IFK Umeå Kommunikationsstrategi

advertisement
IFK Umeå Kommunikationsstrategi
2017-04-04
Vår verksamhetsidé:
IFK Umeå- idrottsföreningen för alla, hela livet!
Vår värdegrund:
Öppenhet- Passion- Kvalité
Vår vision:
IFK Umeå- Tillsammans förverkligar vi idrottsdrömmar.
Syfte
Kommunikationsstrategin styr IFK Umeås samlade kommunikation i syfte att stötta
värdegrunden, den önskade bilden av varumärket samt föreningens och sektionernas
övergripande verksamhetsmål.
Kommunikationsstrategin är tänkt att fungera som en ledstång som hjälper till att förenkla
föreningens dagliga kommunikationsarbete, stödja synergier mellan sektionerna och förmedla
en gemensam bild av vad föreningen står för.
Bakgrund och nuläge
Vi är en stabil flersektionsförening med totalt 10 idrotter. Vi har en historia och vi vill framåt.
Föreningen har idag 2900 medlemmar och är en av Norrlands största idrottsföreningar. Det
finns också utmaningar med att hålla ihop dessa 10 olika idrotter som har olika förutsättningar
och behov. Vi har till vår hjälp ett fungerande kansli som kan fungera som stöd för vår
verksamhet och våra medlemmar, det ställer även krav på att våra sektioner tar ett stort ansvar
för det ideella arbetet.
Vi har idag utarbetat en ny verksamhetsidé, värdegrund och vision som ligger till grund för
vår förening. Vi har inarbetade mötesplatser för föreningen genom de samrådsmöten som
genomförs två gånger/ år samt årsmötet.
Dagens föreningsliv utmanas av trender i samhället såsom att fler söker ett kundperspektiv än
medlemsperspektiv och trovärdigheten gentemot samhället med en stark värdegrund blir allt
viktigare. Att få ledare att ta långsiktigare ansvarsområden blir svårare. Att få ledarna att
komma till gemensamma mötesplatser/ utbildningar blir också svårare än vad det var förr men
något som vi borde kunna samverka bättre i inom föreningen
Genom att vara tillsammans blir vi starkare och kan hjälpas åt inom föreningen. Vi har idag
10 olika idrotter med verksamhet på flera anläggningar runt om i Umeå såsom Nydala
konstsnöspår, Badmintonstadion, Ringside, Vildmannavallen men även runt om i de
kommunala anläggningarna vilket visar på vår styrka.
IFK Umeå är en anrik förening som grundades 1901 och har sedan dess anpassat sig och mött
samhällets förändring och utmaningar. Det är en förening med sund verksamhet och solid
ekonomi. Föreningen är öppen för alla och vi ser gärna att man stannar hela livet. Den
viktigaste resursen är våra medlemmar och Värdemärkesboken, skapad 2015, tydliggör våra
spelregler och vårt förhållningssätt gentemot varandra och vårt uppdrag. IFK Umeå ska vara
en förening som kännetecknas av idrottslig mångfald och som erbjuder människor gemenskap
och utveckling genom hela livet. Basen är en bred barn- och ungdomsverksamhet med elit
som naturlig förebild. IFK Umeå har tre ledstjärnor gällande vår värdegrund vilka är:
öppenhet, passion och kvalitet
Mål
Vår kommunikationsstrategi bygger på långsiktiga strategiska mål för att stärka föreningen
för att möta framtida utmaningar. Att skapa igenkänning till föreningen och stärka en enad
bild av IFK Umeå.
För att underlätta sektionernas målsättning med att få fler medlemmar, fler ledare, fler
resurser så behöver vi jobba med den övergripande kommunikationsstrategin. Genom att
jobba med de strategiska målen för vår kommunikation så kommer det att underlätta de mer
säljbetonade målen ute i varje idrott/sektion.
Det här vill vi åstadkomma med vår strategiska kommunikation:

IFK Umeå ska uppfattas som en förening med stark värdegrund, bred verksamhet
och aktivitet/förankring i hela Umeå.

Ledarna ska känna att de gör ett värdefullt arbete. Detta för att förstärka det goda
ideella arbete som görs idag.

