Kommentarer till M + S Budgetförslag för Eslövs Kommun 2015 samt

advertisement
Kommentarer till M + S Budgetförslag för Eslövs Kommun 2015
samt flerårsplan 2016 - 2017
Supervalåret 2014 har öppnat för en kursändring i det svenska samhället och för dess
ekonomi. Under närmaste tid kan man inte säkert säga exakt vilka åtgärder som
kommer att prioriteras från centralt håll, hur dessa åtgärder kommer att påverka
kommunernas ekonomi och vilka effekterna blir på de sociala, kulturella etc planen.
Vissa åtgärder motsvarar dem i vårt lokala handlingsprogram och som vi fortsätter att
driva under mandatperioden. Några av dem finns nedan. Vi kommer också att ställa oss
bakom flera åtgärder som förs fram av andra partier inom 5 i Samverkan.
Vi vill understryka att majoritetens budgetförslag i stort sett innebär förvaltning av det
bestående, inte utveckling. Besvärande få av majoritetens åtgärder stärker bilden av
Eslöv – de kunde gälla vilken som helst av Sveriges kommuner. Majoriteten behöver
hjälp, men också inledande arbetsro. Därför BIFALLER vi idag majoritetens
budgetförslag och tilhörande dokument, och väljer att återkomma under arbetet med
tilläggsbudgeten.
Eslöv och Miljöpartiets solidariteter
Eslöv skall vara kommunen där man vill leva och verka, och dit man vill resa.
Intrycket beror på hur stad och land upplevs. Det bygger på människornas känsla för sin
plats, och för varandra, som är den starkaste attraktionskraften. Varje Eslövsbo är en
ambassadör.
Vårt fokus omfattar inte bara här och nu. Miljöpartiets tre solidariteter är grundläggande och
centrala:



solidariteten med djur, natur och det ekologiska systemet
solidariteten med kommande generationer
solidariteten med världens alla människor
Samhället bygger på att vi är överens om att bidra. Miljöpartiet möter klimatutmaningen,
ger alla barn möjligheter i skolan, skapar nya jobb, arbetar för ett tryggt socialt liv och
betonar kulturverksamheten.
1
Plats för alla
Under flera år har klyftorna i samhället vidgats. Krafter som göder Främlingsfientlighet,
Fördomar och Framtidsskräck, utnyttjar läget. Miljöpartiet går i bräschen mot detta.
Eslöv ska vara tryggt. Ingen ska utsättas för hot och kränkningar. Kvinnofrid!
Vi vill se en samlad strategi för demokratiska kvaliteter. Icke minst gäller detta skolan.
Nya jobb
Vilka ska bo och verka här om 20-30 år? Nu lägger vi grunden för det framtida Eslöv.
De nya jobben finns inom de gröna sektorerna. Det är också här kommunen kan minska
ungdomsarbetslösheten.
Barn och utbildning
Demokratin bygger på alla människors lika värde. Här betonas kunskap, respekt och
tolerans.
Grundskolan och Gymnasiet
Lärarnas status
Giftfri vardag
Inköp
Miljöhänsyn och sociala hänsyn.
Vita Jobb-modellen
Kostverksamheten
Social trygghet
Barnomsorgen
Kommunalt anställningsbehov
Våld i nära relationer
2
Kultur och fritid
Inför 2020 spår man att de enda tillväxtområdena i Europa är kultur och IT.
Miljö och samhällsbyggnad
Jordbruksmark är en ändlig resurs
Miljömålen
Landet och tätorten
Varje samhälle är unikt!
Vägföreningarna
Bostäder
Bredband
Kommunikationer
Landsbygdsutveckling
Den hållbara staden – ett äventyr
Att använda Eslöv Öster om järnvägen för att skapa en ny, hållbar stadsdel är ett väldigt
äventyr.
Vi måste också tänka på Eslöv Väster om järnvägen! Här finns mycket att göra.
För Miljöpartiet de gröna i Eslöv
-Håkan Larsson
3
Download