5.15 MUSIK

advertisement
5.15 MUSIK
Hänvisning till punkt 7.15 i Lpgr 16.1.2004
I musikundervisningen ingår sång, spel, musiklyssnande, musik och rörelse samt andra sätt att
producera, konsumera och framföra musik. Alla elever skall beredas möjlighet att delta i ett
mångsidigt musikaliskt uttryck där varje sätt att göra musik tillsammans har sitt värde. Genom att
knyta ihop musikundervisningen med element från bildkonst, dans och drama, litteratur och slöjd
stödjer man en helhetsbetonad uttrycksform hos eleverna.
Enligt de nya grunderna för undervisningen i åk 1 – 9 har läroämnet indelats i två nivåer:
Åk 1 –4 utgör en sammanhållen nivå medan åk 5 – 9 utgör den andra nivån.
Åk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
För MÅL, CENTRALT INNEHÅLL och PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER hänvisas till
grunderna för den nya läroplanen punkt 7.15.
MUSIK I ÅK 1 – 4
Syftet med musikundervisningen på nybörjarstadiet är dels att lära eleverna att använda sin röst
på ett naturligt sätt, dels att de ska kunna och våga uttrycka sig genom sång, spel eller rörelse till
musik. Att koncentrerat och aktivt lyssna till rytmer, ljud och musik av olika slag leder
förhoppningsvis till en ökad förståelse för mångfalden i den musikaliska världen. I åk 1 – 4
betonas finlandssvensk, finländsk och nordisk musik.
MUSIK I ÅK 5 – 9
Undervisningen i musik i åk 5 – 9 skall uppmuntra eleverna till musikalisk verksamhet. Genom
att musicera och spela tillsammans befäster man kunskaperna och uppövar färdigheterna.
Teoriundervisningen blir då ett naturligt moment som inlärs på ett praktiskt sätt. Undervisningen
skall också ge eleverna en insikt om musiken som ett föränderligt fenomen genom tiderna. I åk 5
– 9 betonas musik från olika världsdelar samt pop- och rockmusik.
Musik i åk 8 – 9 är ett valfritt ämne.
Musik s.1
Innehåll i åk 1 - 4:
Allmänt
•
•
•
•
•
röstanvändning genom tal, ramsor, sånger och sånglekar
övningar med kropps-, rytm- och musikinstrument som övar samspel
och utvecklar grundrytmik och spelteknik
allsidigt lyssnande samt beskrivning av den egna upplevelsen, föreställningar och
erfarenheter
ljud och rytmiska och melodiska motiv som stoff för att hitta på musik
musikaliska grundbegrepp för musikens olika element
Grundbegrepp i åk 1 – 2
Grundbegrepp i åk 3 – 4
rytm
• känna igen ta-a, ta- och ta-te-noter
• känna skillnaden mellan marschoch valstakt
• kunna spela enkla rytmer på olika
rytminstrument
melodi
• sjunga
• bekanta sig med de sju stamtonerna
• kunna spela enkla melodier på
något instrument
harmoni
• dur och moll
dynamik
• starkt – svagt (forte – piano)
rytm
• notens delar
• rytmstavelser och tidsvärden för hel-,
halv-, fjärdedels-, åttondels- och sextondelsnoter samt -pauser
• accelerando, ritardando, a tempo
melodi
• notsystemet och g-klaven
• stamtonerna
harmoni
• dur och moll
dynamik
• pp, p, mp, f, ff, crescendo, diminuendo
klangfärg
• olika rösttyper:
sopran, alt, tenor, bas
• olika körtyper
form
• repris, vers och refräng
• da capo, da capo al fine, coda
Förslag till lyssnande i åk 1 – 2
•
integreras i den övriga undervisningen, ex. Vivaldi: De fyra årstiderna
Förslag till lyssnande i åk 3 – 4
•
•
Sergej Prokofjev
Peter och vargen
nordisk musik
Jean Sibelius: Finlandia
Hugo Alfvén: Uti vår hage
Och jungfrun hon går i ringen
Edvard Grieg: Morgenstemning
I bergakungens sal
Carl Nielsen: Dimman lättar
Jacob Gade: Tango Jalousie
Fredrik Pacius
Erik Bergman
Musik s.2
Stamrepertoar i åk 1 – 2
Stamrepertoar i åk 3 – 4
Vårt land (vers 1-2)*
Skolgossens vintervisa*
Sov du lilla videung*
Hosianna*
Giv mig ej glans*
Den blomstertid nu kommer (vers 1-3)*
Modersmålets sång
Rati riti ralla
Sankta Lucia
Nu tändas tusen juleljus
Måne och sol
Tryggare kan ingen vara
Lova Herren sol och måne
Jag lyfter ögat mot himmelen
De trodde att Jesus var borta
En sommardag i Kangasala
Vinden drar
Vem kan segla
I Jepo er’e mörkt
Plocka vill jag skogsviol
Vallpojken med pipan
Längtan till landet (Vintern ra..)
