rapport - Länsstyrelserna

advertisement
RAPPORT
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d.
Midolprodukter på Råå, Helsingborgs kommun
Koncept 2
2010-02-12
Upprättad av: Maria Fransson och Anna Nilsson
Granskad och godkänd av: Thomas Terne
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
RAPPORT
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid
f.d. Midolprodukter på Råå, Helsingborgs
kommun
Koncept 2
Kund
Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöavdelningen
Karin Persson
205 15 Malmö
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Konsult
WSP Environmental
Box 574
20125 Malmö
Besök: Jungmansgatan 10
Tel: +46 40 35 42 00
Fax: +46 40 35 43 99
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
Kontaktpersoner
Thomas Terne, WSP, 042-444 40 57
Maria Fransson, WSP, 040-35 43 45
2 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
Innehåll
KUND ...............................................................................................................................2
KONSULT........................................................................................................................2
KONTAKTPERSONER ..................................................................................................2
INNEHÅLL ......................................................................................................................3
BILAGOR.........................................................................................................................4
1
UPPDRAG OCH BAKGRUND...............................................................................5
2
UNDERSÖKNINGENS SYFTE ..............................................................................5
3
UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING................................................................6
4
OMRÅDESBESKRIVNING....................................................................................6
4.1
4.2
5
VERKSAMHETSBESKRIVNING..........................................................................7
5.1
5.2
5.3
6
STEG
6.3
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
RIKTVÄRDEN I JORD..........................................................................................11
TILLÄMPADE RIKTVÄRDEN I JORD .....................................................................11
RIKT- OCH JÄMFÖRVÄRDEN I GRUNDVATTEN .....................................................12
RESULTAT............................................................................................................12
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
PROVTAGNINGSFÖRFARANDE ..............................................................................9
OMFATTNING AV FÄLTANALYSER OCH LABORATORIEANALYSER I ETT INLEDANDE
10
KOMPLETTERANDE LABORATORIEANALYSER I ETT ANDRA STEG .........................10
GENERELLA JÄMFÖR- OCH RIKTVÄRDEN..................................................11
7.1
7.2
7.3
8
TIDIGARE VERKSAMHETER ..................................................................................7
NUVARANDE OCH PLANERADE VERKSAMHETER ...................................................9
DAG- OCH SPILLVATTENFÖRHÅLLANDEN .............................................................9
GENOMFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN.....................................................9
6.1
6.2
7
ALLMÄNNA GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ..........................................................7
RECIPIENTER OCH SKYDDSVÄRDEN .....................................................................7
DETALJERADE GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN ....................................................12
FÄLTANALYSER OCH FÄLTOBSERVATIONER .......................................................12
LABORATORIEANALYSER AV JORD ....................................................................13
LABORATORIEANALYSER AV GRUNDVATTEN .....................................................15
SAMMANFATTNING FÖRORENINGSSITUATION ....................................................15
KARAKTÄRISERING AV PÅTRÄFFADE FÖRORENINGAR .........................................16
FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING .....................................................................18
10
SLUTSATSER ...................................................................................................19
11
REKOMMENDATIONER................................................................................20
12
REFERENSER ..................................................................................................21
3 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
Bilagor
Bilaga 1.1
Provtagningsplan med klassning av föroreningssituation
Flygfoto från 1951
Flygfoto från 1968
Flygfoto från 1976
Flygfoto från 2007
Fältprotokoll med resultat av fältmätningar
Analysresultat Jord - Organiska ämnen
Analysresultat Jord – Metaller
Analysresultat Grundvatten – Organiska ämnen
Analysresultat Grundvatten - Metaller
Laboratorierapport: Jord
Laboratorierapport: Grundvatten
Bilaga 1.2
Bilaga 1.3
Bilaga 1.4
Bilaga 1.5
Bilaga 1.6
Bilaga 2
Bilaga 3.1
Bilaga 3.2
Bilaga 3.3
Bilaga 3.4
Bilaga 4.1
Bilaga 4.2
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Provtagningsplan
4 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
1
Status: Slutversion
Uppdrag och bakgrund
WSP Environmental har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Stenen 10 på Råå, Helsingborgs stad.
På den aktuella fastigheten Stenen 10 på Råå i Helsingborgs stad har företaget Midolprodukter AB mellan början av 1950-talet och ca 1968 bedrivit verksamhet med
tillverkning av bekämpningsmedel, främst växtskyddsmedel. Uppgifterna om vilka
bekämpningsmedel som hanterats är något osäkra, men det var främst insekticider,
bland annat DDT, paration, malation och kvicksilver. Ett medel vid namn Midoldekan, med den verksamma beståndsdelen dinocap, har sannolikt tillverkats här. I
samband med att uppdraget påbörjades erhölls en lista från Länsstyrelsen över de
kemikalier som fanns kvar på fastigheten när verksamhetsutövaren dog och verksamheten lades ned. Delar av de kvarvarande kemikalierna såldes och de resterande
mängderna omhändertogs och lämnades till SAKAB för destruktion.
När verksamheten lagts ner skall en sanering ha gjorts genom att jord schaktades
bort från den gamla fabriksdelen och runt om huset. Uppgifterna kring saneringen
och dess omfattning är dock osäkra och det saknas dokumentation över hur mycket
som schaktats bort. En betongplatta ska senare ha gjutets i den del som tidigare varit
fabrik och utrymmet kom att införlivas i bostaden som ligger jämte.
Fastigheten Stenen 10 används idag som bostad. På gårdsplanen finns det en grävd
brunn, ca 5-7 m djup, som är i bruk. Längs med fastighetens västra gräns rinner Lussebäcken helt nära och det sluttar kraftigt ner mot bäcken vilket gör att tillgängligheten vid provtagning är begränsad.
