Använder du kadmiumfärger?

advertisement
Använder du
kadmiumfärger?
Vet du om att dina konstnärsfärger kan innehålla kadmium?
Kadmium används som pigment i gula, röda och orange
färger. Kadmiumpigment finns
i olje-, akvarell– och akrylfärger. Kadmium är en giftig
metall. Det tas upp av växter
och kan sedan ansamlas i djur
och människor genom maten
vi äter. Avloppsreningsverket
i Borås arbetar aktivt med att
minska mängden kadmium
som kommer till reningsverket
eftersom det i slutändan hamnar i slammet. Det näringsrika
avloppsslammet är ett bra
jordförbättringsmedel och
används därför som gödsel i
lantbruket. Om kadmiumhalterna i slammet blir för höga
kan det inte användas. Du som
konstnär eller användare av
konstnärsfärg kan hjälpa oss
att minska mängden kadmium
i avloppsvattnet.
Det bästa
för miljön
är att välja
kadmiumfria färger
Konstnärsfärger som kadmiumrött, kadmiumgult och
kadmiumorange finns som
kadmiumfria alternativ. Titta
efter färger med beteckningarna HUE, SUB eller IMIT
efter kulörnamnet, dessa
färger innehåller ett syntetiskt pigment. Kulörnamnet
är detsamma som för färger
med kadmium för att indikera likheten mellan färgerna.
Om du ändå vill använda kadmiumfärger gör så här:
Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem.
l Torka ur penslarna så långt det är möjligt. Skölj dem i en burk med lösningsmedel eller vatten. Torka sedan av dem igen, innan du rengör dem under rinnande vatten.
l Alla färgrester, inklusive torkpapper/trasor, färgprov och kasserade konstverk samt lösningsmedel och vatten som använts för att skölja penslar är farligt avfall och
ska lämnas för särskilt omhändertagande. Märk det du lämnar in med ”Kadmiumhaltigt avfall”.
l
För information om särskilt omhändertagande se nästa sida.
För dig som är privatperson
För kommersiell verksamhet
Du kan kostnadsfritt lämna farligt
avfall till närmaste återvinningscentral. Kontakta Borås Energi och
Miljö för information om närmaste
återvinningscentral på hemsidan
www.borasenergimiljo.se eller ring
020-97 13 00.
Konstskolor, studieförbund, konstnärshus och andra kommersiella
verksamheter kontaktar Göran
Glans, Borås Energi och Miljö på
telefonnummer 033-35 59 90, för
information om omhändertagande
av kadmiumavfall.
Tack för att du hjälper oss att värna om miljön!
Download