checklista som utredningshjälp

advertisement
2014-10-14
CHECKLISTA SOM UTREDNINGSHJÄLP
– FÖR ORO VID SVÅRA KOGNITIVA STÖRNINGAR
Ibland leder oro och ångest till rastlöshet och/eller annan motorisk oro. Någon
enstaka gång efterfrågas skyddsmedel för att förhindra skada. En noggrann analys
behöver då göras. Tvångsmedel är inte tillåtet.
HUR MÅR PERSONEN BÄTTRE?
Kan man utöka antalet situationer som personen mår bra i? Kan man skapa fler bra
situationer för personen?
HAR PERSONEN BALANS MELLAN STIMULANS OCH VILA?
Är aktiviteten anpassad för personen? Är aktiviteterna spridda på lämpliga tider över
dagen? Är personen överstimulerad? Understimulerad?
NÄR ÄR PERSONEN OROLIG (VID VILKA SITUATIONER) KARTLÄGG ORON!
Till exempel genom skattningsschema av oro, sömn etc. eller registrera i BPSDregistret. Visar personen en rädsla för något särskilt? Kan man hjälpa till att ta bort
anledningen till rädslan?
VARFÖR ÄR PERSONEN OROLIG?
Vad står önskan att röra sig för? Flykt från ångest? Längtan till frisk luft? Kartlägg
behov av rörelse/motion! Har personen fått för lite möjlighet att röra sig?
HAR MILJÖANALYS GJORTS?
Är sittplatsen trevlig? Färger och mönster? Är det lagom varmt/kallt? Kan buller
och oljud undvikas, TV, diskmaskin m.m.
HAR SOCIAL ANALYS GJORTS?
Vill ha sällskap? Trivs inte i sällskapet? Bordsplacering? Finns till exempel andra
personer som påverkar oro vid vissa tillfällen? (positivt och negativt) osv.
HAR SMÄRTANALYS GJORTS?
Har orörlighetssmärta beaktats? Värk i knä av för mycket eller långvarigt sittande
eller liggande? Värk i rygg eller annan värk på grund av för mycket eller långvarigt
sittande eller liggande?
Stelhet? Trötthet?
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
1 (2)
2 (2)
HAR RISKANALYSER OCH BEDÖMNINGAR GJORT ENLIGT SENIOR ALERT?
Nutrition, trycksår, fall, munhälsa, inkontinens?
HAR NUTRITIONSANALYS GJORTS?
Hur lång är nattfastan? Tröst? Hunger?
HAR ANALYS AV TOALETTVANOR GJORTS?
Behöver gå på toaletten? Får hjälp att komma upp till toaletten även kvälls- och
nattetid? Förstoppning?
HAR AKTIVITETSANALYS GJORTS?
Meningsfull sysselsättning? Får tillräcklig uppmärksamhet? Har tråkigt? Får
stimulans? Är dygnsrytmen bra? Markeras dag/natt?
HAR SITTANALYS OCH VILOANALYS GJORTS?
Får personen tillräckligt vila/vakenhet? Är madrassen lagom hård/mjuk? För
långvarigt sittande? För långvarigt liggande/sovande? Vad är rimligt? Obekvämt
sittande? Når ner till golvet? Tryck på sittbensknölar eller svanskota? Tryck i
knäveck? För djupt sittdjup? Bra lutning i rygg? Tillräckligt varierande sitt- och
liggställning?
HAR MEDICINSK ANALYS GJORTS?
Urinvägsinfektion, cancersjukdom, andra sjukdomstillstånd? Hallucinationer,
vanföreställningar? Fungerar hörsel/syn? Tand och svalgproblematik?
HAR LÄKEMEDELSGENOMGÅNG GJORTS?
Finns mediciner som påverkar? Trötthet, trängningar, kognition, rastlöshet (t ex
kortison), nedsatt vakenhet, hunger/törst.
BEHÖVER PERSONEN ANNAT STÖD FÖR ATT KUNNA FÖRSTÅ?
Sitt sammanhang, eller kunna hantera sin situation?
VILKEN ÄR BÄSTA ÅTGÄRD UTIFRÅN SVAREN PÅ OVANSTÄLLDA FRÅGOR?
Har hela teamet samverkat i frågan? Har kontakt tagits med kontaktpersonen,
omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare ansvarig
sjuksköterska, enhetschef och MAS eller annan relevant yrkeskategori?
HÖGANÄS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
263 82 Höganäs  042-33 71 00  [email protected]
WWW.HOGANAS.SE
Download