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Spridningsförutsättningarna har i tidigare utförda inventeringar bedömts som stora
då jordarten i området är sand/ isälvsmaterial. De skyddsvärden som finns är att fastigheten används som bostad och grundvattnet används som dricksvatten.
Riskklassning enligt MIFO fas 1 gjordes av Länsstyrelsen 2003 och då tilldelades
objektet riskklass 1 (bilaga 4). Efter inventeringen tog SGI vattenprover i dricksvattenbrunnen på uppdrag av Länsstyrelsen. Man analyserade då olja, BTEX, klorerade
lösningsmedel, metaller, kvävepesticider, organiska fosforpesticider och dinocap.
2 Undersökningens syfte
Syftet med undersökningen är att översiktligt kartlägga och bedöma:
vilka föroreningar som förekommer på fastigheten och i vilka halter
var inom fastigheten som föroreningarna förekommer
spridningsförutsättningar
risker att föroreningarna medför skada på människors hälsa och miljön
behovet av kompletterande undersökningar
5 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
3 Undersökningens omfattning
Arbetet har genomförts i följande steg:
Inledande platsbesök och startmöte med Länsstyrelsen
Upprättande av provtagningsplan i GIS utifrån ritningar och historiska flygfoton
Genomgång av lista med kemikalier som fanns kvar vid verksamhetens avslutande samt jämförelse med föreslagen analysomfattning för att få med så
många av de använda kemikalierna som möjligt
Fältarbeten med dokumentation av jordlager samt provtagning av jord och
grundvatten
Inmätning av borrpunkter och mätning av grundvattennivåer
Fält- och laboratorieanalyser
Kompletterande laboratorieanalyser
Rapportering inklusive förenklad riskbedömning.
4 Områdesbeskrivning
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Fastigheten Stenen 10 är belägen på Råå strax söder om Helsingborg, se figur 1.
Hela fastigheten omfattar drygt 2 200 m2 och används för bostadsändamål. Undersökningsområdet har begränsats till den södra delen av fastigheten, där tidigare
verksamhet med bekämpningsmedelstillverkning har bedrivits.
Figur 1. Stenen 10, Råå, Helsingborgs stad. Fastigheten är markerat med blått i figuren
(källa: Länskartor).
6 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
Fastigheten ligger i ett äldre bostadsområde och gränsar till bostadsfastigheter i norr,
väster och söder. I öster gränsar fastigheten till en fastighet för barnomsorg. I sydöst
ligger ett mindre grönområde.
4.1
Allmänna geologiska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består de övre jordarterna inom fastigheten av isälvsgrus
respektive sand. Fastigheten är belägen intill Lussebäcken som passerar längs fastighetens västra gräns. Enligt SGU:s brunnsarkiv finns det inga registrerade brunnar
på fastigheten. På gården finns det dock en grävd brunn som används för dricksvattenuttag.
Spridningsförutsättningarna har i tidigare utförda inventeringar bedömts som stora,
då jordarten i området är sand/ isälvsmaterial.
4.2
Recipienter och skyddsvärden
Närmaste recipient är Lussebäcken som rinner intill fastigheten och mynnar i Råån
ca 450 m söderut och därefter i Öresund ytterligare ca 1 km nedströms. Råån och
dess strand är ett naturreservat.
De skyddsvärden som finns är att fastigheten används som bostad och grundvattnet
används som dricksvatten som tas ut i den grävda brunnen på gården.
5 Verksamhetsbeskrivning
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
5.1
Tidigare verksamheter
Enligt uppgifter från en släkting till den f.d. verksamhetsutövaren fanns en bilverkstad på fastigheten innan Midol-produkter startade sin verksamhet på fastigheten i
början av 1950-talet. Bilverkstaden fanns i den del av byggnaden som senare blev
tillverkningslokalen för Midol-produkter, se figur 2. Bilverkstaden brann ned och
därefter startade Midol-produkter sin verksamhet på fastigheten.
Före bilverkstaden användes lokalen för tyngdlyftning av tyngdlyftningsföreningen
”Greppet”.
Midol-produkter drevs till en början av Åke Gyllander och Gunnar Frick, men drevs
senare helt av Åke Gyllander. Verksamheten bestod i tillverkning av bekämpningsmedel, främst växtskyddsmedel. Tillverkningsprocessen bestod i att olika pulver
blandades med vatten och xylol i öppna kar eller i en homogenisator. I lokalen fanns
två kar som var ca 2 m i diameter och en homogenisator som var ca 1,5 x 1 m stor.
Det flytande bekämpningsmedlet tappades på glasflaskor av olika storlek. Enligt
uppgifter från släktingen rengjordes karen och homogenisatorn med varmt vatten
som sedan hälldes ut i avloppet. I tillverkningslokalen skall det ha varit gjutet golv
och det fanns minst en avloppsbrunn.
Enligt historiska flygfoton samt uppgifter från släktingen förvarades bl.a. xylol i
195-litersfat vid kortändan av den tidigare träladan. Från dessa fat pumpades xylol
7 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
upp i hinkar som sedan bars över gården in i produktionslokalen. Inne i den f.d. träladan förvarades kemikalier i säckar eller tunnor.
Tillverkning av bekämpningsmedel skedde främst efter beställning och de färdiga
produkterna hämtades direkt av kunderna. Lagring av färdiga produkter skedde således inte i någon större utsträckning på fastigheten.
Enligt äldre uppgifter som Länsstyrelsen fått fram skall en sanering ha gjorts när
Midol-produkters verksamhet lades ner. I samband med denna sanering schaktades
jord bort i den gamla tillverkningslokalen och runt om huset. Det saknas dock dokumentation över hur mycket som schaktats bort. Enligt släktingen skedde schaktning endast inne i byggnaden och den gamla betongen togs bort och en ny platta
göts.
