EKONOMISK SAMMANFATTNING januari-augusti

advertisement
EKONOMISK SAMMANFATTNING januari-augusti 2015 – Koncernen









Totala intäkter ökade till 101,4 MSEK (96,3)
Verksamhetens intäkter, exklusive spelartransfer, uppgick till 81,6 MSEK (72,4)
Transfernetto uppgick till 19,8 MSEK (23,9).
Resultatet före avskrivningar blev 21,6 MSEK (22,1)
Resultat efter skatt för perioden januari-augusti blev 11,0 MSEK (12,6) för koncernen.
Likvida medel uppgick till 16,0 MSEK (11,8)
IFK Göteborg-koncernens Eget kapital uppgick per 2015-08-31 till 22,2 MSEK (32,3)
Balansomslutningen minskade från 81,5 till 78,6 MSEK
Soliditet var 31% (39%)
Kommentar till den ekonomiska utvecklingen;
Föreningen arbetar aktivt med att balansera intäkter och kostnader, samtidigt som den sportsliga
konkurrenskraften bibehålls. 2015 är ett omställningsår ur detta perspektiv, vissa kostnadssänkande
åtgärder kommer att få effekt först under kommande år.
Utvecklingen för IFK Göteborgs verksamhet har varit blandad under årets första åtta månader.
De sportsliga framgångarna, i kombination med Allsvenskans positiva publikutveckling har medfört att
intäkterna från Privatmarknad är högre i jämförelse med 2014. Redan i september kan IFK Göteborg
med glädje konstatera att 2015 kommer att innebära ett nytt publikrekord för våra hemmamatcher på
Gamla Ullevi.
Blåvittshopen har under perioden noterat såväl försäljningsökning som positiv resultatutveckling, och
lanseringen av den nya e-handelsplattformen har ytterligare bidragit till en stark försäljning.
Företagsmarknad har haft positivt gensvar från sponsorer och intressenter som vill utveckla
samarbete med IFK Göteborg. Antal Kamratskapspaket och stor uppslutning vid IFK Göteborgs
hemmamatcher, där vi noterar den högsta nivån sedan invigningsåret, 2009, på ”nya” Gamla Ullevi.
Intäkter från huvudsponsorer är samtidigt lägre än tidigare år vilket medför att resultatet för
Företagsmarknad understiger föregående år och plan.
Resultatet för januari-augusti är i nivå med föreningens förväntan, exklusive spelartransfer
förbättrades rörelseresultatet med 2,5 MSEK. Faktorer som påverkat resultatet är:


Ökade rörelseintäkter, men något lägre än planerat.
 Ökningen för Privatmarknad och Blåvittshopen har inte fullt ut balanserat lägre intäkter för
Företagsmarknad.
På kostnadssidan pågår flera aktiviteter i syfte att sänka den totala kostnadsmassan.
Samtidigt påverkas kostnaderna av långsiktiga satsningar, framförallt Akademins nya lokaler
och den nya inomhusarenan på Kviberg.
Kamratgårdsvägen 50, 416 55 Göteborg
+46 (0)31 703 73 00
Ifkgoteborg.se


Kostnaderna för IFK Göteborgs Elittrupp är i nivå med föregående år, vilket är något högre
än planerat. Ökade agentkostnader, vilket varit en trend såväl i Sverige som internationellt, är
en bidragande orsak. Föreningens elitverksamhet förväntas samtidigt inte ha engångskostnader i slutet av året motsvarande 2014.
Kostnaderna för Säkerhet, Administration och Fastighet är något lägre jämfört med 2014.
Förutsättningar för helåret 2015.
Styrelsen för IFK Göteborg arbetar aktivt tillsammans med ledningen i syfte att anpassa intäkter och
kostnader. Arbetet är inte färdigt, utan pågår kontinuerligt och innebär att föreningen fortsatt ser över
verksamheten, kostnader och struktur. Det finns samtidigt en fördröjning innan förändringar ger full
effekt, varför vissa aktiviteter väntas påverka resultatet först från 2016 och framåt.
Verksamhetens resultat har tydliga säsongsvariationer. Framförallt innebär årets två sista månader,
november och december, i normalfallet, enbart kostnader med begränsade intäkter. Den
underliggande kostnadsmassan bedöms vara lägre än föregående år och vi förväntar oss inte några
väsentliga engångskostnader 2015, vilket var fallet 2014. Samtidigt är det viktigt att konstatera att vår
Akademisatsning genom nya faciliteter på Göteborg Nya Arena, medför ökade kostnader från andra
halvåret 2015.
Sammantaget bedöms 2015 års resultat bli bättre än år 2014, som blev -10,4 MSEK. Fortsatt arbete
återstår och det krävs en kombination av ökade intäkter och fortsatt kostnadseffektivisering för att
säkra ett långsiktigt och uthålligt resultat, med stabilt kassaflöde.
Göteborg i september 2015
Styrelsen
IFK Göteborg
Kamratgårdsvägen 50, 416 55 Göteborg
+46 (0)31 703 73 00
Ifkgoteborg.se
IFK Göteborg
1 januari - 31 augusti
Resultaträkning (tkr)
8 månader
Periodbokslut
IFK Göteborg, koncernen
2015
2014
Nettoomsättning
81 562
72 354
Spelartransfer, netto
19 800
23 929
Övriga intäkter
0
0
Summa intäkter
101 362
96 283
Rörelsekostnader
-79 756
-73 498
0
0
-2 013
-2 051
Övriga sektioner, netto
Avskrivningar, anläggninsgtillgångar
Avskrivningar, externa spelarförvärv
Verksamhetens resultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat före skatt
Periodens skatt
Periodens resultat
Balansräkning (tkr), 2015-08-31
TILLGÅNGAR
-7 837
-7 394
11 756
13 340
0
124
-772
-841
10 984
12 623
0
0
10 984
12 623
IFK Göteborg, koncernen
2015
2014
Immateriella anl tillgångar, Externa spelarförvärv
17 693
12 601
Byggnader och mark
30 940
32 488
1 252
1 811
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
2 090
2 029
Summa anläggningstillgångar
51 975
48 929
Varulager
1 337
1 514
Kortfristiga fordringar
9 365
19 258
15 954
11 847
Summa omsättningstillgångar
26 656
32 619
SUMMA TILLGÅNGAR
78 631
81 548
Kassa och bank
Balansräkning (tkr), 2015-08-31
IFK Göteborg, koncernen
SKULDER OCH EGET KAPITAL
2015
2014
Bundet eget kapital
1 521
1 519
Balanserat resultat
9 727
18 121
Periodens resultat
10 984
12 623
22 232
32 263
27 563
28 312
470
482
28 366
20 491
Summa eget kapital
Banklån
Minnesfonder
Kortfristiga skulder
Kamratgårdsvägen 50, 416 55 Göteborg
56 399
+46 (0)31
703 73 00 49 285
Ifkgoteborg.se
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
78 631
81 548
Summa skulder
Download