsmässiga kostnader 12 300 000 kr
Kalkylmässiga merkostnader 350 000 kr
Bokföringsmässiga merkostnader 120 000 kr
Till vilket belopp uppgår företagets kalkylmässiga kostnader?
Uträkning:
Svar: De kalkylmässiga kostnaderna uppgår till ………………………..kr
Uppgift 5 (12p)
I företaget Väris AB tillverkas produkterna Revir och Medalj. De direkta kostnaderna är helt
rörliga.
Dm per st.
Dl per st.
Revir
10
30
Medalj
15
50
Företaget tillverkar för närvarande 12 000st Revir och 14 000 st. Medalj. De indirekta helt
fasta kostnaderna är
Tillverkningsomkostnader
Materialomkostnader
Försäljningsomkostnader
Administrationsomkostnader
2 000 000
80 000
400 000
200 000
Beräkna i en efterkalkyl självkostnaden per styck av produkterna Revir och Medalj med hjälp
av påläggskalkyl. Använd de traditionella påläggssatserna. Avrunda påläggen till hela %.
Uträkning:
Svar:
Självkostnaden för Revir är …….……kr/styck och för medalj……….....kr/styck
Uppgift 6 (6p)
Vilket ord söks?
Den volym för vilken resultatet är noll
………………………………
Pris/st. minus rörlig kostnad/st.
Det intäktsöverskott man går miste om genom att använda sina resurser på ett visst sätt.
………………………………
En kostnad som fördelas på olika kalkylobjekt.
………………………………
Ett exempel på denna kostand är beräknad ränta på eget kapital.
………………………………
En stegvis ökande kostnad
………………………………
Uppgift 7 (12p)
Ett företag har i sin produktion att välja mellan tre produkter Alfa, Beta och Gamma, för vilka
gäller följande förutsättningar/styck:
Produkt
Alfa
Beta
Gamma
Materialförbrukning
Manuell arbetstid
Maskintid
Försäljningspris
Särkostnader
2 kg
2 tim
4 min
300 kr
220 kr
4 kg
2 tim
10 min
400 kr
240 kr
5 kg
5 tim
20 min
700 kr
450 kr
Vilken produkt är lönsammast på kort sikt om:
A
B
C
D
Materialåtgången utgör företagets trånga sektion
Tillgången på arbetskraft utgör företagets trånga sektion
Maskintiden utgör företagets trånga sektion
Antalet sålda enheter utgör företagets trånga sektion
(OBS! du skall inte anta en viss produktion utan använda dig av bidragskalkylering för att
lösa uppgiften)
Uträkning: (Du måste visa hur du löst uppgiften för att få poäng)
Svar:
A
Välj produkt……………………..
B
Välj produkt……………………..
C
Välj produkt……………………..
Uppgift 8 (10p)
Ett kosmetiskt förtetag baserat i Värviken tillverkar parfymerna Astrid och Kurt. Företaget har
lyckats väl med försäljningen av produkten som innehåller extrakt utvunna ur älghorn och
valfett. Doften har framför allt lockat yngre konsumenter som uppskattar helt nya dofter.
Företagets pris för Astrid är 250 kr.
Arbetskraften i företaget är fullt utnyttjad.
Följande gäller
Rörlig kostnad/styck
Fast kostnad/styck
Astrid
Kurt
144
60
110
30
Lön som ingår i rörlig kostnad/styck är för Astrid 80 kr och för Kurt 40 kr.
Företaget får nu en australiensisk offertförfrågan om företaget kan leverera 50 000 st Kurt.
Vilket är det lägsta pris på hela offerten som kan lämnas?
(Ledning: Vilka kostnader tillkommer/avgår om Kurt tillverkas i stället för Astrid?)
Uträkning:
Svar: Lägsta pris på offerten är…………………..kr
Uppgift 9 (9p)
Företaget Viken distribuerar luftreningsmaskiner till företag. I samband med försäljningen
installerar man också själva aggregaten. För detta räknar man med att det skall åtgå (standard)
120 minuter per aggregat. Kostnaden per minut uppgår enligt standard till 3 kr.
Under en period har man installerat 870 aggregat. För detta har det åtgått 1812,5 timmar.
Lönekostnaden för denna tid uppgick till 337 125 kr.
Beräkna prisavvikelsen per styck och för den producerade volymen, kvantitetsavvikelsen per
styck och för den producerade volymen. Beräkna också hela avvikelsen per styck och för den
producerade volymen.
Uträkningar uppgift 9:
Svar uppgift 9.
Prisavvikelsen per styck är ……………..kr och ……………….kr för den producerade
volymen.
Kvantitetsavvikelsen per styck är…………..kr och …………….kr för den producerade
Volymen
Hela avvikelsen per styck är ……………kr och……………..kr för den producerade
Volymen
Uppgift 10 (10p)
De tre huvudbudgetarna är resultatbudget, likviditetsbudget samt budgeterad balansräkning.
Beskriv kortfattat vad som ingår i respektive budget samt hur de kan tänkas hänga ihop.
Använd gärna en kommenterad modell.
Download