Tjänsteutlåtande

advertisement
A
B
C
D
E
Tjänsteutlåtande
Konsumentförvaltningen
Sid 1 (4) 2006–06-09
Dnr 021-006-06
Handläggare: Lotta Hansson
Tfn: 08 508 43 075
Förslag om att Stockholms stad ska bli en Fairtrade City
Förslag till beslut
Konsumentnämnden uppdrar åt konsumentförvaltningen
- att organisera en styrgrupp för arbetet för Fairtrade City
- att utse en representant från konsumentförvaltningen som ska ingå
i styrgruppen
- att tillfråga stadsledningskontoret om att utse en representant till
styrgruppen
Mechthild Kleinschmidt
K o n s u m e n t f ö r v a l t i n g e n ,10 5 3 5 S t o c k h o l m , B e s ö k s a d r e s s : H a n t ve r k a r g a t a n 2 B
T f n : 0 8 - 5 0 8 2 9 0 0 0 , F a x : 0 8 - 5 0 8 4 3 07 9 , O r g N r : 212 0 0 0 - 014 2
P G : 13 8 3 8 94 -1, BG : 5 6 94 -4 2 91, E - po s t : k on su m e n t @ st a d sh u s e t . st oc k h o l m. s e
ABCDE
2/4)
Dnr 021-006-06
stf. förvaltningschef
Sammanfattning
I budgeten för 2006 fick konsumentnämnden i uppdrag att arbeta för att
Stockholms stad ska bli diplomerad som en så kallad Fairtrade City.
Fairtrade City är en diplomering för kommuner/städer som vill ta beslut
om att arbeta för en etiskt hållbar konsumtion. Att vara en Fairtrade City
innebär att de offentliga och privata sektorerna tar ett gemensamt ansvar
för att öka etiskt hållbar konsumtion. Stadens ambition ska då vara att
arbeta för att öka kännedomen, utbudet och konsumtionen av etiskt
hållbart producerade varor och tjänster i kommunen. Etiskt hållbar
konsumtion innebär bland annat förenings- och organisationsfrihet, förbud
mot barnarbete, förbud mot tvångsarbete och förbud mot diskriminering.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom konsumentförvaltningen.
Bakgrund
I årets budget fick konsumentnämnden i uppdrag att arbeta för att
Stockholms stad ska bli diplomerad som en så kallad Fairtrade City.
Fairtrade City är en diplomering för kommuner/städer som vill ta beslut
om att arbeta för en etiskt hållbar konsumtion.
Etiskt hållbar konsumtion innebär att produkter är framställda där hänsyn
tagits till International labour Office (1), ILOs, åtta kärnkonventioner
under produktionen vilket stärker Förenta Nationernas, FNs, deklaration
om de mänskliga rättigheterna. International labour Office, ILO, är en
partssammansatt internationell organisation som består av
arbetsgivarorganisationer, regeringar och fackföreningar i organisationens
medlemsländer.
ILOs kärnkonventioner är:
- förbud mot barnarbete
- förbud mot tvångsarbete
- förbud mot diskriminering
- förenings- och organisationsfrihet.
I Sverige är det Försvarets materielverk som kommit längst i sitt arbete
med etisk upphandling. FMV är en av de absolut största statliga
upphandlarna i Sverige. De skriver 3 - 4000 kontrakt per år för mellan 17
och 18 miljarder kronor. FMV ställer idag krav på att alla ILOs
kärnkonventioner ska respekteras i produktionen av arbetskläder. FMV
ABCDE
3/4)
Dnr 021-006-06
förbehåller sig också rätten att bryta kontrakt om det framkommer att så
inte skett.
Konceptet Fairtrade City kommer ursprungligen från Storbritannien, där
160 städer idag är diplomerade. Det utvecklades av en lokalgrupp inom
välgörenhetsorganisationen Oxfam år 2000. Idag är det Fair Trade
Foundation som bedriver ett nationellt kampanjarbete, stött av flera av de
stora utvecklingsorganisationerna i Storbritannien.
