generella skriftliga direktiv

advertisement
Utfärdat av: xxx, verksamhetschef
1
Uppdaterat: 2017-07-15
ORDINATION ENLIGT GENERELLA DIREKTIV
Klinik, ort
Läggs in i Cosmic för enhet: xxxx
INDIKATION
LÄKEMEDEL
DOSERING
DIARRÉ
Loperamid kaps.
2 mg
1-2 kapslar vid
behov, max 6
kapslar per dygn
FEBER
Panodil tabl.
500mg
1-2 tabletter vid
behov, max 8
tabletter per dygn
FÖRSTOPPNING
Laktulos lösn.
670mg/ml
10-30 ml vid
behov, max 30 ml
per dygn
10 droppar vid
behov, max 20
droppar per dygn
1 suppositorium
vid behov, max 3
gånger per dygn
Cilaxoral droppar
7,5 mg/ml
ILLAMÅENDE
Primperan supp.
20 mg
KÄRLKRAMP
Nitromex
resoriblett
0,25 mg
1-2 resoribletter vid
behov, max 4
resoribletter per
dygn.
LOKALANESTETIKA
Emla kräm
2 g vid behov
Emla plåster
1 plåster vid behov
VÅRDGIVARINSTRUKTION
Får ges under max
1 dygn utan
läkarkontakt.
1:a hand
Får ges under max 1
dygn utan
läkarkontakt.
Får ges under max 1
dygn utan
läkarkontakt.
Får ges under max 1
dygn utan
läkarkontakt.
Får ges under max 1
dygn utan
läkarkontakt.
Placeras under
tungan. Vid känd
angina pectoris.
Får ges under max
1 dygn utan
läkarkontakt.
Ca 2 g används
tillsammans med
ocklusivt förband.
Krämen läggs i ett
tjockt lager.
Ges 1 timma innan
bedövning behövs.
KONTRAINDIKATION
Kontakta läkare vid
feber.
Kontakta läkare vid
ileusmisstanke.
Försiktighet vid
grav leversjukdom
Försiktighet vid
alkoholmissbruk
Ej vid ileustillstånd
Ej vid ileustillstånd
Försiktighet till
patienter som står
på levodopa.
Försiktighet till
epileptiker.
Försiktighet till
patienter med
uttalad hypertoni.
Halvera dosen vid
nedsatt
njurfunktion.
Utfärdat av: xxx, verksamhetschef
2
Uppdaterat: 2017-07-15
LUFTVÄGSOBSTRUKTION
Syrgas
NÄSTÄPPA
Nezeril
endospipetter
0,5mg/ml
ORO OCH
ÅNGEST
Oxascand tabl.
5 mg
SMÄRTA
Panodil tabl.
500 mg
SÖMNSTÖRNING Zopiklon tabl.
5 mg
ÄNDTARMSBESVÄR
Xyloproct salva
Xyloproct supp
1-2 L/min på
grimma vid behov.
Akut eller i väntan
på läkarundersökning.
Ges ej till patienter
med KOL utan
läkarordination.
1 dospipett/
Används högst
näsborre vid behov, 10 dagar i följd
max 3 dospipett/
näsborre per dygn
1-2 tabletter vid
Får ges under max
behov, max 2
1 dygn utan
tabletter per dygn
läkarkontakt.
1-2 tabletter vid
1:a hand
behov, max 8
Får ges under max
tabletter per dygn
1 dygn utan
läkarkontakt.
1 tablett vid behov, Till natten.
max
Får ges under max
1 tablett per dygn
1 dygn utan
läkarkontakt.
Appliceras i ett tunt Får ges under max
lager.
1 dygn utan
läkarkontakt.
1 stolpiller vid
behov, max 5
stolpiller per dygn
Får ges under max
1 dygn utan
läkarkontakt.
Försiktighet vid
sömnapné
Försiktighet vid
grav leversjukdom
Försiktighet vid
alkoholmissbruk
Försiktighet vid
behandling med
antiarytmika klass
III (amiodaron)
Försiktighet vid
behandling med
antiarytmika klass
III (amiodaron)
Fastställt av:
……………………………………………………………. ………………………………………………...
Namnförtydligande/titel
Datum/ort
Originaldokument sparas på kliniken, kopia skickas till Cecilia Gustafsson, Folkhälsa och sjukvård, Landstingets kansli Jönköping
Download