Rutiner för vänortsarbetet i Höganäs kommun

advertisement
RUTINER FÖR VÄNORTSARBETET I HÖGANÄS KOMMUN
Kommunledningskontoret har förtydligat samt tagit fram nya rutiner för vänortsarbetet i Höganäs
kommun. De nya rutinerna ska tydliggöra syftet med vänortsarbetet samt underlätta fördelningen
av medel för vänortsutbyte.
Höganäs kommun har vänortsutbyte med kommuner i samtliga nordiska länder samt i Tyskland
och Ungern. Vänorterna är Herlev i Danmark, Nesodden i Norge, Lieto i Finland, Seltjarnarnes på
Island, Wittstock i Tyskland och Dombóvar i Ungern.
I maj 2010 undertecknade Höganäs kommun en ny överenskommelse om samarbetet med de fyra
nordiska vänorterna. I överenskommelsen står att vänortsarbetet mellan de fem kommunerna ska
syfta till ökad kunskap och utveckling för kommunerna och en viktig grundpelare i samarbetet är
ungdomsutbytet.
Möten på politisk nivå ska äga rum var fjärde år. Möten mellan tjänstemän i de olika kommunerna
ska ske årligen. I samarbetet mellan tjänstemännen ingår att initiera förslag på gemensamma
utvecklingsprojekt samt aktivt pröva möjligheter till EU-finansiering för tänkbara gemensamma
projekt.
Kommunerna ska främst samarbeta/ha erfarenhetsutbyte inom områdena äldrevård, utbildning,
infrastruktur och kultur.
Förtydligande av samt nya rutiner för vänortsarbetet i Höganäs kommun
1. I första hand är vänortsarbetet ett tjänstemannautbyte. Ledorden för tjänstemannautbytet ska
vara kunskapsutbyte och utveckling. Utbyte ska även ske på föreningsnivå. Ledorden för
föreningsutbytet ska vara förståelse och samhörighet. Följande kriterier ska uppfyllas för att få
medel till utbyte:
- Det ska finnas ett tydligt syfte och mål med utbytet
- Utbytet ska vara relevant för den aktuella förvaltningens/föreningens verksamhet
- Utbytet ska leda till utveckling och förbättring av den aktuella förvaltningens/föreningens
verksamhet
- Den aktivitet/det projekt man genomför under utbytet ska vara rimligt och anpassat efter de
ekonomiska och personella resurser som finns att tillgå
- Tjänstemannautbyte ska rapporteras till förvaltningschef senast en månad efter hemkomst.
Förvaltningschefen rapporterar i sin tur till koncernledningen och kommunstyrelsen.
Föreningsutbyten rapporteras till respektive förvaltningschef som i sin tur rapporterar vidare till
koncernledning och kommunstyrelse.
2. För en enklare och tydligare kommunikation , såväl med vänortskommunerna som internt,
föreslås en samordnare för vänortsarbetet. Kontaktpersoner för de fyra samarbetsområdena
stryks därmed. Det är samordnaren som driver vänortsfrågan i kommunen, som ansvarar för
att utbytet bedrivs enligt överenskommelsen samt är den person som kontakten med
vänortskommunerna sker genom.
3. Sista datum för ansökan till vänortsmedel nästkommande år bestäms till den 1 november.
4. Ansökan om medel till vänortsutbyte skickas till/tas emot av ärendesamordnaren på
kommunen.
5. Beslut om fördelning av vänortsmedel fattas av kommunstyrelsens näringslivsutskott.
HÖGANÄS KOMMUN
FÖRVALTNING
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
Download