Hymn ur Finlandia
Österbotten
Blott en dag
Härlig är jorden
Lär mig att bedja av hjärtat
En vänlig grönskas rika dräkt
Av himlens höjd
Stilla natt
De nordiska ländernas nationalsånger
* betyder att man helst bör kunna
sångerna utantill
Innehåll i åk 5 – 9:
Allmänt
•
•
•
•
•
•
•
•
röstanvändning genom enkla tonbildningsövningar, en- och flerstämmig sång
övningar som utvecklar förmågan till samspel
olika kompositörer och deras musik; barock, wienklassicism, romantik/nationalromantik
symfoniorkesterns instrument
folkmusik och instrument från olika världsdelar
filmmusik, musikaler, rockens och popens historia; el-instrument och trummor
ljud och rytmiska och melodiska motiv som stoff för att hitta på egen musik
musikaliska grundbegrepp för musikens olika element
Musik s.3
Grundbegrepp i åk 5 – 6
Grundbegrepp i åk 7 – 9
rytm
• punkterad not, triol, synkop
• legato, staccato
melodi
• f-klav
• höjnings-, sänknings- och
återställningstecken
harmoni
• dur och moll
dynamik
rytm
• olika dansrytmer, t.ex. calypso,
tango, samba
melodi
• fasta förtecken, olika tonarter
• modulation och transponering
harmoni
• dur- och mollackord
• ackordfärgningar
dynamik
• ppp – fff
• elementär ljudlära, dB, Hz,
• hörseln, tinnitus
klangfärg
• pop- och rockinstrument
• pop- och rockgrupper
form
• riff, solo, stick, outro (efterspel)
• fill, break
klangfärg
• symfoniorkestern
• instrument och instrumentgrupper
• kompositörer och musikepoker
form
• tvådelad visform AB
• tredelad visform ABA
Förslag till lyssnande i åk 5 – 6
(ger samtidigt musikhistoria och instrumentkännedom)
• barocken
Vivaldi: De fyra årstiderna
Händel: Halleluja
Bach: Air
Toccata och fuga i d-moll
• wienklassicismen
Haydn: Pukslagssymfonin nr 94
Trumpetkonsert i ess-dur, första
satsen
Mozart: Eine kleine Nachtmusik
Symfoni nr 40 g-moll
Trollflöjten
Beethoven: Ödessymfonin nr 5
Fur Elise
Månskenssonaten
• romantiken/nationalromantiken
Chopin: Minutvalsen
Schubert: Erlkönig
Dvoràk: Symphony from the new
world, andra satsen
Sibelius
Grieg
Förslag till lyssnande i åk 7 – 9
•
•
•
folkmusik och instrument från
olika världsdelar
filmmusik och musikaler
Rodgers & Hammerstein:
Sound of Music
Andersson & Ulvaeus: Chess
Kristina från Duvemåla
Lloyd Webber:
Phantom of the Opera
Jesus Christ Superstar
Schönberg: Les Miserables
rockens och popens historia
t.ex. Bill Haley, Elvis Presley,
Little Richard, Beatles, Rolling
Stones, Creedence Clearwater
Revival, Deep Purple, ABBA,
Michael Jackson, Madonna,
Roxette, Backstreet Boys,
Spice Girls, Britney Spears
Musik s.4
Stamrepertoar i åk 5 – 7
Höstvisa
Täällä pohjantähden alla
Vid en källa
Slumrande toner
Har du visor min vän
En sjöman älskar havets våg
Uti vår hage
Sommarmarsch (Över bygden)
Där björkarna susa
Gud i mina unga dagar
Guds kärlek är som stranden
Se vi gå upp till Jerusalem
För att du inte tog det gudomliga
I denna ljuva sommartid
Bred dina vida vingar
Musik i åk 8 – 9 (valfritt ämne)
•
•
•
•
•
praktiskt musicerande
instrument
körsång
ensemblespel
repertoar som omfattar
olika musikstilar
Läromedelstips!
Lindholm, Sundqvist: Da capo (åk 0-2)
Da capo (åk 3-4)
Da capo (åk 5- )
(Schildts förlag)
Musik s.5
Download