Nyckelord Sökord Ämnesord Wikipedia

advertisement
Dystopia
I litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast
totalitärt framtida samhälle. (Nationalencyklopedin)
An imaginary place where people live dehumanized
and often fearful lives. (Encyclopedia Britannica)



Read a novel.
Find dystopian
themes within
that novel.
Work with these themes in
the library after an
introduction about how to
use sources etc.
Läsecirkel samt PM
Inspiration via
film och
diskussion
Bokpresentation.
Börja läsa
dystopiboken
Sök vetenskapligt
Hitta 2 vetenskapliga artiklar
Funderar på frågeställningar
Får hjälp av andra elever
via Pair share protocol.
Fundera på
ämnesomr
åden?
Inquiry
journal
promts
Sök valfritt
Introduktion i informationssökning
Relax, read, reflect.
Samla ämnesord
med hjälp av Inqury log
/
FRÅGESTÄLLNIN
G






Medicinsk forskning
Miljöförstöring
Makt och övervakning/Big brother ser dig
Tekniken har gått för långt
Kroppsideal
Kombinationer

Hur kan
övervakning ske i
dagens samhälle
och hur kan det bli i
framtiden?
Vilka faror finns med
klimatförändringar
inför framtiden?

Kan sjukdomar
skapa en pandemi?
Infosök… handlar mycket om känslor.
(känna att man har kontroll…)
Informationssök processen
Få en uppgift
Osäkerhet
Välja ämne
Utforskar ämnet
Problemformulering
Optimism
Osäker, tvivlar igen
Diskuterar
personligt intresse
Läser in sig på ämnet
krav som ställs
söker info
tid till förfogande
Samlar info
Optimism
Säkerhet
Avslutning
Lättnad / tillfreds
Vad vill jag belysa
hittat sökbara ämnesord
Har jag fått svar?
Antecknar termer, idéer
Fokusera – kring vad?
Söker böcker, artiklar
Förbisett ngt?
Skriver ner referenser
Gör en djupdykning
intervjuar
Förbereder presentation
Skriver ner referenser
Osäker
Läs mycket
=
Komma vidare
Säker!







Förbättra din läsning
Läsa effektivare
Öka läsförståelsen
Plocka ut nyckelord
Lokaliseringsläs
Översiktsläs/ Snabbläsa
Intensivläs
• rubriker
• den första meningen i varje stycke
• den sista meningen i varje stycke
• namn och siffror
• kursiverade ord
• ramar och sammanfattningar
• bilder och bildtexter



Titta tillbaka i boken/texten och repetera
vad du lärde dig sist.
Plocka ut nyckelord.
Till sist bestämmer hur mycket du ska
göra och hur lång tid det får ta, så att du
vet när du kan göra något annat och känna
dig nöjd med din insats!


1. Skaffa dig förkunskaper innan du börjar
söka
2. Bestäm bra sökord…
Sökord
Nyckelord
Ämnesord
Gå från svenska Wikipedia till den
engelska för att snabbt få fram sökord
Vad heter övervakning på engelska och
hur stavas det
Den globala uppvärmningens effekter
på Nordpolen.




Sökord: Nordpolen, Sydpolen, Arktis,
Antarktis, ismassor, shelfisar, global
uppvärmning, framtidens klimat, polerna,
forskningsrapport och växthuseffekten.
Är det sant att Nordpolen smälter?
Smälter Sydpolen också?”
Hur blir framtidens klimat?




1. Skaffa dig förkunskaper innan du börjar söka
2. Bestäm bra sökord
3. Bestäm vilka informationskanaler du skall
använda ex. böcker, artiklar, Google eller:
Tidskrifter.
Vad vill jag berätta om?






Medicinsk forskning
Miljöförstöring
Makt och övervakning/Big brother ser dig
Tekniken har gått för långt
Kroppsideal
Kombinationer
Download