A
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
F
B
D
C
E
Figur 2. Flygfoto över Stenen 10 från 1968. Aktiviteter som bedrivits på olika platser inom
fastigheten är markerade med bokstäver som beskrivs nedan i tabell 1.
8 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
Tabell 1. Sammanställning av aktiviteter på olika platser inom fastigheten.
Anläggningsdel
Produkt/Aktivitet
Läge
Fd fabriksdel
Tillverkning och tillblandning
av bekämpningsmedel
A
Lager under tak
Ej framkommit vad som lagrades här
B
Eventuellt lagring av tomkärl
i ”trähäckar”
Eventuellt lagring av tomkärl i
”trähäckar”
C
Trälada
Förvaring av kemikalier i säckar
eller tunnor
D
Söder om fd trälada
Lagring av tomfat
E
Öster om trälada
Förvaring av bl.a xylol i 195
litersfat samt tappning.
F
5.2
Nuvarande och planerade verksamheter
Fastigheten används som permanentbostad. En ny carport har uppförts ungefär där
den gamla träladan tidigare låg. På baksidan av carporten, i söder, finns ett trädäck.
En betongplatta ansluter till carporten i väster. Övriga ytor av fastigheten är gräsbevuxna eller belagda med singel. Brunnen för dricksvattenuttag är belägen på gårdsplanen nordost om bostadshuset.
5.3
Dag- och spillvattenförhållanden
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Fastigheten är ansluten till det kommunala spillvattennätet som går strax väster om
fastigheten. Det finns en uppsamlingsbrunn på fastigheten men det finns inga uppgifter om var denna brunn är kopplad till spillvattennätet.
6 Genomförande av undersökningen
6.1
Provtagningsförfarande
WSP har utfört provtagning av jord och grundvatten efter en provtagningsplan, daterad 2009-11-04, som presenterats och godkänts av Länsstyrelsen.
Undersökningen har utförts som en riktad provtagning och provpunkterna har främst
placerats på platser där förvaring och hantering av kemikalier sannolikt har skett.
Provtagning har varken kunnat ske där bostadshus och carport ligger eller under den
betongplatta som finns på fastigheten.
Fältarbetet utfördes den 9 november med skruvborrning och provtagning av jord i 8
provpunkter samt installation av 4 grundvattenrör ( 63 mm, 1-2 m filter).
Jordprover togs ut som samlingsprov från normalt varje halvmeter jord. Vid förändringar i jordart, färg, lukt eller dylikt anpassades provtagningen. Provtagning av jord
skedde ner till maximalt ca 3-4 m djup.
9 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
Alla grundvattenrören omsattes innan provtagning. Grundvattenprovtagning genomfördes den 16 november.
Samtliga provpunkter mättes in mot befintliga byggnader och föremål och grundvattenrören avvägdes i förhållande till en godtyckligt vald fixpunkt (+10,00, rör
WSP0901 överkant ).
6.2
Omfattning av fältanalyser och laboratorieanalyser i ett
inledande steg
Alla jordproverna analyserades med avseende på lättflyktiga kolväten med PIDinstrument (Photo Ionization Detector).
Utifrån fältanalyser och fältobservationer valdes prover ut för laboratorieanalys.
Totalt analyserades 4 jordprover för fraktionerade alifater, aromater, BTEX (bensin,
toluen, etylbensen och xylener) samt PAH (polycykliska aromatiska kolväten). Vidare analyserades 4 jordprover med screeningpaketet TerrAttesT som omfattar 220
olika parametrar. Bland huvudgrupper av ämnen ingår i analysen metaller, aromatiska föreningar, fenoler, PAH, flyktiga halogenerade kolväten, klorerade bensener,
klorerade fenoler, PCB, kloraniliner, klornitrobensener, övriga klorerade kolväten,
klorerade pesticider, fosforpesticider, nitrogena pesticider/triasiner, övriga pesticider, övriga organiska föroreningsämnen, ftalater, mineralolja (TPH).
Totalt togs 3 grundvattenprover och ett vattenprov i brunnen på gården. Dessa 4
prover analyserades för fraktionerade alifater, aromater, BTEX och PAH samt med
TerrAttesT. Två av grundvattenproverna analyserades också med avseende på etylentiourea (ETU) som är en nedbrytningsprodukt av tiram. Tiram är den verksamma
beståndsdelen i TMT som var ett av ämnena som fanns med på listan över ämnen
som fanns kvar när verksamheten upphörde.
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
ALcontrol anlitades för laboratorieanalyser av organiska parametrar och Eurofins
anlitades för screeninganalyser med paketet TerrAttesT samt analys av ETU.
6.3 Kompletterande laboratorieanalyser i ett andra steg
För få ett bättre underlag avseende föroreningssituationens omfattning och utbredning i djupled utfördes kompletterande laboratorieanalyser i efter hand. Prover som
tagits vid provtagningstillfället i november 2009 hade sparats i kylskåp och skickades in för laboratorieanalys efter önskemål från Länsstyrelsen.
Ytterligare 6 jordprover analyserades med TerrAttesT och 2 jordprover analyserades
för fraktionerade alifater, aromater, BTEX och PAH. Analys av PAH utfördes således två gånger på proverna WSP09_03 (0,1-0,5) och WSP09_07 (0-0,4) av olika
laboratorier.
Precis som vid de första laboratorieanalyserna anlitades ALcontrol för laboratorieanalyser av organiska parametrar och Eurofins anlitades för TerrAttesT.
Proverna för ETU-analyser blev liggande i flera veckor pga. laboratoriets problem
med analysutrustningen.
10 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
7 Generella jämför- och riktvärden
7.1 Riktvärden i jord
Resultaten från laboratorieanalyserna jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV, 2009).
Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning:
Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder,
daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De exponerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en
livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten
skyddas.
Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av
markanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kan t.ex. användas för kontor,
industrier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade
grupperna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma
tid samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosystem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas.
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Följande exponeringsvägar beaktas vid de olika markanvändningsalternativen:
Exponeringsväg
Människor
Intag av jord (oralt)
Hudkontakt
Inandning av damm
Inandning av ångor
Intag av grundvatten
Intag av växter
Miljö
Effekter inom området
Effekter i ytvattenrecipient
KM
MKM
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.2 Tillämpade riktvärden i jord
Då fastigheten används för bostadsändamål bedöms Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig mark (KM) vara tillämpbara och dessa har därför använts för
jämförelse av analysresultat. För bekämpningsmedel finns inga framtagna riktvärden enligt Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (NV Rapport 5976). I
stället har holländska target- och intervention values använts för jämförelse. De holländska riktvärdena utgår från ett målsättningsvärde, Target value, som är ett slags
riktvärde för god status på marken baserat på bakgrundshalter. Intervention value är
en indikativ nivå för kraftigt förorenad jord då utredning och åtgärd bör genomföras.
I tabeller med analysresultat redovisas också Avfall Sveriges haltgräns för farligt
avfall.
11 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
7.3
Status: Slutversion
Rikt- och jämförvärden i grundvatten
Halter av organiska ämnen i grundvatten har jämförts med förslag på riktvärden för
ämnen i grundvatten vid bensinstationer (Kemakta AR 2005-31). Bedömningsgrunder för miljökvalitet i grundvatten samt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten har också använts för jämförelse. För de ämnen där svenska rikt- och jämförvärden saknas har holländska target- och intervention values använts för jämförelse.
De holländska riktvärdena utgår från ett målsättningsvärde, Target value, som är ett
slags riktvärde för god status på grundvattnet baserat på bakgrundshalter. Intervention value är en indikativ nivå för ett kraftigt förorenat grundvatten då utredning och
åtgärd bör genomföras.
8 Resultat
Resultaten av fältobservationer och fältanalyser redovisas i Bilaga 2. Samtliga analysrapporter redovisas i Bilaga 4.1 till 4.2. Provpunkternas lägen framgår av ritning
i Bilaga 1.1 och föroreningssituation i plan redovisas i Bilaga 1.2 . Historiska flygfoton från 1951, 1968, 1976 respektive 2007 finns i Bilaga 1.3-1.6.
8.1
Detaljerade geologiska förhållanden
Vid fältundersökningen noterades förekomst av fyllnadsmassor i alla 8 provpunkterna. Fyllningen består främst av sand, grus och mull med inslag av glas, aska,
murbruk, metallbitar och betong. Fyllningens mäktighet varierar mellan provpunkterna från 0,1 m till knappt 2 m. Vanligen är fyllningen ca 1 m.
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Under fyllningen från ca 1 m djup förekommer naturliga jordarter främst såsom grusig sand. Denna innehåller lera och silt i varierande grad och ofta förekommer inslag
av sten i lagerföljden. Avlagringens vattengenomsläpplighet under grundvattenytan
bedöms vara god till mycket god.
Grundvattennivån påvisades ca 2,5-2,7 m u my. Värt att notera är att grundvattnet
vid mättillfället låg på djupare nivå (ca 0,8 m) än Lussebäckens botten. Vattendraget
hade under fältarbetsperioden ganska hög vattenföring pga. riklig nederbörd. Vattendjupet i bäcken var drygt en halvmeter. Vattnet var mycket grumligt.
Baserat på grundvattenmätningar i de fyra observationsrören och i brunnen bedömdes grundvattnets strömningsriktning mot sydost, dvs. längs med den grunda bäckdalens utsträckning. Grundvattennivån i brunnen stod på en nivå 6 cm över den nivå
som uppmättes i rör WSP 09-01. Detta kan synas märkligt då brunnen regelbundet
används i bostadens hushåll. Tillströmningen mot brunnen är således god och uttagen verkar inte i nämnvärd grad påverka grundvattennivåer en bit nedströms.
8.2 Fältanalyser och fältobservationer
Resultaten av fältanalyser och fältobservationer redovisas i Bilaga 2. Vid fältarbetena noterades ingen lukt i någon av provpunkterna. Fältmätning av lättflyktiga
kolväten med PID-instrumentet gav inga indikationer på förhöjda halter. Alla halterna låg under eller i nivå med instrumentets detektionsgräns.
12 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
8.3
8.3.1
Status: Slutversion
Laboratorieanalyser av jord
Organiska ämnen
I ett första steg analyserades 8 jordprover med avseende på organiska ämnen. Kompletterande analyser utfördes därefter på ytterligare 6 jordprover. En sammanställning över analysresultaten presenteras i Bilaga 3.1. Laboratorierapporterna redovisas i Bilaga 4.1.
Alifater (C16-C35) påträffades i punkten WSP09_08 i en halt som precis tangerar
riktvärdet för KM. Punkten är belägen i sydvästra delen av fastigheten, strax intill
Lussebäcken.
PAH-halter över riktvärdet för KM förekommer i 8 av de totalt 14 analyserade prover. I fyra av dessa prover överstigs även riktvärdet för MKM för PAH-H och i tre
av proverna för PAH-M.
I provpunkten WSP09_01 förekom PAH-halter (PAH-M och PAH-H) i halter över
MKM i ett ytligt prov (0,15-0,4). I provet från nivån under (0,4-0,9) var halterna
betydligt lägre och endast halterna av PAH-H översteg KM.
