Donation till Stockholms Handelshögskola

advertisement
Donation till Stockholms Handelshögskola
Rektor
HandelshögskolaniStockholm
Box6501
11383Stockholm
StockholmsKöpmansklubb(SKK)villbidragatillHandelshögskolansiStockholm(HHS)
verksamhetochharbeslutatattekonomisktstödjaskolansutbildningsprogramMasterof
ScienceinBusinessandManagement(MBM)med500.000kronorperårunderen
femårsperiodmedstart2017.Donationsbeloppetstotalastorlekär2.5miljonerkronor.
EttpartnerskapmedStockholmsKöpmansklubbgerMBMprogrammetdet”avgörande
extra”somgerdeförutsättningarsombehövsförkunnautvecklaprogrammettillettavde
verkligtledandeinomsittområdeiEuropa.DensvenskaföretagstraditionenochStockholm,
såsomhållbarhets-,innovations-ochkreativitetsnavharvaritgrundbultarnärMBM
programmetutformades.Underutbildningeninhämtasdjupakunskaperpåvetenskaplig
grundinomblandannatledarskap,marknadsföringsamtredovisningsomledertillattde
nyutexamineradekanverkainomområdenassocieradetillaffärskreativitetoch
affärsutveckling.Studenternafokuserarsärskiltpåsamtidaaffärsfenomensåsominnovation,
entreprenörskap,changemanagement,kreativproblemlösning,digitalmarknadsföring,
varumärkesbyggandeochprojektledning.Detövergripandemåletmedprogrammetäratt
formaframtidatalangersomharförutsättningarattverkaochfattabeslutidenhögstovissa,
turbulentaochkomplexavärldsommöterdem.
DetansesviktigtförstudenternaattexponerasmotStockholmseko-systemochdess
affärsliv,samtattstödjasavnutidensaffärstalangerförattutvecklasinfullapotential.
MedlemmarnaiSKKharencentralrollmedsinagedignaaffärserfarenheterochutgören
samladkunskaps-ochinspirationskällaåtHHSstudenter.Genomattbyggauppennära
relationmellanSKK:smedlemmarochHHS:sMBMstudentervialöpandeinteraktionoch
utbyteavolikaslagäravsiktenattbreddastudenternaserfarenheterochkontaktnätpåett
avgörandesätt.SKK:smedlemmaråsinsidaexponerastillentalangfullgruppavambitiösa
ochvetgirigaungapersoner,dvsdenbreda”braingainbase”somstudenternautgör.
HHSochSKKdelarmottotattdetfysiskamötetäravgörandeförbyggandeavnätverk,för
lärandeochförattkunnapåverkadenomvärldsomviverkari.
DonationenskallanvändasförattberikaMBMprogrammetgenomenradaktivitetervilka
årligenbeslutasavHHSisamrådmedSKK.AnsvarighosHHSärProgramDirectorMBM.
AnsvarigahosSKKärordförandesamtklubbenssekreterare.DetåliggerHHSattårligen
tillställaSKKenrapportöverhurdonationenutnyttjats,dennaåterrapporteringkanske
muntligenvidenutavSKK:ssammankomsteromsåärönskvärt.Exempelpåtänkbara
aktiviteterbifogasdettadonationsbrev,sebilaga1.
DonationssummanutbetalasmedheladetårligabeloppettillettbankkontotillhörandeHHS
efterattskriftligrekvisitionmottagitsavSKK.
Stockholm,november2016
ChristerVillard
LarsStrannegård
Ordförande Rektor
StockholmsKöpmansklubb
HandelshögskolaniStockholm
Bilaga1
Exempelpåaktivitetersomdonationenkanmöjliggöra:
•
Utformandeochinförandeavettmultidisciplinärtspårinomprogrammet,
vilketärsponsratav,samtbärSKK:snamn.Ändamåletmeddettaspåräratt
bidratillstudenternaspersonligautvecklinggenominhämtandeav
färdigheterinomteam-building,ideation,visualization,pitching,kritiskt
tänkande,retorikochpresentationsteknik.Dettaskerviasådantsom
gästföreläsningar,workshopsochföretagsbesök.
•
Utformandeochgenomförandeavpraktiktjänster,studiebesökoch
studieresor,fältundersökningarsamt”livecases”hosföretagknutnatill
SKK:smedlemmar.
•
UtökadestrategiskamarknadsföringsinsatserförattattraheraverkligatopptalangertillMBMprogrammet.
•
Inköpavutrustningochteknologisomliggeriframkant.
•
Instiftandeavtalangtävling(sombärSKK:snamn)föraffärsidéergenererade
avMBMstudenter.
•
Digitaliseringavprograminnehållet.
•
FörstärkningavHHSexisterandementorsprogramdärSKK:smedlemmar
erbjudsmöjlighetattingå.
Download