Klinisk farmakologi: Exempeldugga med facit. Max poäng: 10 p 1) a

advertisement
Klinisk farmakologi: Exempeldugga med facit. Max poäng: 10 p
1) a) Vad är publiceringsbias? (0,5 p)
b) Vad får det för följd när man bedömer om ett läkemedel är bra? (0,5 p)
Selektiv rapportering av studier beroende på studieresultat (0,5p) Snedvriden
(förskönad) uppfattning om läkemedlets effektivitet (0,5p)
2) Om din patient får en biverkning, varför kan det då vara viktigt att avgöra om det rör
sig om en biverkning av typ A eller typ B? (1p)
Typ A biverkningar kan oftast mildras eller försvinna vid dosanpassning
3) En patient behandlas med ett tiotal olika läkemedel, däribland warfarin (Waran®). Vid
en läkemedelsgenomgång sätter man ut ett par av patientens andra läkemedel, då man
bedömer att patienten inte behöver dem längre. Vad ska du som behandlande doktor
vara uppmärksam på i denna situation? (1p)
Svängningar i INR kan förkomma
4) 75-årige Rune har sedan många år tillbaka besvär med sina knän. Han berättar att
”förslitningsskador” har konstaterats på röntgen tidigare. Nu har smärtorna blivit mer
besvärliga och han ber Dig om värktabletter. De enda läkemedel han för närvarande
behandlas med är Trombyl 75 mg 1x1, Enalapril Sandoz 20 mg/dygn och Seloken
ZOC 200 mg/dygn. Ibland blir han lite andfådd och svullen om benen. Är diklofenak
ett lämpligt alternativ? Om inte- vad väljer Du istället? (2p)
Nej. Diklofenak är olämpligt. Rune verkar av medicineringen att döma vara hjärtkärlsjuk och ha hjärtsvikt. NSAID-preparat skall inte ges till patienter med hjärtsvikt,
då den njurpåverkan de ger kan utlösa/försämra hjärtsvikt. Paracetamol, t.ex.
Alvedon, är förstahandsläkemedel vid artrossmärta.
5) Nämn två (ej fler) principiellt olika orsaker till låg biologisk tillgänglighet för ett
läkemedel givet peroralt. 1 p
Svar: Dålig absorbtion, första passage metabolism. (0,5 p för varje)
6) Berit Söderberg, 450229-0242, Kyrkogatan 23, 351 01 Åstad, har bröstcancer med
multipla smärtsamma skelettmetastaser. Hon behandlas sedan en tid med depottablett
Dolcontin (morfin, narkotika enligt förteckning II) 60 mg var 12:e timme. Skriv recept
på tre månaders förbrukning av Dolcontin. 2 p för korrekt ifyllt recept
Aktuella förpackningar: Depottablett 60 mg: 49 x 1 styck blister, 313 kr, EF
100 styck blister, 449,50 kr
7) Utöver Dolcontin använder Berit Söderberg även Movicol,
pulver till oral lösning, dospåse 13,8 g, mot opiatassocierad förstoppning. Hon
använder en dospåse en gång per dag. Skriv recept på tre månaders förbrukning av
detta läkemedel. 2 p för korrekt ifyllt recept
Aktuella förpackningar: Pulver till oral lösning, dospåse 13,8 g
8 styck dospåse, receptfri, 81,50 kr
20 styck dospåse, receptfri, 134,50 kr
50 styck dospåse, receptfri, 252 kr
100 styck dospåse, 367,50 kr
Download