Ekonomiska grundbegrepp

advertisement
Ekonomiska grundbegrepp
FÖRETAGSEKONOMI FÖR FÖRETAGARE
Ekonomiska grundbegrepp
Ekonomiska grundbegrepp
Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer
att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa
grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa
resultatbudget, likviditetsbudget och balansbudget. Dessutom behöver du
Budgetar
kunskap om grundbegreppen för att kunna tala samma språk som din
revisor, bankpersonal, kollegor och andra intressenter till ditt företag.
Språk
Inkomster och Utgifter
Begreppen inkomster och utgifter kan närmast betraktas som juridiska
Juridiska
begrepp. De uppstår i samband med att man ingår avtal om inköp av
begrepp
exempelvis råvaror eller vid försäljning av de produkter eller tjänster som
ditt företag har skapat. När en kund köper dina produkter eller tjänster, så
uppstår en inkomst i ditt företag. En utgift uppstår i samband med att du
köper in exempelvis råvaror eller andra resurser från en leverantör.
Det vanliga är att en inkomst redovisas eller anses uppkommen i
samband med att fakturering sker, vilket även innebär en registrering i
bokföringen. Inkomsten beaktas först när den blir realiserbar, dvs. verklig.
Realiserbar blir den i samband med att kunder betalar kontant eller när
fakturan sänds iväg till kunderna.
Motsvarande resonemang gäller även för utgifter. Ditt företag registrerar
en utgift i bokföringen vid fakturans ankomst eller när ett kontantinköp
bokförs, för de varor, tjänster eller andra resurser som ditt företag har
köpt in.
INKOMST
UTGIFT
Avser det ekonomiska värdet
av sålda produkter eller
tjänster.
Avser det ekonomiska värdet
av köpta produkter eller
tjänster.
1
 Småföretagsutveckling - Mats Persson
Fakturering
FÖRETAGSEKONOMI FÖR FÖRETAGARE
Ekonomiska grundbegrepp
Inbetalningar och Utbetalningar
Begreppen inbetalning och utbetalning har störst betydelse för företagets
likviditetsplanering. När kunderna betalar uppstår ett flöde av pengar in till
företaget. I samband med att ditt företag betalar en leverantör för
Likviditet
levererade varor eller tjänster, så uppstår ett flöde av pengar ut från
företaget till leverantören. Periodens planerade in- och utbetalningar
sammanställs i en likviditetsbudget, för att se om företagets kassa räcker
till under den kommande perioden.
Sett över en längre tidsperiod ska alla inbetalningar till företaget klara av
alla utbetalningar från företaget. I bland görs större inköp, t.ex. av
maskiner och bilar, vilket i regel medför stora utbetalningar. Dessa
utbetalningar kanske inte kan täckas med kassareserver eller eget
kapital. Detta medför att finansieringen måste ske med banklån, som
innebär amorteringar och räntebetalningar under en lång följd av år.
Summan av amorteringarna utgör återbetalning av lånet. För att få
utnyttja pengarna, så betalar företaget dessutom ränta för lånet.
Olles Taxi
Olle har sammanställt följande inbetalningar och utbetalningar i en
likviditetsbudget för det kommande året:
Inbetalningar
Inbetalningar för utförda tjänster
Banklån
Summa inbetalningar
Utbetalningar
Inköp av bil
Drivmedel
Drift
Annonsering
Amortering av banklån
Räntebetalning för banklån
Eget uttag
Summa utbetalningar
900 000 kr
300 000 kr
1 200 000 kr
350 000 kr
150 000 kr
80 000 kr
30 000 kr
30 000 kr
24 000 kr
400 000 kr
1 064 000 kr
Budgeterat kassaflöde: 1 200 000 kr – 1 064 000 kr = 136 000 kr
INBETALNING
UTBETALNING
Avser flödet av pengar till
företaget.
Avser flödet av pengar från
företaget.
2
 Småföretagsutveckling - Mats Persson
Amortering
och ränta
FÖRETAGSEKONOMI FÖR FÖRETAGARE
Ekonomiska grundbegrepp
Kostnad och Intäkt
Begreppen som vi nämnt på föregående sidor kan kopplas till en tidpunkt
Tidpunkt
i företaget när någonting verkligen sker. Vi vet tidpunkten för en
utbetalning likaväl som vi vet exakta tidpunkten när en kund har
fakturerats. Begreppen inkomst eller utgift och inbetalning eller
utbetalning medför även registreringar i företagets redovisning.
För begreppen kostnader och intäkter existerar däremot inte någon exakt
registreringstidpunkt. Det är snarare så att vi frågar oss hur stora
intäkterna respektive kostnaderna varit i år eller under förra veckan eller
kanske de föregående 5 månaderna. Du kanske även är intresserade av
att veta vad en produkt kostar och vilka intäkter den ger dig. Detta
innebär att du själv konstruerar en tidsperiod, för vilken du vill veta
kostnader och intäkter. Till grund för mätningen ligger de inkomster och
utgifter som registrerats i företagets redovisning eller som du planerar
med i budgeten. Kostnader utgörs av periodiserade utgifter och intäkter
Periodisering
utgörs av periodiserade inkomster.
Kostnad
Resurser som utgörs av, bl.a. material, bilar, maskiner, lokaler och
arbetstid är exempel på resurser, som används för att skapa tjänster eller
produkter. I samband med inköp av resurserna uppstod begreppet utgift.
Det är detta begrepp som registreras i redovisningen. Det är du som
företagare som skall fråga dig hur mycket som förbrukats av resurserna
som köpts in. Denna förbrukning av resurser utgör kostnader. Här
kommer förbrukningen att bli olika beroende på vad du vill ha information
om. Det kan gälla året totalt i företaget eller kanske senaste månaden
eller en viss produkt. Man kan fråga sig hur mycket som t.ex. förbrukats
av företagets lokaler, material, bilar eller andra resurser under det
senaste verksamhetsåret. I en budget får du bedöma förbrukningen för
den kommande perioden, t ex det kommande året.
KOSTNAD
Värdet av de resurser som
förbrukats under en period.
3
 Småföretagsutveckling - Mats Persson
Resursförbrukning
FÖRETAGSEKONOMI FÖR FÖRETAGARE
Ekonomiska grundbegrepp
Intäkt
Begreppet intäkt beskriver den prestation som utförs inom ett företag.
Med prestation avses vad som tillverkats i form av produkter eller tjänster
inom företaget. Prestationen kommer att värderas av de kunder som
Prestation
köper produkterna eller tjänsterna Vi är försiktiga vid bestämmandet av
intäkten i företaget. Det kan ju tänka sig att kunderna inte köper de
produkter eller tjänster som vi har skapat. Vi registrerar därför i regel
ingen försäljningsintäkt före produkten eller tjänsten är såld. Denna
registrering sker i samband med att inkomsten registreras, dvs. i
samband med faktureringen eller kontantbetalningen.
INTÄKT
Värdet av företagets prestationer
under en period.
Resultat
Differensen mellan periodens intäkter och kostnader utgör ett resultat för
perioden. Om intäkterna är större eller mindre än kostnaderna, blir
resultatet antingen positivt eller negativt. Ett annat ord eller begrepp för
resultat är vinst.
Resultat = Intäkter – Kostnader
Utgifter för inköp av, t.ex. annonser, kontorsmaterial, löner och hyror
betraktas som kostnad under den period som förbrukningen av
resurserna görs.
Niklas Datorfixare
”Niklas Datorfixare” reparerar och servar datorer. Under det kommande
halvåret planerar han att utföra tjänster för 600 000 kr. Rörelsekostnaderna bedöms bestå av materialkostnader, personalkostnader,
hyror och annonsering. Dessutom har Niklas utgiftsräntor för banklån.
Försäljningsintäkter
600 000 kr
Materialkostnader
Personalkostnader
- 40 000 kr
- 300 000 kr
Hyror
Annonsering
Rörelseresultat
- 30 000 kr
- 50 000 kr
= 180 000 kr
Räntekostnader
Resultat före skatt
- 12 000 kr
= 168 000 kr
4
 Småföretagsutveckling - Mats Persson
Resultat
FÖRETAGSEKONOMI FÖR FÖRETAGARE
Ekonomiska grundbegrepp
Intäkt – Inkomst - Inbetalning
I samband med att produkter skapas i företaget skapas även intäkten.