I provpunkten WSP09_02 påvisades ytligt (0-0,4) PAH-M över KM samt PAH-H
över MKM. I prov från djup därunder (0,4-1) låg halterna av PAH-M och PAH-H
över KM men under MKM och i prov från ytterligare större djup (1-1,5) låg samtliga PAH-halter under KM.
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Även i provpunkt WSP09_06 där höga PAH-halter (över riktvärden för MKM och
farligt avfall, FA) påvisats i det ytliga jordlagret ses en betydande minskning med
djupet. I provnivån under (0,5-1) överstegs riktvärdet för KM för PAH-H.
För proverna där PAH analyserats med både med TerrAttest och med vanlig analys
noteras en skillnad i uppmätta halter. Detta beror på att fyllnadsmassorna är heterogena och att provet delats, vilket innebär att de båda analyserna inte utförts på samma jordvolym. Vid utvärderingen har den högsta uppmätta halten använts för att
inte riskera att underskatta föroreningssituationen.
TerrAttest på provet WSP09_03 (0,1-0,5) visade förekomst av PAH-H över riktvärdet för KM. Analys av jordprov från samma punkt och nivå hos Alcontrol visade
inte på några föroreningshalter över aktuella riktvärden. I provet WSP09_07 (0-0,4)
var halter detekterade med TerrAttest över MKM medan analys med Alcontrol visade halter över KM men under MKM.
Hexaklorbensen över riktvärdet för KM påträffades i punkten WSP09_04.
PCB i halter över riktvärdet för KM i totalt 5 prover. Halter över MKM påträffades i
punkterna WSP09_05 och WSP09_02 på nivåerna 0-0,5 respektive 0-0,4 m u my.
Summa DDT/DDE/DDD påträffades i halter över holländska Target Value i 10 av
proverna, varav halterna i 5 av proverna även översteg Intervention Value.
Driner (summa av bekämpningsmedlen aldrin, dieldrin och endrin) påträffades i en
halt över Target Value i WSP09_02 (0-0,4) och WSP09_03 (0,1-0,5).
13 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
Summa HCH-föreningar (hexaklorcyklohexan), där bl.a. lindan ingår, påträffades i
halter över holländska Target Value i 9 prover och över Intervention Value i 6 av
dessa..
Summa klordaner påträffades i halter över Target Value i 5 prover i punkterna
WSP09_01 (0,15-0,4), WSP09_02 (0-0,4 och 0,4-1), WSP09_06 (0,2-0,5) och
WSP09_07 (0-0,4).
Dibensofuran detekterades i halter över analysmetodens detektionsgräns i 6 prover.
Det finns varken några svenska riktvärde eller holländska target- eller Intervention
values för dibensofuraner.
För vissa andra analyserade ämnen i TerrAttest-paketet saknas också jämförelser
med riktvärden. Det gäller bl.a. totalhalten petroleumkolväten (TPH). Analysen omfattar såväl opolära som polära kolväten, vilket hypotetiskt kan innebära att detekterade halter av TPH-olja i provtagningspunkterna också skulle kunna vara humusämnen eller kanske fettsyror av antropogent ursprung eller andra ämnen som alifatiska
och aromatiska alkoholer. I fem av de ytligt (0-0,5 m) tagna jordproverna överstiger
TPH (C10-C40)-halten 100 mg/kg TS och i ett prov (WSP09-06) överskrids halten
1000 mg/kg TS. En väsentlig del av den uppmätta halten TPH kan möjligen vara
mineralolja av antropogent ursprung, men det går inte att uttala sig säkert. Jordprov
tagna i andra ytliga provpunkter visar att tunga opolära alifater påträffas, men att
halterna är låga och ligger väl under riktvärdet för KM.
8.3.2
Metaller
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Totalt har 10 jordprover analyserats med avseende på metaller. En sammanställning
över analysresultaten presenteras i Bilaga 3.2. Laboratorierapporterna redovisas i
Bilaga 4.1.
Metaller över riktvärdena för KM påträffades i 7 prover och i två av dessa prover
(WSP09_01 och WSP09_02) förekom metallhalter även över MKM. Halter av metallerna bly, kadmium, koppar och zink förekom över riktvärdena för KM i flera av
de analyserade proverna.
I provpunkt WSP09_01 (0,15-0,4) påvisades halter av barium, bly, koppar och zink
över MKM. Halter av arsenik, antimon, kadmium, krom och vanadin över riktvärdena för KM. Uppmätt kopparhalt översteg haltgränsen för farligt avfall.
I provpunkten WSP09_02 kan noteras att förekomsten av metallhalter avtar med
djupet. I prover från fyllningen påvisades metallhalter över riktvärdena för KM,
medan i provet på nivån under fyllningen (1-1,5) låg alla analyserade metallhalter
under riktvärdena för KM.
För beryllium finns inga svenska riktvärden. Halter över de holländska target values
påvisades i två prover, WSP09_01 (0,15-0,4) samt WSP09_03 (0,1-0,5). Selenhalter
detekterades också i ett av proverna, WSP09_02 (1-1,5) i halter över holländska
Target Value, men betydligt under Intervention Value.
14 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
8.4
8.4.1
Status: Slutversion
Laboratorieanalyser av grundvatten
Organiska ämnen
Totalt har 5 grundvattenprover analyserats med avseende på organiska ämnen. Fyra
prover analyserades med TerrAttesT och fyra prover analyserades för alifater, aromater, BTEX och PAH. En sammanställning över analysresultaten presenteras i Bilaga 3.3. Laboratorierapporterna redovisas i Bilaga 4.2.
Inga föroreningar påvisades i halter över aktuella rikt- och jämförvärden i grundvattnet. Spår av lättare alifater (C5-C12) påvisades i två punkter (WSP09_01 samt
WSP09_03), dock i halter långt under tillämpliga rikt- och jämförvärden. Spår av
trikloreten påvisades i provpunkt WSP09_01, men i halt betydligt under Livsmedelsverkets gränsvärde för otjänligt dricksvatten.
