Stämmans öppnande

advertisement
Bolagsstämma
7 maj 2008
1
Stämmans öppnande
2
Val av ordförande vid stämman
3
Upprättande och godkännande
av röstlängd
4
Val av justeringsmän
5
Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
6
Godkännande av dagordning
7
Framläggande av
Årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen
Föredragning av
revisionsberättelsen
Huvudansvarige revisor Bo
Hjalmarsson
PriceWaterhouseCoopers AB
Fredrik von Oelreich
VD och koncernchef
Framgångsrik renodling
Duni
Sålda verksamheter
Table Top
Tissue
14%
Professional 66%
Retail 20%
∙ Duni Americas
∙ DeSter
Effektivisering
∙ 10
Servetter
Tallrikar
Dukar
Ljus
Glas
Koppar
Tallrikar
Bestick
Förpackningar
Tre tillverkningsenheter
Siffrorna refererar till kalenderåret 2007
12
3 fabriker
2007 i korthet
• Omsättningen ökade med 5,9 % till
3 985 MSEK (3 762)
• Rörelseresultatet steg till 394
MSEK (277)*
• Rörelsemarginal på 9,9 % (7,4)
• Operativt kassaflöde 322 MSEK
(123).**
*277 MSEK inkluderar kostnader av engångskaraktär om 50 MSEK.
**Förenklad kassaflödesanalys för kvarvarande verksamheter.
Affärsområde
Professional
Professional
• Omsättningen ökade med 6,3 % till
2 641 MSEK (2 485)
• Rörelseresultatet steg till 341 MSEK
(255)
• Rörelsemarginalen uppgick till 12,9
% (10,3)
Metro Cash & Carry,
Tyskland
Premiumprodukterna Sachetto och Tête-à-tête
nådde stora försäljningsframgångar
Sachetto
Tête-à-tête
Elegance – en ny premiumservett
Segmentet för färdigmat växer
kraftigt
Vapiano take away-koncept
Affärsområde
Retail
Retail
• Omsättningen ökade med 4,2 %
till 800 MSEK (768)
• Rörelseresultatet steg till 4 MSEK
(-18)
• Rörelsemarginalen uppgick till 0,5
% (-2,3)
Exempel på ”Category Management” hos
ICA
ICA Kvantum, Lund
Affärsområde
Tissue
24
Tissue
• Omsättningen ökade med 7,1 %
till 544 MSEK (508)
• Rörelseresultatet steg till 49 MSEK
(40)
• Rörelsemarginalen uppgick till 9 %
(7,9)
Intern och extern försäljning
Intern
Extern
51%
49%
”Duni ska bidra till ökad stämning och göra livet
enklare vid varje måltidstillfälle genom att erbjuda
inspirerande och innovativa produkter och
koncept.”
9
Redogörelse för arbetet i
styrelsen och i styrelsens utskott
10 a)
Fastställelse av Duni ABs
resultaträkning och
balansräkning samt
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
10 b)
Beslut om dispositioner
beträffande bolagets
vinstmedel m.m.
10 c)
Beslut om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören
11
Redogörelse för
valberedningens arbete
Harry Klagsbrun
12
Fastställande av antalet
styrelseledamöter
13
Fastställande av arvoden
14
Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag
Peter Nilsson (omval)
Harry Klagsbrun (omval)
Pia Rudengren (omval)
Sanna Suvanto Harsaae (omval)
Anders Bülow (nyval)
Magnus Yngen (nyval)
15
Styrelsens förslag till
bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om nyemission av
aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler
16
Styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande
befattningshavare
17
Förslag till beslut om
valberedning
Stämmans
avslutande
Download