23. Morups tånge - Falkenbergs kommun

23. Morups tånge
Naturvärde: ZBFLK
Klass: 1
Ekokarta-löpnr: 5138-01
Areal: 220,5
Socken: Morup
Omfattning
Morups tånge omfattar reservatet med samma namn. Det ligger ca 5 km norr om Falkenberg.
Nuvarande status
Naturreservat.
Natura 2000 (pSCI och SPA).
Ramsar-område Träslövsläge-Agerör
Morups tånge ingår i riksintresse för naturvård Träslövsläge-Agerör NN11.
Bedömning
Morups tånge ingår i kusträckan Träslövsläge-Agerör som utgör en av västkustens viktigaste rastoch häckningslokaler för alla typer av vadare. Här finns även i övrigt stora biologiska värden.
Fortsatt betning med nötkreatur är en förutsättning för att bevara områdets rika växt- och djurliv.
Morups tånge domineras av betade
havsstrandängar och öppna utmarker.
Området omges i öster av flack åkermark och
åt norr och söder av bebyggelse.
Artrik vegetation
Närmast fyren i norr är området småkuperat
och små flygsanddyner har bildats. Den torra
heden domineras av borsttåtel och backsippa.
Strandängarna är något fuktigare. Här trivs
hävdgynnade arter i växtsamhällen som är
både art- och individrika. Växter som trivs i
den välbetade grässvålen är bland annat
kustarun, trift, smultronklöver, strandmalört,
revigt saltgräs, gulkämpar, saltnarv, salttåg,
strandkrypa och den fridlysta martornen. Som
enda förekomst i kommunen växer här
marrisp.
De långa grunda vikarna vid bland annat
Korshamn i söder och Brevik strax norr om
fyren är ypperliga för vadare. Här återfinns
alla grupper av vadare som förekommer i
Sverige.
På våren, under perioden mars-maj, är
sjöfågelsträcket imponerande. På grund av att
sjöfåglar ogärna flyger över större
landområden sker sträcket huvudsakligen i
sydlig riktning. Stora mängder ejder, smålom
och sjöorre passerar. Enstaka praktejder och
islommar ses även. Tärnor och labbar följer
även denna sträckriktning.
På våren-sommaren häckar bl a rödbena,
större strandpipare, strandskata, ejder,
gravand och tärnor.
Rikt fågelliv
Morups tånge är den mest kända fågellokalen
i Falkenbergs kommun. Området förklarades
som fågelskyddsområde i slutet av 1940-talet.
På grund av det rika fågellivet togs Morups
tånge upp som Ramsarområde 1975.
Under hösten rastar många arter av arktiska
vadare längs kusten. Inte sällan ses över 20
arter vadare vid ett besök i Korshamnsviken
under juli-augusti. Vid hårda vindar från
västsidan drivs ”havsfåglar” in mot kustlinjen
och blir synliga från land. Även denna
passage sker vanligtvis söderut.
Variationen mellan sanka gräsmarker,
flygsandområden, moränmark och
klapperstensfält gynnar flera olika fåglar.
Av rastande fåglar vintertid kan även nämnas
långväga gäster som alkekung, vitvingad trut
och vittrut.
Glommen och Morups tånge är utmärkta
observationsplatser för att få se förbipasserande tretåiga måsar, havssulor och
stormfåglar. Med lite tur även liror, storlabb,
lunnefågel och stormsvalor.
Ca 280 arter är noterade i området. Många
rariteter har besökt området, exempelvis
brednäbbad simsnäppa, tuvsnäppa,
tereksnäppa, gulnäbbad lira, amerikansk- och
sibirisk tundrapipare, silkeshäger, ägretthäger,
tjockfot, prärielöpare vitvingad tärna,
fjälluggla, korttålärka och svartpannad
törnskata.
Referenser
Bergsjö. A., 1997. Värdebeskrivning av kustområdet i
Halland –ett regionalt planeringsunderlag för områden
av riksintresse enligt 3 kap NRL. Länsstyrelsen
meddelande 1997:4.
Falkenbergs Ornitologiska Förening. 2000: Hemsida.
http://www.f-o-f.nu.
Flodin, L-Å. 1991. Häckande vadare, måsar och tärnor
på strandängar inom Varbergs och norra Falkenbergs
kommuner. Länsstyrelsens meddelande 1991:10.
Hernborg, K, Skånes,H. och Lindfeldt, K. 1989. Ängsoch hagmarker i Falkenbergs kommun. Länsstyrelsens
meddelande 1989:11
Länsstyrelsen 1977. Natur i Hallands län, inventering
och handlingsprogram för allmän naturvård.
Länsstyrelsen 2002. Natura 2000 Regeringsgodkända
områden i Hallands län. Länsstyrelsens meddelande
2002:1.
Naturvårdsverket 1996. Nationell bevarandeplan för
odlingslandskapet, ej publicerad.
Åhlund, M. 1996. Kustfågelfaunan i norra och
mellersta Halland: beståndsändringar och
skyddssynpunkter. Rapport Zoologiska institutionen,
Göteborgs universitet.
Erlandsson. J., 2000: Områden av riksintresse för
Naturvård i Hallands län. Länsstyrelsens meddelande
2001:20
Falkenbergs kommun. 1991. Bygd att vårda. Program
för kulturmiljövård.
Strandskator på Morups Tånge
Foto: Martin Broberg
Foto Leif Klinteroth