Detta innebär att intäkten kommer tidsmässigt före inkomsten och
inbetalningen. I vissa företag, t.ex. tjänsteföretag, skapas intäkten och
inkomsten och kanske inbetalningen nästan samtidigt. Inom andra
företag kanske tillverkning av produkterna sker i förväg, fakturan sänds
iväg och betalningen kommer en månad senare. Beroende på typ av
företag, kreditvillkor m.m. kommer begreppen intäkt/inkomst/inbetalning
att vara mer eller mindre sammanhållna över tiden.
Intäkt – Inkomst - Inbetalning
Erikssons Snickerier har under tiden 4/4 – 15/4 utfört snickeriarbeten
hos bostadsrättsföreningen Ripan. Eriksson skickar den 20/4 en
faktura till bostadsrättsföreningen. Fakturans belopp uppgår till
25 000 kr och med betalningsvillkor på 30 dagar. Bostadsrättsföreningen betalar fakturan via sitt bankgirokonto den 18/5.
Erikssons Snickerier skapar intäkten under tiden 4/4 – 15/4.
Prestationens värde uppgår till 25 000 kr och en faktura skickas den
20/4 på beloppet, dvs. inkomsten uppstår den 20/4. Erikssons får
betalningen den 18/5, vilket utgör inbetalningen för det utförda
arbetet.
Intäkt
4/4 – 15/4
Inkomst
Inbetalning
20/4
18/5
5
 Småföretagsutveckling - Mats Persson
FÖRETAGSEKONOMI FÖR FÖRETAGARE
Ekonomiska grundbegrepp
Utgift – Utbetalning - Kostnad
Utgiften uppstod vid inköpet av resursen. Utbetalningen som du gör
uppstår vid inköpet när det är kontantbetalning eller så uppstår
utbetalningen när du betalar en faktura. Efterhand kommer resursen att
förbrukas, vilket får till följd att kostnader uppstår. Även här kan tiden
nästan sammanfalla för de tre begreppen, t.ex. om du köper en
hamburgare, som omedelbart äts upp. Begreppen utgift - utbetalning kostnad har då uppstått nästan samtidigt. Köper du en bil uppstår utgift
och utbetalning ganska nära varandra, men årskostnaden blir beroende
av hur många år utgiften fördelas på.
Utgift – Utbetalning - Kostnad
Olssons Bageri beställer den 15/2 bageriprodukter från en av sina
leverantörer. Bageriprodukterna levereras den 18/2 och en faktura på
12 000 kr anländer den 25/2. Fru Olsson som sköter ekonomin bokför
fakturan den 25/2 och hela fakturabeloppet betalas via plusgirokontot
den 5/3.
Utgiften på 12 000 kr uppstår i samband med att fakturan anländer
och registreras den 25/2. En utbetalning på 12 000 kr görs den 5/3
via plusgirokontot. Kostnaderna uppstår i samband med att bageriprodukterna används till olika bakverk.
Utgift
Utbetalning
Kostnad
Tid
25/2
5/3
Förbrukning
6
 Småföretagsutveckling - Mats Persson
FÖRETAGSEKONOMI FÖR FÖRETAGARE
Ekonomiska grundbegrepp
Referenslitteratur
Andersson, G, Kalkyler som beslutsunderlag,
Studentlitteratur, Lund 2008.
Thomasson, J, Larsson, O, Rohlin, L, Arvidsson, P,
Lindquist, H, Den nya affärsredovisningen, Liber, Malmö
2000.
Olsson, J, Skärvad, P-H, Företagsekonomi 100 - fakta, Liber,
Malmö 2013.
Holmström, N, Lindholm, G, Företagsekonomi från begrepp
till beslut – faktabok, Sanoma Utbildning, Stockholm 2011.
7
 Småföretagsutveckling - Mats Persson
Download