Brobyggare mellan kulturer underlättar integration

advertisement
Jämlikt Västra Göteborg
Nyhetsbrev juni 2017
Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg
Brobyggare mellan
kulturer underlättar
integration>>
Samverkansparter
bidrar med
spetskompetens >>
Invånarnas idéer blir
verklighet i Tynnereds
utomhusmiljö >>
Jämlikt Västra Göteborg
– för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa
Med detta nyhetsbrev vill stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg ge stöd till att vi i
förvaltningen och våra samverkansparter ser en gemensam helhetsbild över hur vi
tillsammans arbetar för ett mer jämlikt Västra Göteborg.
Här kan du läsa Vad är jämlikt Göteborg? >>
www.goteborg.se/vastragoteborg
Brobyggare mellan kulturer underlättar
integration
Hallå där Zamzam Abdi och Laila Kourie, Brobyggare i
Västra Göteborg - vad jobbar ni med?
Såhär berättar Zamzam om sitt arbete som brobyggare:
Jag är anställd av stadsdelsförvaltningen och ska fungera som en bro till det svenska
samhället för somalisktalande i Tynnered. Jag kallar mig ibland för kulturtolk. Jag kan till
exempel följa med på föräldramöten eller stötta föräldrar vid inskolning. Att ge stöd till
somalisktalande föräldrar med barn i förskola och skola är min viktigaste arbetsuppgift.
Jag är själv mamma och jag förstår behovet av information.
Jag träffar många föräldrar på öppna förskolan vid Opaltorget. I den somaliska mammagruppen
ges samhällsinformation, det är mammorna som bestämmer vad det ska handla om, och jag
finns där och kan stötta när det kommer frågor. På öppna förskolan möts också svensktalande
och somalisktalande mammor, som till exempel över en somalisk frukost ”Anjera”. Som
brobyggare kan jag underlätta i mötena och tolka mellan kulturerna. Jag kan också hålla i
kurser för föräldrar om hälsa och föräldraskap. I stadsdelen finns även en arabisk- och
syriansktalande brobyggare, Laila Kourie.
Kontakta oss gärna:
Zamzam Abdi (somaliska)
[email protected]
Laila Kourie (arabiska och syrianska)
[email protected]
Fokusområde 1:
Ge varje barn en
god start i livet
Fokusområde 2:
Ge barn fortsatt
goda förutsättningar genom
skolåren
Fokusområde 6:
Skapa förutsättningar för
inflytande och
delaktighet
Laila Kourie
Zamzam Abdi
Öppna förskolan en mötesplats för småbarnsföräldrar
I Tynnered har öppna förskolan med över 6000 besök varje år blivit till ett nav för
småbarnsföräldrar i Västra Göteborg.
Här kan du se en film som handlar om den somalisktalande föräldragruppen >>
Öppna förskolan i Västra Göteborg på goteborg.se >>
Öppna förskolan vid Opaltorget i Västra Göteborg på Facebook >>
www.goteborg.se/vastragoteborg
Samverkansparter bidrar med
spetskompetens
Västra Göteborg satsar på samverkan med social ekonomi, näringsliv och offentlig sektor för att
hitta de bästa lösningarna på våra samhällsutmaningar.
Här följer några exempel på samverkan i Västra Göteborg:
• Reningsborg Däck och Tvätt är ett socialt företag vars syfte är att skapa arbete och
framtidstro för ungdomar i Västra Frölunda. Här kan man tvätta sitt fordon och samtidigt
bidra till att skapa möjligheter för dessa ungdomar, läs mer om Reningsborg Däck och tvätt
på dackochtvatt.se >>
• Caritas har en mötesplats för alla på Grevegårdsvägen 76. Vår verksamhet bygger på
engagemang för medmänniskan och volontära insatser, arbetsträning, språk- och
samhällsinformation, läs mer om Caritas på angered.org >>
• Passalen är en ideell allmännyttig förening som verkar för allas rätt till ett meningsfullt och
aktivt liv. Passalens fokusgrupp är barn och unga med funktionsvariation, läs mer om
Passalen på passalen.se >>
• KFUM Göteborg är en ideell förening som arbetar med att skapa mötesplatser för ungas
delaktighet, inflytande och meningsfull fritid. KFUM arrangerar bland annat sommarläger i
Bergkristallsparken. Läs mer om KFUM Göteborg på kfumgoteborg.se >>
Läs mer om Bergkristallsparken och actionsytan på goteborg.se/bergkristallsparken >>
Fokusområde 3:
Skapa
förutsättningar
för arbete
Fokusområde 6:
Skapa förutsättningar för
inflytande och
delaktighet
Bergkristallsparken
Reningsborg Däck och Tvätt
Social ekonomi
Social ekonomi är ett samlingsbegrepp för ”organiserade verksamheter som primärt har
samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående
från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom
den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta
drivkraft”. Definitionen är hämtad från regeringens utredning från 1999 ”Social ekonomi – en
tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt” och bygger på den terminologi som tillämpas
inom Europeiska Unionen.