Halterna av etylentiourea (ETU) låg under detektionsgränsen i båda de analyserade
grundvattenproverna. ETU är en nedbrytningsprodukt av tiram som är den verksamma beståndsdelen i TMT som var ett av ämnena som fanns med på listan över
ämnen som fanns kvar när verksamheten upphörde. Analysresultaten av ETUanalyserna indikerar ingen förekomst av tiram.
Alla övriga parametrar låg under respektive analysmetods detektionsgräns eller detekterades ämnet ej vid screeningsanalys.
8.4.2
Metaller
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Totalt har 4 grundvattenprover analyserats med avseende på metaller med
screeninganalys. En sammanställning över analysresultaten presenteras i Bilaga 3.4.
Laboratorierapporterna redovisas i Bilaga 4.2.
I ett grundvattenprov påträffades en halt av zink som överstiger den effektrelaterade
tillståndsklassen mycket låg, men som väl understiger den effektrelaterade klassen
låg.
I övrigt påträffades inga föroreningar över gällande riktvärden eller gränsvärden i
grundvattnet.
8.5
Sammanfattning föroreningssituation
Totalt har jordprover från alla 8 provpunkterna analyserats och analysresultaten visar att det förekommer föroreningar av något slag i samtliga av dessa provpunkter. I
5 st provpunkter (WSP09_01, WSP09_02, WSP09_05, WSP09_06 och WSP09_07)
finns föroreningshalter som överstiger MKM och i WSP09_06 även gränsen för farligt avfall i fråga om koppar.
De föroreningar som påvisats är främst metaller såsom bly, kadmium, koppar,
kvicksilver och zink samt PAH, PCB och bekämpningsmedel så som DDT, DDE,
DDD och HCH (däribland lindan). För bekämpningsmedel finns inga svenska riktvärden. Halterna av DDT/DDD/DDE bedöms vara höga i fem prover där de holländska Intervention Value överstigs. I ett av proverna överstiger den uppmätta halten de holländska Intervention Value med mer 55 gånger. Även summan av HCHföreningar överstiger de holländska intervention value i 6 av proverna. Förhöjda
15 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
halter av summa DDT/DDD/DDE samt summa HCH förekommer generellt i samma
prover och då oftast i ytliga jordlager. Detta indikerar spill av bekämpningsmedel
från markytan. Ett generellt samband mellan höga halter av summa
DDT/DDD/DDE och förekomst av PCB (summa 7 st) kan också noteras.
Dibensofuran detekterades i halter över analysmetodens detektionsgräns i 6 prover.
Det finns varken några svenska riktvärde eller holländska target- eller Intervention
values för dibensofuraner. Dibensofuran bildas bl.a. vid förbränning av stenkolstjära
och ingår bl.a. i kreosot. Dibensofuran brukar också räknas till dioxinföreningar.
Dibensofuran räknas dock inte till de 17 dioxinkongener som har hög giftighet.
Föroreningshalter över riktvärdena verkar främst förekomma i ytliga fyllnadsmassor
(ca 0-0,5 m u my). I de fall prover från nivån strax under (0,5-1 m u my) analyserats
har halterna varit betydligt lägre vilket indikerar att föroreningshalterna avtar med
djup i fyllnadsmassorna. I prover på naturligt material under fyllningen påvisades
inga anmärkningsvärda halter. De högsta föroreningshalterna förekommer i punkter
som är belägna intill bostadshuset västra sida samt söder och nordöst om carporten.
I provpunkterna intill bostadshusets södra och nordöstra sida påvisades något lägre
föroreningshalter.
De förhöjda bekämpningsmedelshalterna härrör sannolikt från den historiska verksamheten på platsen. De höga PAH-halterna misstänks kunna ha ett samband med
den brand som ska ha skett på fastigheten. Det kan dock inte uteslutas att fyllnadsmassor med innehåll av PAH och metaller använts för utfyllnad på fastigheten.
I grundvatten och i vattnet i brunnen påvisades inga föroreningar.
8.6
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
8.6.1
Karaktärisering av påträffade föroreningar
Organiska ämnen
Nedan beskrivs de ämnen som påträffats i fler än ett prov i halter över aktuella riktvärden.
PAH
PAH (polycykliska aromatiska kolväten) är en grupp cykliska kolväten som är uppbyggda av två eller flera bensenmolekyler och förekommer i t ex petroleumprodukter, stenkolstjära och kreosot. Denna typ av föreningar är generellt mycket stabila
och exponering för människan i ett förorenat område sker främst genom intag av
förorenad jord, hudkontakt eller vid intag av växter som växer på området. Hälsoeffekten av kronisk exponering för PAH kan vara hudirritation, blodförgiftning, njureller leverskador och cancer.
Bekämpningsmedel (HCH och DDT)
HCH (hexaklorcyklohexan) är en grupp ämnen som förekommer i olika isomerer
(alfa, beta, gamma och delta) tillhör gruppen persistenta klorerade ämnen. Den vanligaste isomeren är gamma-HCH, lindan som har använts som bekämpningsmedel.
Exponering för HCH sker främst genom intag av förorenade livsmedel eller genom
inandning av ångor på arbetsplatser. Exponering för höga halter av HCH kan orsaka
yrsel, huvudvärk, kramper och hormonförändringar och är cancerogent.
16 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
DDT är en klorerad pesticid som är förbjuden sedan 1970-talet. DDD och DDE är
nedbrytningspodukter av DDT. Ämnena är persistenta och därmed långlivade i miljön och ackumuleras i fettvävnad. DDT har påverkan på nervsystemet och hormonliknande effekter, vilket bl.a. påverkar fertiliteten hos djur.
PCB
PCB (polyklorerade bifenyler) räknas till gruppen långlivade organiska föreningar
och består av klorerade aromatiska ringar. PCB användes i olja i transformatorer
och kondensatorer samt som mjukgörare i fogar. I Sverige förbjöds användningen
av PCB 1972, men eftersom PCB har lång nedbrytningstid förekommer PCB fortfarande i miljön. Exponering för PCB kan ge upphov till klorakne och har cancerogena effekter.
8.6.2
Metaller
Nedan beskrivs de metaller som uppmätts i mer än ett av de analyserade proverna.
Bly
Bly används främst inom den kemiska industri och användes tidigare som tillsats i
bensin. Exponering för människan i ett förorenat område sker främst genom inandning av damm och intag av jord eller vatten. Bly kan ge skador på det centrala nervsystemet, njurarna samt påverka den manliga reproduktionsförmågan.
Kadmium
Kadmium används vid ytbehandling, framställning av batterier och i färgpigment.
Exponering för människan i ett förorenat område sker främst genom inandning av
damm och intag av jord eller vatten. I högre doser kan kadmium orsaka skador på
lungor och njurar samt påverka matsmältningsapparaten. Det är giftigt för alla former av liv och har stor benägenhet att anrikas i levande organismer.
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Koppar
Koppar förekommer naturligt i berg, jord, sediment och vatten i låga halter. Det är
ett livsviktigt ämne för alla levande organismer inklusive människor i låga doser. I
höga doser är koppar giftigt. Lång tids exponering av koppardamm kan vara irriterande på näsa, mun och ögon och orsaka huvudvärk, yrsel, kväljningar och diarré.
Vatten som innehåller för mycket koppar kan ge kväljningar, kräkningar, magkramper eller diarré. I mycket höga doser kan koppar orsaka skador på lever och njurar.
Koppar är inte särskilt farligt för människor, men kan ge effekter i miljön.
Zink
Zink är ett vanligt förekommande ämne i jordskorpan. Zink är, i små mängder, ett
essentiellt ämne för växter, djur och människor. I mycket höga halter kan zink orsaka blodbrist och skador på bukspottkörteln. Exponering för människan i ett förorenat område sker främst genom inandning av damm, intag av jord eller vatten. Zink
är inte särskilt farligt för människor, men kan ge effekter i miljön.
17 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
9 Förenklad riskbedömning
Flera av de påträffade föroreningarna som PAH, PCB, bekämpningsmedel (DDT,
HCH) samt metallerna bly, kadmium och kvicksilver samt arsenik bedöms ha
mycket hög farlighet (NV 4918), se tabell 2. Farligheten för koppar, krom och vanadin bedöms vara hög medan zinks farlighet bedöms vara måttlig. PAH M, PAH H
samt PCB förekommer i halter mer än 10 gånger högre än riktvärdena (KM) varför
tillståndet bedöms som mycket allvarligt. Påvisade metallhalter är generellt 1-3
gånger riktvärdet för KM och tillståndet klassas därför som måttligt allvarligt. I ett
av de analyserade proverna uppmättes betydligt högre halter, generellt 3-10 gånger
högre än riktvärdet, vilket indikerar allvarligt tillstånd. Koppar förekom dock i halter över 1000 gånger högre än riktvärdet.
Tabell 2. Farlighet för föroreningar påvisades i halter över tillämpade riktvärden.
Låg
-
Måttlig
Zink, alifatiska
kolväten
Hög
Koppar, krom,
vanadin
Mycket hög
Arsenik, bly, kadmium, kvicksilver,
PAH, PCB, bekämpningsmedel, klorbensen
I grundvatten och i brunnsvatten har inga föroreningar påträffats.
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Fyllnadsmassor inom undersökt område bedöms ha relativt stor genomsläpplighet,
men då föroreningar främst har påvisats i ytliga fyllnadsmassor ovanför grundvattenytan och ej i grundvattnet bedöms spridningen under nuvarande förhållanden
vara begränsad. Föroreningarna är troligen bundna till det organiska materialet i
fyllningen. Föroreningshalterna verkar generellt också avta med djupet varför spridningen i djupled också bedöms vara begränsad.
Förutsättningarna för spridning av föroreningar med grundvattnet bedöms generellt
som goda inom fastigheten. Grundvattnet ligger relativt ytligt och spridningshastigheten, när föroreningen väl nått grundvattnet, är hög. Med hänsyn till den goda vattengenomsläppligheten och den förmodat höga omsättningen av vatten i grundvattenmagasinet är det inte sannolikt att höga föroreningshalter påträffas i grundvattnet
inom fastigheten. Recipienten utgörs av Lussebäcken. Utströmningsområdet mot
vattendraget finns normalt inte vid fastigheten utan först en bit nedströms.
Då fastigheten används som bostad permanent och grundvattnet används som
dricksvatten som tas ut i den grävda brunnen på gården är känsligheten mycket stor.
Fastigheten är belägen intill Lussebäcken varför det bedöms finnas ett visst skyddsvärde. Kring bostadshuset finns en trädgård med dels gräsbevuxna och singelbelagda ytor, men också planteringar och rabatter. Risken att människor kan exponeras
för föroreningar i ytligt förorenade fyllnadsmassor bedöms vara stor.
Volymen förorenade massor kan utifrån utförd undersökning inte beräknas med någon god noggrannhet. Uppskattningsvis är volymen massor som överskrider riktvärdet för KM under 500 m3 sett till den undersökta delen av fastigheten, inklusive
den volym som ligger under förråds-/carportsbyggnaden. Det kan inte uteslutas att
18 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
det förekommer förorenad fyllning inom andra delar av fastigheten och på grannfastigheten i söder.
