blomstra - Höganäs kommun

advertisement
Ditt avloppsvatten kan
få miljön att
Mer information...
...om hur du kan hjälpa oss att få ett renare vatten hittar du
på www.hoganas.se/avlopp.
blomstra
DU KAN
GÖRA
SKILLNAD
Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen
263 82 Höganäs • 042-33 75 50 • [email protected]
w w w .h o g a n a s . s e
Du kan göra skillnad
Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp, också det vatten som
vi använder oss av dagligen. Vi använder vatten bland annat
till att tvätta, diska, och spola. Efter att vattnet har passerat
avloppet och reningsverket rinner det ut i havet. Slammet som
bildas vid reningsprocessen kan användas till jord och gödsel.
Reningsverket är byggt för att förhindra övergödning och syrebrist i åar
och havet. Det renar vattnet från kväve, fosfor och organiskt material. Det
finns dock många andra miljöskadliga ämnen som kan skada reningsverket, komma ut i havet och försämra kvaliteten på slammet. Därför är det
bäst att dessa ämnen inte hamnar i avloppet alls.
CRETIFIERING
Sedan december 2010 är Höganäs kommuns avloppsreningsverks slam REVAQ-certifierat. Certifieringen innebär bl a
att mängden kadmium, metaller och oönskade kemikalier ska minska i
avloppsslammet. Som en del i detta arbete ska Höganäs kommuns VAavdelning bedriva ett aktivt uppströmsarbete.
UPPSTRÖMSARBETE
Uppströmsarbete innebär att stoppa miljögifterna redan vid källan.
Miljögifter från hushåll och anslutna industrier ska inte komma in
i avloppssystemet. Exempel på uppströmsarbete är skärpta lagar,
ändrade konsumtionsvanor, ökad användning av miljömärkta produkter i hushåll och industri samt att farliga kemikalier byts ut mot
mindre farliga kemikalier.
DU GÖR SKILLNADEN
Vill du att det du konsumerar inte ska skada livet i havet? Vill du att
den näring som finns i slammet ska kunna vara en del av kretsloppet? Då är det viktigt att tänka på vad som hamnar i avloppet. Du
kan göra skillnad, även små utsläpp spelar roll! På nästa sida hittar
du enkla tips vad du som konsument och VA-abonnent kan göra.
6
även
små
utsläp
spelar p
roll!
Enkla tips
på vad d
u kan gö
ra för at
t hjälpa
till
farliga äm
nen
Lacknafta, mål
arfärg, nagellack
och
aceton är exem
pel på produkte
r som
innehåller starka
kemikalier. Vark
en
starka kemikalie
r eller olja bör ha
mna
i avloppet! Får
du något sådant
över
lämna det för åt
ervinning.
Överblivna
mediciner
Lämna överbliv
na mediciner til
l apoteket. Fiskar oc
h andra organi
smer i
havet behöver
dem inte, de ka
n däremot skadas av
dem om läkem
edlen
spolas ner i toal
etten.
Dosera tvä
ttmedlet rä
tt
Läs på tvättmed
elsförpackningen
hur
mycket tvättmed
el du ska använd
a. I
Höganäs är de
t kommunala
vattnet
mjukt/medelhå
rt. Kom ihåg
att för
mycket tvättm
edel inte gör
tvätten
renare, däremot
kan tvättmedle
t sitta
kvar i tyget och
ge hudallergier.
Välj miljöm
ärkt
Titta efter milj
ömärkning när
du köper tvätt-, diskoch andra rengör
ingsmedel som till slu
t hamnar i avlo
ppet.
Rengöringsmed
el som inte är
miljömärkta kan inne
hålla farliga kem
ikalier
som tar mycket
lång tid för natu
ren att
bryta ner. De tv
å vanligaste milj
ömärkena är Svanen
och Bra miljöval
.
skräp i papp
erskorgen
Giftiga ämnen
som finns i blan
d annat cigarettfim
par hör inte he
mma i
avloppet. Det fin
ns också många
saker
som kan fastna
och orsaka stop
p i ledningar eller reni
ngsverket om de
spolas ner i toalette
n. T.ex. tops, bi
ndor,
tamponger och
kondomer. En
bra idé
är att ha en papp
erskorg i badrum
met
för att slänga al
lt som inte är ki
ss, bajs
eller toapapper.
Kadmium i fä
rger
Kadmium är
ett miljöfarligt
ämne,
som bland anna
t förekommer
i gula
och röda kons
tnärsfärger på
tub.
Kadmium tas i
naturen upp av
växter
och förs sedan
vidare till växt
ätande
djur och vidare
till människor.
Är du
konstnär, färgha
ndlare, konstlära
re eller kommer du
på något annat
sätt i
kontakt med ko
nstnärsfärger? V
älj i
så fall kadmiu
mfria konstnär
sfärger.
På kadmiumfria
färger står det ”h
ue”,
”sub” eller ”imit”
på tuben efter ku
lörnamnet.
Download