www.goteborg.se/vastragoteborg
Invånarnas idéer blir verklighet i
Tynnereds utomhusmiljö
I Tidningen Väster i oktober 2015 kunde vi bland annat läsa om att Tynnereds ungdomar hade
fått nog! De var trötta på politiker och tjänstepersoner i Västra Göteborg. De kände att de var
förbisedda och ignorerade, det var dags för ytterligare ett försök. De startade projektet ”otrygg
i sydväst” vilket var ett trygghetsprojekt som syftade till att få igenom att lysa upp mörka
områden i Tynnered.
Det som har hänt är att ungdomar tillsammans med personal på Tyrolens fritidsgård och
personalen på Rädda barnen har genomfört dialoger med invånare i Tynnered. Detta har de
gjort för att samla in material för vilka platser de vill göra något med. Ett arbete som har pågått
från 2015 och nu börjar det hända saker.
Stadsdelsförvaltningen i Västra Göteborg håller ihop ett arbete för trygghetsskapande åtgärder
i Tynnered under 2017. Vi som samarbetar är:
•
Statens konstråd och fritidsgården Tyrolen som arbetar med projektet Konst Händer för
en konstnärlig utsmyckning av entrén till Tyrolen, Tyrolens innergård och gångvägar till och
från fritidsgården.
•
Trygg Vacker Stad som representeras av Park- och naturförvaltningen och Trafikkontoret
som jobbar med belysning, röjning och konstnärlig utsmyckning längs gångvägar samt
trafiklösningar i området.
•
Lokalförvaltningen arbetar med upprustning av belysning runt Ängåsskolan och vid den
nya fotbollsplanen samt vid gångväg till Tynneredsskolan och Kulturskolan.
•
Polisens medborgarlöfte och Brottförebyggande rådet (BRÅ) verkar för upprustning av
belysning från Briljantgatans hållplats. I Vårt Göteborg kan du läsa mer om
vad medborgarlöftet innebär >>
•
Samtidigt håller flera fastighetsägare på att rusta upp utomhusmiljön på sina områden.
Fokusområde 4:
Skapa
hälsofrämjande
och hållbara
livsmiljöer
Fokusområde 6:
Skapa förutsättningar för
inflytande och
delaktighet
Färgmarkeringarna visar var i området åtgärderna sker.
www.goteborg.se/vastragoteborg
Vad är jämlikt Göteborg?
Göteborg ska vara en jämlik stad som bidrar till ett gott liv för alla. Alla vinner på en mer jämlik
stad. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott samhälle.
Staden satsar långsiktigt och uthålligt på att minska skillnader i livsvillkor och hälsa. Det gör vi
i tät samverkan med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, vi gör detta tillsammans helt
enkelt.
Hur minskar vi skillnaderna?
För att minska skillnaderna arbetar vi med utvalda fokusområden inom Göteborgs Stad och i
vår stadsdel Västra Göteborg:
1. Ge varje barn en god start i livet
2. Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren
3. Skapa förutsättningar för arbete
4. Skapa hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer
5. Skapa övergripande och strukturella förutsättningar
6. I Västra Göteborg arbetar vi också med ett sjätte fokusområde som
handlar om att skapa förutsättningar för invånarnas inflytande och
delaktighet.
Läs mer om hela stadens arbete på goteborg.se/jamlikt >>
Bakgrund och underlag till arbetet med ett jämlikt Göteborg går att läsa i rapporten Skillnader
i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014. Läs vidare här för att förstå rapporten och den statistik
som presenteras >>
www.goteborg.se/vastragoteborg
Download