Konceptet Fairtrade city sprids nu av nationella Fair Trade organisationer
över hela Europa. Diplomeringen finns redan i Finland och lanseras i
Norge under våren. I Sverige lanserades Fairtrade City av föreningen för
Rättvisemärkt den 26 januari i år. Malmö stad diplomerades i maj(datum?)
som Sveriges första Fairtrade City. Utöver Stockholm har flera andra
kommuner i landet, bland annat Lund och Göteborg, uttryckt intresse för
konceptet.
Att vara en Fairtrade City innebär att de offentliga och privata sektorerna
tar ett gemensamt ansvar för att öka etiskt hållbar konsumtion. Stadens
ambition ska då vara att arbeta för att öka kännedomen, utbudet och
konsumtionen av etiskt hållbart producerade varor och tjänster i
kommunen. Diplomeringen görs av Föreningen för Rättvisemärkt.
Föreningen har utarbetat kriterier som gäller för diplomeringen och är
också den organisation som utfärdar diplomet.
Fem kriterier måste uppfyllas för att en stad eller kommun ska bli
diplomerad som en Fairtrade city, politiskt stöd från kommunen,
tillsättande av en lokal styrgrupp där det finns minst en representant från
kommunen, ett minimiutbud av rättvisemärkta produkter i
livsmedelsaffärer, på arbetsplatser, på kaféer, restauranger och hotell, samt
informations- och kampanjarbete.
Förvaltningens förslag
Konsumentförvaltningens uppdrag att arbeta för att Stockholm blir en
Fairtrade City sammanfaller med kommunstyrelsens uppdrag i årets
budget att utarbeta en samlad upphandlingspolicy. I policyn ska olika
sociala och etiska villkor inarbetas. En målsättning för den nya policyn är
att minimera riskerna för att Stockholm i sin upphandling bidrar till brott
mot grundläggande mänskliga rättigheter. Erfarenheter ska också tas till
vara från projektet Cities As Responsible Purchasers in Europe (CARPE)
inom organisationen Eurocities. Eurocities är ett samarbetsorgan för större
städer som bland annat arbetar med hållbar upphandling. Stockholms stad
har genom konsumentförvaltningen och upphandlingsenheten på SLK
deltagit i projektet. Den handbok om sociala krav i upphandlingar som
ABCDE
4/4)
Dnr 021-006-06
togs fram 2005 inom projektet ska tas till vara i den nya
upphandlingspolicyn. Handboken finns att ladda ner på http://www.carpenet.org/
Förvaltningens uppdrag sammanfaller även med det uppdrag
stadsdelsförvaltningarna har fått i årets budget när det gäller Agenda-21
arbetet. Agenda-21 vilar på en miljömässig, en social och en ekonomisk
grund. Hittills har den ekologiska grunden betonats. Alla
stadsdelsnämnder ska integrera Agenda-21 arbetet i sin verksamhet, där en
lokal strategi för en hållbar utveckling med tydliga sociala och
ekonomiska dimensioner vidareutvecklas.
Konsumentförvaltningen har uppdraget att arrangera utbildningar och
aktiviteter om hållbar konsumtion ur ett ekonomiskt, socialt och
ekologiskt perspektiv. Anställda och boende i staden erbjuds kontinuerligt
utbildningar och aktiviteter, ofta i samarbete med stadsdelsförvaltningar,
näringsliv, föreningar och organisationer.
Stockholms kommun har genom sitt pågående arbete med sociala och
etiska krav i upphandlingspolicyn, informations- och utbildningsarbete om
etiskt hållbar konsumtion, tillsammans med ett stort lokalt engagemang
från såväl den ideella sektorn som näringslivet, goda förutsättningar att bli
den andra staden i Sverige som diplomeras som Fairtrade City.
Konsumentförvaltningen gör bedömningen att de politiska beslut som
behövs för att staden ska bli diplomerad som en Fairtrade City är att
organisera en styrgrupp och att utse minst en representant från staden.
Bilagor
Kriterier – Fairtrade City bifogas tjänsteutlåtandet.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards