PROV FYSIK - Jill Rhoads

advertisement
PROV FYSIK – AVSNITT RÖRELSE 7:e NOV, 2014
Rätt svar samt enhet och värdesiffror ger 1 poäng på varje uppgift. Resterande poäng går till lösningen.
LYCKA TILL!
1. En bil kör 72 hm/h och accelererar till hastighet 108 km/h på en halv minut. Vilken sträcka har bilen då
färdats. (3/0/0)
2. En bergsbestigare som med utrustning väger 98 kg befinner sig på en 2260 m höjd över havet. Beräkna hans
lägesenergi. Havsytan är nollnivå.(2/0/0).
3. Rörelseenergin hos en lastbil med hastigheten 70 km/h är 0,66 MJ. Hur stor är lastbilens massa?(3/0/0)
4. Vid en omkörning hade den omkörande bilen vid omkörningens början hastigheten 20 m/s. Bilen accelererade
med den konstanta accelerationen 1,2 m/s2 i 5,0 s.
Vilken hastighet hade bilen efter accelerationen? (3/0/0)
5. Hur många minuter sparar man per mil om man kör med hastigheten 150 km/h i stället för 110 km/h? (3/0/0)
6. a) En flicka drar en kälke över is och använder en konstant kraft på 100N. Vägen är vågrät, och repet bildar
vinkeln 50 grader med vägen. Rita en bilder över krafterna. Hur stort arbete har hon utfört när kälken har
flyttat sig 50 m? (2/0/0)
b) En pojke bakom samma kälke skjuter på samtidigt men en konstant kraft på 90 N snett neråt. Vinkeln
mellan kraften och vägen är lika med 60 grader. Rita en bild till över krafterna. Hur stort arbete utför han på
kälken? (2/0/0)
c) Nu kommer både flickan och pojken upp på land och erfar friktionskraft på 60 N. Hur stort arbeta utförs nu
på kälken totalt? (1/1/0)
(ergo s.113)
7. Diagrammet nedan visar en s-t-graf. I vilken av punkterna a - e är hastigheten störst? Motivera. (2/1/0)
s
e
d
b
c
t
a
8. En bil börjar vid tidpunkten t = 0 att bromsa in framför ett rött ljus.
Ange vilka de två diagram som kan beskriva denna rörelse. Motivera. (2/2/0)
a) s
b) s
t
0
c) s
t
0
d) v
t
0
e) v
t
0
t
0
9. Två bilar A och B kör i samma riktning på en rak landsväg. Vid tidpunkten t = 0 s kör bil B om bil A. Bilarnas
rörelse återges i hastighetsdiagrammet nedan.
Vilken av bilarna har hunnit längst efter tiden 10,0 s och hur långt är försprånget? (1/2/0)
m/s v
A
25
20
A
15
B
10
5
t
2
4
6
8
10
12
s
10. En pendelkula är fast vid ett 0,80 m långt snöre. Först håller vi kulan still så att den befinner sig 0,80 m över
den lägsta punkten. Så släpper vi kulan. Rita en bild över krafterna. Hur hög hastighet får kulan i den lägsta
punkten?(1/3/0)
(Ergo s.123)
11. Sven kör med den konstanta hastigheten 90 km/h. Plötsligt hoppar en älg upp på vägen. Det dröjer 0,50 s tills
Sven börjar bromsa. Eftersom det var halt denna dag bromsar Sven endast med den konstanta retardationen
1,5 m/s2 tills bilen står stilla. Hur lång sträcka har bilen rullat sedan Sven såg älgen? (Både Sven och älgen
klarade sig bra!) (0/3/0)
12. Från kanten av ett stup kastar vi en lite sten snett uppåt, ut mot sjön. Utgångspunkten ligger 35 m över havet,
utgånghastigheten är 15 m/s. Stenen har massan 0,25 kg. Bortse ifrån luftmotståndet. Rita en bild över
situationen och ange lämplig information för situationen och frågorna nedan. (1/1/0)
a) I den högsta punkten har stenen hastigheten 7,5 m/s. Hur högt över havet är stenen då? (1/2/0)
b) Med vilken hastighet träffar stenen vattenytan? (1/2/0)
c) Behöver man massan för att beräkna uppgifterna ovan? Motivera. (1/0/0)
(Ergo 5.23 s. 142)
13. En istapp föll från taket av ett hus. Den sista metern innan istappen föll ned i gatan avverkades på 0,050 s. Hur
högt var huset? Bortse ifrån luftmotståndet. (0/2/2)
14. Karin hoppar pendelhopp från en bro. Pendeln är 30 m lång. Karin har massan 58 kg.
a) Hur står hastighet får Karin när hon befinner sig närmast vattnet, om vi bortse ifrån luftmotståndet?
(1/2/0)
b) I verkligheten är luftmotståndet stort eftersom Karin bara svänger 35 grader till motsatta sidan. Hur
stort arbete utför luftmotståndet från start tills Karin vänder sig första gången? (0/0/3)
(Ergo 5.30)
Download
Study collections