Handling 07.1 FORMULÄR TILL ANBUD 1. ANBUD RAMAVTAL

advertisement
1
Handling 07.1
FORMULÄR TILL ANBUD
1. ANBUD RAMAVTAL. Mark
Härmed erbjuder vi oss för Karlskrona kommun och Kruthusen såsom totalentreprenad utföra
service och reparationsarbeten samt mindre byggprojekt inom Karlskrona kommun i enlighet med
under punkt AFB.22. I Administrativa Föreskrifter angivna handlingar med kompletteringar som
lämnas under anbudstiden samt under nedanstående förutsättningar.
2. Ombud m.m.
Entreprenörens ombud
under anbudstiden är
…………………………………………………………..
Adress
…………………………………………………………..
e-post
…………………………………………………………..
……………………………
Tel
mobil …………………………………..
Entreprenörens ombud
under entreprenadtiden är
…………………………………………………………
Adress
…………………………………………………………..
e-post
…………………………………………………………..
……………………………
Tel
mobil …………………………………..
Frågor med anledning av detta anbud besvaras av:
Namn
……………………………………………………………………………
Adress
……………………………………………………………………………
Telefon
……………………………..
Mobil
……………………………..
e-post
……………………………………………………………………………
Projektansvarig
……………………………………………………………………………
Platschef
……………………………………………………………………………
Arbetsledare
……………………………………………………………………………
Fax ……………………………………..
2
Miljöansvarig
……………………………………………………………………………
Arbetsplatsansvarig
……………………………………………………………………………
Arbetsmiljöansvarig
……………………………………………………………………………
Brandskyddsansvarig ……………………………………………………………………………
Kvalitetsansvarig
3.
……………………………………………………………………………
Mark
A-pris definieras enligt Begreppsbestämningar i ABT06 som: ”Pris exklusive mervärdesskatt för enhet
av arbete. A-priset skall avse samtliga kostnader inkl. kostnader för räntor och
centraladministration samt vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av
arbete eller om så föreskrivs en eller flera delar av kostnaderna”.
3.1
Timpris för yrkesarbetare enligt ABT06 kap 6 §9 pkt 3 skall vara inklusive kostnaderna för
punkterna nedan enligt ABT06 kap 6 §9 pkt 2, 4, 6, 7, 8a och 8b. Timpris skall vidare inkludera
inställelsekostnader, samtliga resekostnader, ev. miljökostnader och kostnader för servicebil
inom Karlskrona kommun. Anbudsgivare skall enbart fylla i priskolumnen nedan. Mängd för
utvärdering är fiktiv och är ingen utfästelse för kontraktsvolym. Där produkt eller fabrikat angetts
avses endast kvalitetsangivelse för likvärdig produkt. Se AFD.21.
Pris
3.11 Manuellt arbete (07-16 vardagar)
………. kr/tim
Mängd för
utvärd.
800 tim
Manuellt arbete (16-07 vardagar)
………. kr/tim
25 tim
………… kr/tim
25 tim
Samordning enl. AFD.31 arbetsledare
………. kr/tim
50 tim
Samordning enl. AFD.3642 arbetsledare
………. kr/tim
50 tim
………. %
200.000 kr
………%
50.000 kr
Manuellt arbete helger
Summa
Procentpåslag på verifierade självkostnader
för material enl. ABT06 kap 6 §9 pkt 1
(avser material som ej är angivet som á-pris)
Procentpåslag på verifierade självkostnader för
underentreprenader enligt ABT.06 kap 6 §9
pkt 5
Pris
Mängd för
utvärd.
Summa
3
Grävmaskin på hjul hydraulmanövrerad
Skop volym 0,5-0,7 m3 vikt 11-14 ton, inkl förare ………. kr/tim
100 tim
Mindre maskiner
Minilastmaskin typ ”Bobcat 205” inkl förare
………. kr/tim
100 tim
Med tipp tvåaxlad, inkl förare
………. kr/tim
50 tim
Med kran tvåaxlad, inkl förare
………. kr/tim
50 tim
………. kr/m2
100 m2
………. kr/lpm
100 lpm
Lastbilar
Gångbaneplattor av betong inkl sandsättning
100-150 mm, exkl ev underförstärkning och
hårdgöring. Inkl arbetet
Släta 350x350x50 m2, inkl arbete
Barnstugestängsel (Gunnebo art.nr 10523
förz) exkl arbete
Höjd 1000 mm maskstorlek 40x40x3,0 inkl
Stolpar, stag och överliggare
Flätat förz stängselnät maskstorlek 50x50x2,0 inkl
stolpar, stag etc, exkl arbete
Höjd 3000 Gunnebo ”industristängselnät”
………. kr/lpm
75 lpm
Grusmaterial: mursand (bakbar sandlådesand)
………. kr/m3
100 m3
Summa 4
3.2
3.3
………….
Leveranstid (inställelsetid) för akut och jourarbete enligt AFB.52
Vardagar 07-17
minuter ……………………………………………….
Övrig tid
minuter ……………………………………………….
Kostnadseffektivitet
Arbetsledning
4
1. Namn
.………………………………………………… Pn: ……………………….
1. Referens
………………………………………………….Tel:………………………...
2. Referens
………………………………………………….Tel:………………………...
3..Referens
………………………………………………….Tel:………………………...
Yrkesarbetare
4.
1. Namn
.………………………………………………… Pn: ……………………….
1. Referens
………………………………………………….Tel:………………………...
2. Referens
………………………………………………….Tel:………………………...
3. Referens
………………………………………………….Tel:………………………...
2. Namn
.………………………………………………… Pn: ……………………….
1. Referens
………………………………………………….Tel:………………………...
2. Referens
………………………………………………….Tel:………………………...
3. Referens
………………………………………………….Tel:………………………...
Säkerhet
Säkerhet för ålagda förbindelsers fullgörande skall utgöras av bankgaranti eller som beställaren
bedömer som likvärdigt. Se AFD.631.
Säkerhet utgöres av …………………………………………………………………………………….
5.
Kvalitetssystem
Företagets kvalitetssystem framgår av
……………………………………………………………………………………………………………..
6.
Miljösystem
Företagets miljösystem framgår av
……………………………………………………………………………………………………………..
5
7.
Bonus
Vi har tagit del av återbetalning av ”bonus” enligt AFD.61.
……………………………….. den…………………………. 2011
…………………………………………………………………………………………………..
Underskrift behörig företrädare av anbudsgivare
………………………………………………………………………………………………….
Anbudsgivarens namnförtydligande och org.nr.
………………………………………………………………………………………………….
Adress
………………………………………………………………………………………………….
Telefon/fax
Bilagor:
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. …………………………………………………………….
Download