Miljögifter - anderhag.net

advertisement
Miljögifter
• Både primära och sekundära effekter
• Synergism, antagonism
• Stor skillnad i hur individer reagerar på ett
miljögift
• Alla organismers tillblivelse, tillväxt och
fortlevnad bygger på ett näst intill
oöverskådligt nätverk av kemiska
reaktioner
Exempel på miljögifter
•
•
•
•
Dioxiner
PCB
DDT
Kvicksilver, kadmium, bly
Samtliga påverkar cellens kemiska
reaktioner i varierande grad och har därför
olika effekter på organismen
Tungmetaller
• Kadmium:
växtupptag, påverkar
njurarna
• Bly: Nervsystemet,
bildandet av
blodkroppar
• Kvicksilver:
Nervsystemet
Klorerade kolväten
• DDT: Nobelpriset
1948, insektsmedel,
havsörn
• PCB: Plasttillverkning,
Gråsälar
• Dioxiner: Uppkommer
oavsiktligt, extremt
giftiga, cancer,
immunförsvar
Bioackumulation
Biomagnifikation
Artbestånd
Människans kartläggning
av miljögifternas verkan
Individer
Vävnader, organ
Celler
Sekundära effekter
av störningar på
molekylär nivå
Molekyler
Primär inverkan av främmande ämne
Vill du veta mer? Gå in på Naturhistoriska riksmuseets avdelning för
miljögiftsforskning:
http://www.nrm.se/milj.html.se
Download