Ledarna ska känna stolthet och samhörighet för föreningen.

De aktiva ska instämma i att ledarna lever värdegrunden.

Vi vill att ledarna och medlemmarna sprider det goda med IFK Umeå
Målgrupper
Våra ledare är vår viktigaste resurs, såväl organisationsledare som aktivitetsledare.
Sektionernas organisationsledare träffas ett par gånger/år i samband med samrådsmötena.
Aktivitetsledarna samlas inom varje sektion ofta i samband med sektionens ledarträffar. Alla
dessa ledare är föreningens viktigaste resurs men även budbärare. Budbärare gentemot aktiva,
föräldrar, medtävlanden, publik, samarbetspartners och sponsorer.
Medlemmar/utövare
Prio 1
2
3
Förtroendevalda i
sektionerna
Ledare och
tränare i
sektionerna
Aktiva i
sektionerna
Bolagsledare
Åskådare/supporters
– t.ex. föräldrar,
åskådare på plats och
via media
Föräldrar
Live-publik
Övriga
supportrar
Samarbetspartners
– t.ex. kommun,
sponsorer, förbund och
leverantörer
Sponsorer och
samarbetspartners
Kommun och
förbund?
Leverantörer
Strategier för att nå målen
Vi vill arbeta långsiktigt med vår kommunikationsstrategi. I arbetet med att stärka vår
värdegrund så är det viktigt med kontinuerlig dialog i de olika sektionerna. Vårt hjälpverktyg
är vår Värdemärkesbok där vår verksamhetsidé, värdegrund och vision finns med.
Värdemärkesboken ska användas som samtalsunderlag såväl internt som externt. SISU
Idrottsutbildarna finns behjälpliga som samtalsledare i föreningens arbete.
Värdemärkesboken finns på vår hemsida och det är viktigt att vi erbjuder föreningens ledare
en enkel användarvänlig manual för kommunikation. Denna manual kommer att finns på
hemsidan och bör kontinuerligt uppdateras och utvecklas.
IFK Umeås huvudstyrelse har tillsammans med kanslichefen det övergripande ansvaret för
kommunikationsstrategin gällande revidering, samordning och utvärdering. Viktiga verktyg
för att få ut vårt budskap är:
- hemsidan
- månadsbrev till sektionerna
- samrådsmöten, årsmöte
- pressmeddelanden
- sociala medier
- gemensam IFK-dag med aktiviteter för medlemmar och allmänhet
- övrigt
Riktlinjer

Vår vision, verksamhetsidé och värdegrund ska ständigt genomsyra
kommunikationen.

Grundprincipen med kommunikationen är att den ska fokusera på att visa vår bredd
och idrottsliga mångfald.

Att vi gör samhällsnytta genom våra 10 olika idrotter.

Att vi är attraktiva genom vår elit dvs förebilder och stora arrangemang.
Arbetssätt
Ansvarig för föreningens övergripande kommunikation är föreningens huvudstyrelse. För
verkställandet av styrelsens beslut delegeras detta till kanslichefen. Sektionernas styrelser är
ansvariga för respektive idrotts taktiska kommunikation
Föreningens styrelse ansvarar för att:
-
Sätta strategiska mål.
-
Samordna strategisk kommunikation och varumärkesarbete.
-
Genomföra strategiska aktiviteter såsom att utveckla varumärket, grafiska profilen,
förhandla föreningsgemensamma avtal, planera och samordna föreningsgemensamma
aktiviteter etc.
-
Ge stöd till sektionernas kommunikationsarbete.
Sektionerna ansvarar för att:
-
Sätta taktiska mål gällande tex antal nyrekryterade ungdomar, sponsorintäkter, besök
på webbplats, publik på tävling etc.
-
Genomföra taktiska aktiviteter.
Utvärdering
I samband med föreningens mötesplatser så behöver vi följa upp detta arbete. Vi gör det
enklast genom att återkoppla till följande frågeställningar.

Når/har vi nått våra mål?

Vilka effekter gav insatsen?

Vad kan vi lära/förbättra till nästa gång?
Download