Tvådelad överbyggnad helt i stål

Tvådelad överbyggnad helt i stål
Överbyggnad
En bro – men upplevs som två
Broöverbyggnaden består av två lådbalkar av stål. De
båda överbyggnadshalvorna byggs ihop med en tvärbalk vid varje brostöd.
Från verkstad levereras 24 m långa och 5 m breda
brosektioner. De är byggda av 12 mm tjock stålplåt som
förstärkts med längsgående profiler.
Två sektioner svetsas ihop till en 10 m bred brobana.
Över varje brostöd byggs två brobanor ihop via en tvärbalk till en 28 m bred och 24 m lång sektion.
Tvärbalkarna är 8 m breda och 3 m höga stållådor.
De spänns fast med kraftiga vajrar som fixeras i spännstag inne i brostöden – och bygger därmed ihop överbyggnaden med stöden.
I bågbron monteras brobanorna på var sida om bågen.
Stålsektionerna hängs upp i kablar från bågen. Därefter
fästs kablarna i tvärbalkarna.
Stor, stark men ger ett lätt intryck
För att förstärka det lätta intrycket, smalnar överbyggnaden av ”på skrå” mot ytterkanten.
Det breda mellanrummet mellan brobanorna släpper
igenom sol, ljus och nederbörd och gör bron mindre
dominerande från undersidan.
Svagt böjd mot väster
Varje brobana får sin egen anslutning i terrängen och
landfästena utgör övergången mellan bro och mark.
Brobanorna på södra sidan är ca 360 m. På den norra
är de olika långa, 68 resp 75 m, och landfästet är delat.
Bågbrodelen är 247 m lång. Vägen och bron på den
svenska sidan går i kurva, så trafikanterna från söder
kommer att få en bra utsikt över hela bron.
Vägverket Region Väst
405 33 Göteborg, Sverige
+46 31 63 50 00 www.vv.se
Plats för inspektion
Invändig belysning och möjlighet att promenera i hela
brobalkens längd och tvärgående skott ger bra inspektionsmöjligheter i framtiden.
Rätt luftfuktighet förenklar underhållet
Insidan målas inte. Det invändiga rostskyddet består av
en avfuktningsanläggning som håller luftfuktigheten på
en nivå som förhindrar korrosion.
Underbyggnad i armerad betong
Landfästen och mellanstöd är utformade som enkla,
rektangulära kolonner av betong. Terrängförhållandena
gör att de får olika bredd och höjd men de har samma
dimensionsökning mot basen som brobågen.
Landfästen och mellanstöd förses med dörrar, invändiga trappor, belysning etc för framtida inspektioner.
Statens Vegvesen Region Øst
Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer, Norge
+47 69 24 35 00 www.vegvesen.no
Brobanorna skjuts ut över stöden i Sverige...
Stegvis lansering på södra sidan
På den södra sidan lanseras brobanorna, dvs de skjuts
stegvis ut över brostöden. En lanseringsstation med
hjälpstöd, hydrauliska installationer etc byggs bakom
landfästet.
Stationen är ca 100 m lång. Tre sektioner kan byggas
ihop och lanseras samtidigt för att minimera antalet
lanseringssteg. Brostöden förstärks med s k konsolupplag i stål som stagar upp överbyggnaden. Hydrauliska
kolvar trycker på tvärbalken och skjuter ut brobanorna,
0,5 m i taget. De glider lätt på glidlager av teflon på konsolupplagen.
Längst fram sitter en s k lanseringsnos. Det är en
35 m lång stålkonstruktion som kompenserar för nedböjningen av brobanan. Efter varje lanseringsetapp
fixeras bron provisoriskt.
Lanseringsnivån ligger
ca 0,50 m över den slutliga överbyggnadsnivån. När hela konstruktionen
nått sitt slutliga läge, sänks den ned och fixeras.
Brobanorna lanseras fram till en punkt bakom stöd 5.
Lanseringen beräknas vara avslutad våren 2004. De
sista sektionerna efter stöd 5 lyfts på plats med sjökran.
En stor sjökran används för montering av tillfartsbroar
mellan stöd 5 och 6 i söder och 7 och 8 i norr.
... och lyfts på plats med kran i Norge
De enskilda sektionerna av överbyggnaden transporteras
på lastbil till monteringsplatsen på den norska sidan.
Här läggs de upp på en fast ställning och svetsas ihop
direkt på sin slutliga plats. Det kräver betydligt fler hjälpstöd som stagar upp brobanorna under monteringen än
på den svenska sidan.
I den delvis mycket svårtillgängliga terrängen måste
uppställningsplatser byggas för de 500-tonskranar som
är nödvändiga för hantering och montering.
Tillfällig hamn på arbetsområdet
Överbyggnaden tillverkas i Tyskland i sektioner ca
24 x 5 m, vikt ca 80 ton. De transporteras sjövägen från
Rostock till en provisorisk hamn i en liten vik på den
svenska sidan.
Där lastas de av med en gigantiskt stor trailer som
via en landgång på pontoner kör ut på en pråm intill
fartyget. Pråmen mäter 60 x 15 m och är fastgjord i
berget och pontonerna.
Bågbron hissas upp i bågen
Montering av bågbron
Sist monteras överbyggnaden som ska hänga i bågen.
Merparten av bågspannet kommer att svetsas ihop till
sektioner, ca 28x24 m, i Haldens hamn. Därifrån transporteras de sjövägen till broplatsen.
Med hjälp av temporära lyftdon inne i bågen, hissas
sektionerna upp och kopplas till parvisa kablar i bågen.
Kablarna följer bågens form och avståndet mellan dem
ökar mot fästpunkterna i tvärbalken. Vid stöd 6 och 7,
bågbrons början och slut, spänns sektionerna fast i bågen med spännkablar.
Genomföringarna i bågen görs extra stora för att
förutom de permanenta brokablarna även rymma de
vajrar som ska lyfta bågbron. När monteringen är klar,
kapas vajrarna.
Vid spinningen tillsätts ett spinnmedel (zinkpasta) som
i kombination med de profilerade trådarna gör att konstruktionen blir helt vattentät. Man slipper alltså att ha
ett extra hölje kring kabeln. Det är fördelaktigt ur inspektionssynpunkt och viktigt med hänsyn till estetiken och
önskemålen om minimala dimensioner.
Detaljarbeten
När broöverbyggnaden är färdigmonterad vidtar arbeten
med isolering, beläggning, slutmålning, montering av
räcken och transparenta bullerskärmar.
Brokablar med minimala dimensioner
Kablarna är 90 mm Ø och av s k Locked Coil-typ. Den
är spiralspunnen med en kärna av ett antal 5 mm heldragen tråd av stål. Kring kärnan finns flera skikt av
trådar med profilerat tvärsnitt, som griper in i varandra.
Båda trådtyperna är galvaniserade.
FAKTA ÖVERBYGGNAD
Brolängd totalt
Stål
Kablar i bågbron
Brobredd, totalt
Segelfri höjd, ca
704 m
7 430 ton
6 x 2 st, 14,5 m - 27 m
28,2 m
55 m
SPÄNNVIDD 247 m
TOTAL BROLÄNGD 704 m
STÖDMUR
LANDFÄSTE
BROSTÖD
BROÖVERBYGGNAD
TVÄRBALKAR
TILLFARTSBRO SVERIGE, 363 m
LANDFÄSTE
BÅGBRO, 188 m
STÖDMUR
TILLFARTSBRO NORGE,
128 m/142 m
Överbyggnaden består av två separata brobanor som sammanfogas vid brostöden och kablarna i bågbron.
Mellanrummet mellan broarna är 8 m.