Lathund för dokumentation vid övergång till ny Hälso

advertisement
Lathund för dokumentation vid övergång till ny Hälso- och
sjukvårdsjournal.
OBS! Används endast under perioden 150126-150228
Läkarkontakt: All läkarkontakt dokumenteras här.
Läkemedel: Samtliga läkemedel dokumenteras här oavsett administreringssätt.
På ordination- Beroendeordination läkemedel dokumenteras att ex vid behovsläkemedel är
ordinerat(använd frastext).
Den givna dosen dokumenteras på utförd åtgärd.
Patientens tillstånd före och efter given dos dokumenteras under aktuellt sökord i
AKTIVITET/DELAKTIGHET eller KROPPSFUNKTION/KROPPSSTRUKTUR.
Om vid behovsordinationer eller ordinationer
från den generella ordinationslistan upprepas bör
UTREDANDE ORDINATION/ÅTGÄRD
och ev.HÄLSOPLAN skapas.
EL 150119
Närstående kontakt: Dokumenteras under ord/åtg- Samordn/Admin/Planering
Fall: Öppna AKTIVITET/DELAKTIGHET, öppna därefter Förflyttning, där finns Fall
som ett undersökord. Utredningen av fallet dokumenteras under Utredningkroppsfunktion/kroppsstruktur och fallets konsekvens under aktuellt sökord.
Läkemedelsavvikelse: Dokumentera om konsekvenser skett för patienten ex
läkarkontakt (Läkarkontakt)
information till patienten (BEHANDLANDE ORDINATION Information/Undervisning/Rådgivn).
övriga konsekvenser/åtgärder dokumenteras under aktuellt sökord.
EL 150119
Mätvärden: Samtliga mätvärden dokumenteras här.
In/ut sjukhus och överrapportering: Dokumenteras under Vårdkontakter.
Status: Dokumentation gällande patientens förändrade tillstånd dokumenteras under aktuellt sökord i
AKTIVITET/DELAKTIGHET eller KROPPSFUNKTION/KROPPSSTRUKTUR.
Kom ihåg att aktuell information som dokumenterats före övergången finns i den stängda HSL
journalen. Denna journal går att läsa och skriva ut ifrån.
Öppna genom att dubbelklicka på
Funktionerna att dokumentera, läsa och skriva ut är samma som tidigare.
EL 150119
Download