10 Slutsatser
Den genomförda översiktliga miljötekniska markundersökningen inom Stenen 10
har visat följande:
Föroreningshalter över Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM förekommer i jord i flera av provpunkterna. Föroreningar av zink, PAH, PCB
förekommer i halter över riktvärdena för MKM. De föroreningar som påvisats i halter över KM är främst metaller såsom bly, kadmium, koppar,
kvicksilver och zink samt PAH.
I en provtagningspunkt överskreds riktvärdet för farligt avfall i fråga om
kopparhalten. Enligt analysresultatet skulle provet innehålla 0,25 kg koppar
per kg torr jord. Om inte labbet analyserat fel så kan den höga kopparhalten
bero på att provet möjligen innehållit kopparfilspån. Om det sistnämnda är
fallet så ska avvikelsen ska tolkas som en rent lokal företeelse.
Bekämpningsmedel såsom DDT med nedbrytningsprodukter samt HCH har
påvisats i halter över holländska Intervention Values, som innebär mycket
höga halter
Föroreningshalter över riktvärdena förekommer enligt undersökningen i ytliga fyllnadsmassor ner till ca 0,5 m u my. I de fall prover från nivån strax
under (0,5-1 m u my) analyserats har halterna varit betydligt lägre vilket indikerar att föroreningshalterna avtar med djup i fyllnadsmassorna.
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Inga föroreningar över tillämpade riktvärden eller gränsvärden påvisades i
grundvattnet eller i vattnet i brunnen på fastigheten. Föroreningsspridningen
bedöms därmed vara begränsad med de förhållanden som råder idag.
Påvisade föroreningar har generellt hög eller mycket hög farlighet och förekommer ytligt i fyllnadsmassor varför risken att människor exponeras för
föroreningarna är stor.
Det är oklart om urschaktning av jordmassor i någon större omfattning
gjordes i samband med att ett nytt golv anlades i den del fabriken var inhyst.
Undersökningen ger inga indikationer på att jorden sanerats i området kring
byggnaden. Däremot kan urschaktning ha skett på platsen för det nya betonggolvet.
Obeaktat de föroreningar som uppkommit av de verksamheter som bedrivits
på fastigheten kan föroreningar ha tillförts externt genom den fyllning som
lagts inom fastigheten. Problemställningen och våra undersökningar har enbart varit riktade mot platser där förorenande verksamheter enligt uppgifter
bedrivits eller kan ha bedrivits.
19 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
11 Rekommendationer
Då höga föroreningshalter av giftiga ämnen påträffas i ytliga jordlager bedöms risken vara stor att människor och djur kan exponeras för föroreningarna. Vår rekommendation är att dessa massor schaktas ur och ersätts med ren fyllnad samt matjord
där denna är ändamålsenlig. Den förorenade jorden transporteras till en godkänd
behandlingsanläggning.
En schaktsanering bör föregås av fördjupad undersökning med inriktning mot att
avgränsa den del av fyllningen vars halter överskrider riktvärden för KM. Kärnområdet för markföroreningen borde vara väl belagt genom våra undersökningar. Sannolikt ingår även marken för förråds-/carportsbyggnaden i kärnområdet. Kompletterande provtagning av marken under byggnaden bör kunna verifiera påståendet om
att jorden är förorenad här.
En fördjupad markundersökning bör också kunna klarlägga förekomsten av fyllnadsmassor med föroreningsinnehåll som kan härröra från branden. Då rekommenderas att provpunkter placeras längs bostadshusets västra sida.
Den fördjupade markundersökningen bör för avgränsningens skull inkludera grannfastigheten i sydost, då höga föroreningshalter har uppmätts alldeles i gränsen mot
denna.
Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala
tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbörjas. Normalt bifogas kontrollplan, hälso- och säkerhetsplan med anmälan om efterbehandlingsåtgärd.
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Enligt miljöbalken 10 kap 11§ skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett
om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar att denna rapport delges Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad.
Provtagningsstrategi och urval av analyser i den nu genomförda undersökningen
baseras på erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl
kan dock inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats.
20 (21)
Uppdragsnr: 10129118
Översiktlig miljöteknisk markundersökning vid f.d. Midolprodukter på
Råå, Helsingborgs kommun
Daterad: 2010-02-12
Handläggare: Maria Fransson
Status: Slutversion
12 Referenser
Digitala källor:
Eniro, www.eniro.se, acc 2009-12-08
Länskartor, www. lst, acc 2009-12-08
SGU Brunnsarkivet, www.sgu.se, acc 2009-12-08
Muntliga källor:
Släkting till f.d. verksamhetsutövaren - intervju vid platsbesöket 2009-10-21.
Litteratur:
Avfallsförordningen, 2001: Avfallsförordningen SFS 2001:1063.
Directorate-General for Environmental Protection (2000): DBO/1999226863. Circulation on target values and intervention values for soil remediation.
Kemakta, 2006: Riktvärden för ämnen i grundvatten vid bensinstationer. Daterad
2006-04-28. Uppdragsnummer Kemakta AR 2005-31.
Livsmedelsverket, 2001: Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. SLVFS
2001:30.
SGU, Jordartskartan Ser. Ae nr 16 (Helsingborg SV)
Naturvårdsverkets nya generella riktvärden 2008-10-24
L:\3157\Helsingborg\10129118_Stenen 10, Råå\3_Dokument\9_Leverans\Skrivbara
filer\Rapport 100212 MMU_ Stenen 10.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Naturvårdsverket, 1999: Metodik för inventering av förorenade områden. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Rapport 4918.
Naturvårdsverket, 1999: Bedömningsgrunder för miljökvalitet; grundvatten. Rapport 4915.
21 (21)
Download